Bech-Bruun samarbejde
Photo of Anne Mette Seest Anne Mette Seest Specialistadvokat 72273573

Et pensionsselskab var i henhold til en firmapensionsaftale ikke forpligtet til at udbetale ydelser for erhvervsevnetab til efterfølgende arbejdsgivere, som kunden var ansat hos efter fratrædelse hos sin oprindelige arbejdsgiver. Pensionsselskabet kunne heller ikke ved at fortsætte udbetalingerne og ved deres handlemåde i øvrigt anses for at have givet bindende tilsagn herom.

Sagen blev anlagt mod pensionsselskabet af en kunde og vedrørte, hvorvidt kunden grundet livstruende sygdom havde været berettiget til invalidepension med præmiefritagelse i henhold til en firmapensionsordning. Pensionsselskabet havde indgået en firmapensionsordning med kundens tidligere arbejdsgiver, hvor de ansatte i virksomheden var forsikrede i henhold til ordningen. 

I juni 2012 fratrådte kunden imidlertid sin stilling og blev to måneder senere diagnosticeret med en livstruende kræftsygdom i knoglemarven. På trods af kundens fratrædelse påbegyndte pensionsselskabet i december 2012 udbetaling af invalidepension til kunden, selvom kunden fortsat modtog næsten fuld løn fra sin arbejdsgiver, og dermed ikke opfyldte det økonomiske kriterium.

Pensionsselskabet fortsatte udbetaling af invalidepension til kunden indtil udgangen af juni 2014, hvorefter pensionsselskabet meddelte kunden, at denne ikke længere havde ret til præmiefritagelse og invalidepension. 

Ifølge pensionsordningens vilkår havde den forsikrede ret til invalidepension og præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne på grund af sygdom. Invalidepension ville herefter blive udbetalt til den ansatte, medmindre den ansatte stadig modtog løn fra arbejdsgiveren, i hvilket tilfælde udbetaling ville ske til arbejdsgiveren. Ifølge pensionsordningen kunne ordningen videreføres for de dele, der var oprettet på individuelle vilkår, såfremt den ansatte fratrådte sin stilling. Af en pensionsoversigt fremsendt af pensionsselskabet til kunden fremgik endvidere, at forsikringen var oprettet som led i en pensionsordning mellem kunden og arbejdsgiveren, og at pensionsordningen var omfattet af firmapensionsaftalen mellem virksomheden og pensionsselskabet.

Forsikring_afgorelse_Bech-Bruun

Østre Landsrets afgørelse
Det første spørgsmål i sagen angik bestemmelsen i firmapensionsaftalen, hvorefter invalidepension til ansatte, udbetales til arbejdsgiveren, så længe den ansatte modtager løn. Spørgsmålet var i den forbindelse, om forsikringsbestemmelsen også kunne gøres gældende af kunden i forhold til kundens senere arbejdsgivere, efter dennes fratrædelse hos sin oprindelige arbejdsgiver.  

Landsretten fandt, at bestemmelsen om udbetaling af ydelser ved erhvervsevnetab til arbejdsgiveren forudsatte eksistensen af en firmapensionsaftale mellem arbejdsgiveren og pensionsselskabet. Dette indebar, at pensionsselskabet ikke var forpligtet til at udbetale ydelser til kundens efterfølgende arbejdsgivere, efter at kunden havde fratrådt stillingen hos sin oprindelige arbejdsgiver, med hvem firmapensionsaftalen var indgået. Af samme årsag var det økonomiske kriterium heller ikke opfyldt, eftersom kunden fortsat modtog (næsten) fuld løn fra sin nye arbejdsgiver, også selvom kunden ikke arbejdede på fuld tid.

Det andet spørgsmål i sagen vedrørte pensionsselskabets fortsatte præmiefritagelse og udbetaling af invalidepension efter kundens fratrædelse hos sin oprindelige arbejdsgiver, på trods af at den økonomiske betingelse heller ikke her var opfyldt. Spørgsmålet var i den forbindelse, om pensionsselskabet ved dets handlemåde måtte anses for at have givet bindende tilsagn om udbetaling af ydelser ved erhvervsevnetab til andre arbejdsgivere end den, som firmapensionsaftalen var indgået med.

Landsretten fandt ikke, at pensionsselskabets handlemåde indebar, at der var givet bindende tilsagn om udbetaling af ydelser ved erhvervsevnetab til andre arbejdsgivere end den arbejdsgiver, som pensionsselskabet havde indgået firmapensionsaftalen med.

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at den ansatte – når denne skifter job – er opmærksom på, hvad der sker med pensionsordningen, herunder hvilke vilkår der gælder, når den ansatte ikke længere kan være omfattet af de kollektive – og for firmapensionsordningen – særlige vilkår. Kunden kan ikke blot regne med, at ordningen videreføres uændret, heller ikke selvom pensionsselskabet ikke får taget initiativ til en drøftelse af vilkårene umiddelbart efter jobophøret.