Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg (VBA) har i kølvandet på AB18-reglerne vedtaget nye procesregler.

Reglerne, der er trådt i kraft den 1. januar 2019, indeholder flere væsentlige ændringer, herunder særligt i forhold til tvisteløsning. Blandt andet opstilles mere klare/skærpede tidsrammer for sagernes behandling, som er vigtige at være opmærksom på. 

De nye procesregler udgøres af følgende nye regelsæt:

  • Voldgift, herunder forenklet voldgift
  • Hurtig afgørelse
  • Syn og skøn
  • Mediation og mægling
  • Beslutning om stillet sikkerhed

Fælles for de nye procesregler er, at de nye regler om tvisteløsning i AB18-systemet er blevet indarbejdet. Dette har eksempelvis medført, at en sag – uanset om det er en ’traditionel’ voldgiftssag, sag om hurtig afgørelse, sag om mediation/mægling eller sag om syn og skøn – først kan anlægges, når parterne har gennemført en obligatorisk forhandlingsprocedure om tvisten. Syn og skøn skal dog ikke afvente forhandling, hvis syn og skøn er nødvendigt for at sikre bevis. En ’traditionel’ voldgiftssag kan desuden først anlægges efter en 4 ugers ”afkølingsperiode” efter, at parterne har gennemført en sådan forhandlingsprocedure.

Øget krav til digitalisering 
De nye regelsæt bærer tydeligt præg af et ønske om en mere effektiv sagsbehandling, idet de nye regler optimerer tidsstyring af sagerne.

De nye voldgiftsregler har desuden øget kravet til digitalisering. Således fremgår det f.eks. af reglerne, at korrespondance, indlæg, bilag mv., som udgangspunkt skal sendes digitalt.

I det følgende gennemgås et par af de mest markante ændringer.

De nye regler for voldgift

Nye frister
I AB18-reglerne lægges der op til, at tvister skal løses hurtigere. Dette afspejles i de nye regler for voldgift, hvorefter svarskrift, replik og duplik i en voldgiftssag skal indleveres inden en frist på 4 uger fra modtagelsen af det forudgående skrift, ”medmindre Voldgiftsnævnet fastsætter en anden frist”, jf. § 10. Tidligere skulle processkrifterne blot indleveres ”inden en af Voldgiftsnævnet fastsat frist”. 

Det fremgår af de nye regler for voldgift, at de fastsatte frister som udgangspunkt ikke forlænges, samt at fristen kun under særlige omstændigheder kan forlænges mere end én gang, jf. § 15. Hertil fremgår det også udtrykkeligt af § 15, at eventuelle begrundede anmodninger om fristforlængelse skal indgives senest 1 uge inden fristens udløb. 

Parterne skal desuden være særligt opmærksomme på, at fristen for at udvide påstande, fremsætte nye anbringender og beviser i sagen (novafristen) er ændret fra 8 hverdage til 2 uger før hovedforhandlingen, jf. § 14. 

2-ugersfristen gælder også for indlevering af påstandsdokumenter/sammenfattende processkrifter, tidsplan og meddelelser om, hvem der skal føres som vidner og partsrepræsentanter, og hvem der møder som partsrepræsentant, jf. § 23.  

Fristen for indlevering af ekstrakt er uændret, idet det dog bemærkes, at det ifølge de nye regler nu er et krav, at der udarbejdes en egentlig ekstrakt, jf. § 23. En ’bilagssamling’ er således ikke længere tilstrækkelig.

Ensidigt indhentede erklæringer
De nye regler for voldgift viderefører desuden de seneste ændringer i retsplejeloven om ensidigt indhentede erklæringer, der trådte i kraft den 1. juli 2017. Således følger det nu også direkte af de nye regler om voldgift, at en part kan fremlægge sagkyndige erklæringer, medmindre konkrete forhold taler imod dette, og at modparten kan fremlægge en tilsvarende sagkyndig (mod)erklæring, selvom erklæringen først er indhentet efter sagens anlæg, jf. § 17. Dette svarer dog i øvrigt til hidtidig praksis i VBA. 


kran_byggeplads_bechbruun

Regler for syn og skøn
Med de nye regler om syn og skøn er der sket en kodificering af praksis, således at det nu fremgår af reglerne, at en sag kan behandles som en hastesag, hvis der er risiko for, at muligheden for at sikre bevis ellers fortabes.

Den strammere tidsstyring afspejles også i de nye regler om syn og skøn, hvor man eksempelvis skal være opmærksom på, at VBA udmelder en eller flere skønsmænd med en frist på 1 uge, hvorfor indsigelser mod en skønsmands kvalifikationer og/eller habilitet skal indgives inden denne frist, jf. §§ 5 og 6.  

Det er væsentligt at være opmærksom på, at dokumenter og bemærkninger til et skønstema, eksempelvis supplerende skønstema og/eller indsigelser til rekvirentens skønstema, skal afgives inden en frist på 2 uger, jf. § 9.

Skønsforretningen skal i henhold til de nye regler afholdes ”snarest muligt og senest 4 uger skønsmandens modtagelse af materialet”, jf. § 12. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at skønsmanden allerede 1 uge efter modtagelsen af materialet skal orientere VBA, hvis tidsrammen i regelsættet ikke kan overholdes. VBA har desuden indsat en hjemmel til, at VBA kan tilbagekalde udpegningen af skønsmanden, hvis skønsmanden ikke overholder de fastsatte tidsrammer, jf. § 11. 

Skønsmanden skal efter de nye regler afgive erklæring senest 4 uger efter, at sagen er fuldt oplyst, medmindre en anden tidsramme er fastlagt. I en hastesag skal erklæringen afgives senest 2 uger efter, at sagen er fuldt oplyst, jf. § 19. 

Bech-Bruuns kommentarer
De nye procesregler har et helt naturligt og nødvendigt afsæt i kapitlet om tvister i det nye AB18-system, men VBA har i høj grad også udnyttet muligheden til at stramme op på reglerne. Særligt i forhold til tidsstyringen er reglerne blevet nøje præciseret, og der gælder (forholdsvis korte) tidsfrister for både parterne, sagkyndige, skønsmænd, mediatorer og mæglere - men også for VBA selv. 

Forsøget på at optimere sagsbehandlingstiden sætter utvivlsomt større krav til de involverede parter, som ikke længere ’i sidste øjeblik’ kan forlade sig på at få forlænget en frist. Hertil kommer, at parterne selv skal være opmærksomme på tidsfristerne, der ikke længere fastsættes af VBA i hver enkelt sag, men som automatisk begynder at løbe allerede fra det øjeblik processkriftet modtages. 

Det bliver interessant at se, hvor håndfast VBA vil værne om de nye tidsfrister, og hvorledes overskridelse af frister vil blive håndteret. 

De nye procesregler for voldgift og for syn og skøn finder kun anvendelse i sager, hvis parterne har vedtaget et AB18-regelsæt, eller hvis parterne i øvrigt har aftalt at anvende de nye regelsæt. Det må derfor forventes, at der kommer til at gå nogen tid, før de første AB18-tvister begynder at opstå, og de nye regler for alvor begynder at vinde indpas. Ved tvister, der skal løses ved meditation og mægling eller hurtig afgørelse, finder de nye regler dog anvendelse for sager, der fra den 1. januar 2019 indbringes for VBA.