Hvis det lægges til grund, at kravet om aflivning af mink og et midlertidigt forbud mod hold af mink er ekspropriation, har den berørte minkavler krav på fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73. Det kan de politiske forhandlinger ikke ændre på.

En erstatning er fuldstændig, hvis den er fastsat i overensstemmelse med de almindelige erstatningsretlige principper. Det betyder blandt andet, at man skal have erstatning for det, man mister, hvilket i de fleste tilfælde må antages at være en virksomhed, som omfatter ejendommen, bygninger, inventar, installationer m.v. 

Man skal som udgangspunkt have erstattet virksomhedens handelsværdi.

Med værdien i handel og vandel forstås normalt det beløb, som virksomheden vil kunne indbringe ved et salg på det åbne marked, hvis salget sker til en kyndig erhverver med kendskab til de stedlige pris- og markedsforhold for virksomheder af den pågældende art og karakter (markedsprisen), dog er der undtagelser hertil.

Hvis man fx eksproprierer et parcelhus i Ebeltoft, kan man oftest finde en eller flere sammenligningshandler og fastsætte erstatningen på baggrund af det prisniveau, der er for parcelhuse i Ebeltoft. Men hvis man skal ekspropriere en minkfarm i Esbjerg, vil der formentlig ikke være nogen sammenligningshandler, og man vil i stedet skulle værdiansætte virksomheden ud fra dens fremtidige indtjeningsmuligheder. 

Der er flere forskellige økonomiske modeller, som kan anvendes, herunder den såkaldte DCF-model (discounted cash flow-modellen). DCF-modellen er en cash flow-baseret værdiansættelsesmetode, som værdiansætter virksomheden ud fra de forventede fremtidige cash flows (pengestrømme), tilbagediskonteret til i dag. I denne model ser man dels på cash flowet i en budgetperiode og dels på et terminalled, der udgør værdien af cash flowet i en efterfølgende uendelig periode efter budgetperioden – terminalværdien. 

Selvom der findes økonomiske modeller til værdiansættelse af virksomheder, er vi i en ekstraordinær situation, og det kan ikke udelukkes, at der også skal tages andre forhold i betragtning, når den individuelle erstatning skal opgøres. 

Dertil kommer, at minkavlerne – udover erstatningen for virksomhedens værdi - vil have krav på en ulempeerstatning, som beror på almindelige erstatningsretlige principper.

Det vigtigste er, at det er rigtige kompetencer, der inddrages i processen – juridiske, økonomiske og branchekendskab – og at der fastlægges nogle retningslinjer for de praktiske forhold, som skal håndteres undervejs i processen. 

Det må antages, at minkavlerne i høj grad vil få brug for juridisk og økonomisk bistand i processen.

Hvis du er interesseret i at høre mere om aflivning af mink, ekspropriation og erstatningsfastsættelse kan du tilmelde dig vores gratis webinar her.

Vil du vide mere?

Hvis du fremadrettet ønsker at modtage Bech-Bruuns nyheder om aflivning af mink, kan du melde dig til her.

 

Mink