Hvis det lægges til grund, at kravet om aflivning af mink, og et midlertidigt forbud mod hold af mink, er ekspropriation, har den berørte minkavler krav på fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73. I de tilfælde, hvor minkavleren har panthavere, vil det naturligvis være yderst relevant for panthaverne, hvorledes retsstillingen er for dem, herunder hvorledes en fuldstændig erstatning udbetales.

Det er i skrivende stund uvist, hvordan reglerne bliver, men i de nugældende ekspropriationsregler er det således, at det er kommissarius, der træffer afgørelse om erstatningens fordeling mellem rettighedshavere og forestår erstatningens udbetaling. For panthavernes vedkommende er prioritetsordenen afgørende. Beløb, der tilkommer en tinglyst panthaver, hvis adresse ikke har kunnet oplyses, kan ikke udbetales uden hans samtykke. I øvrigt kan en erstatning udbetales uden samtykke fra panthaverne, når kommissarius skønner, at ekspropriationsindgrebet i forhold til ejendommens størrelse og værdi er ubetydeligt og ikke indebærer nogen fare for pantesikkerheden. Det fremgår af ekspropriationsprocesloven.

Kommissarius er den person, der leder ekspropriationskommissionerne. Hvis vi får en ”minktaksationskommission”, kommer der formentlig en formand, der får tilsvarende opgaver.

 

Mink

Afgørende om panthaver har partsstatus
Ganske ofte vil panthaverne have en væsentlig interesse i fastsættelsen af ekspropriationserstatningen, og det er nærliggende at overveje panthavernes retsstilling, herunder om panthaverne har partsstatus efter forvaltningsloven. Det vil afhænge af en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hvis det er tvivlsomt, om en ekspropriationserstatning vil kunne dække panthavers krav, vil panthaver formentlig have partsstatus.

Problemet er på nuværende tidspunkt, at det er uafklaret, hvorledes erstatningen vil blive fastsat i praksis, og der vil muligvis gå et stykke tid, før der bliver lagt en linje i ”minktaksationskommissionens” praksis. Det betyder, at de fleste panthavere bør interessere sig meget alvorligt for disse sager fra begyndelsen.

Har panthaveren partsstatus, skal panthaverne holdes orienteret om sagens forløb, have mulighed for at komme med kommentarer til erstatningsfastsættelsen, herunder på mødet med minkavleren. Panthaveren kan også, naturligvis afhængig af panthaverens aftale med minkavleren, vælge at repræsentere minkavleren. Det vil sige, at det er panthaverne, der fører ordet for minkavleren med henblik på at sikre minkavleren den rigtige erstatning. Hvis der er flere panthavere, må de naturligvis koordinere håndteringen af sagen.

Man skal være opmærksom på, at det ikke er sædvanligt, at ekspropriationer gennemføres med inddragelse af panthavere, dvs. at man skal gøre en aktiv indsats for at blive involveret. Vi foreslår, at panthaverne, når processen for ekspropriationssagerne er fastlagt, og ”minktaksationskommissionen” er etableret, melder sig på banen overfor kommissionen og anmoder om at blive orienteret om og inddraget i processen.

Vi du vide mere?
Hvis du vil vide mere om panthavers retsstilling ved aflivning af mink, så se her.

Hvis du fremadrettet ønsker at modtage Bech-Bruuns nyheder om aflivning af mink, kan du melde dig til her.