Miljøstyrelsen har den 19. februar 2019 sendt et udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring. Formålet med den nye bekendtgørelse er, at lette virksom-hedernes mulighed for at udbygge og omstille produktionen. Udkastet til bekendtgørelsen indebærer, at en række mindre miljøtunge virksomheder og aktiviteter fjernes fra bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), og vil således fremover ikke kræve en miljøgodkendelse.

Baggrunden for den nye bekendtgørelse er tidligere aftaler om vækstplaner, hvoraf det fremgår, at det skal være lettere for virksomheder at udbygge og omstille produktion. Hertil kommer, at Miljøstyrelsen har vurderet, at det vil være omkostningseffektivt at udarbejde generelle regler for affaldshåndteringsbranchen. Udkastet til en ny bekendtgørelse kan således karakteriseres som en branchebekendtgørelse for affaldshåndteringsvirksomheder. Dette betyder bl.a., at området vil blive reguleret på baggrund af generelle standarder i stedet for konkrete godkendelser. Standarderne tager udgangspunkt i de miljøkrav, som allerede findes i bekendtgørelse for standardvilkår i miljøgodkendelser. 

Som nævnt overgår en række virksomhedstyper, herunder nyttiggørelse af jord, som er affald, i jordvolde, fra godkendelsesbekendtgørelsen til den nye bekendtgørelse. Fremover skal disse typer af virksomheder behandles efter den nye bekendtgørelse. Dette betyder, at der ikke længere skal søges om godkendelse i medfør af godkendelsesbekendtgørelsen, men derimod alene ske anmeldelse, når en sådan virksomhed vil etablere, ændre eller udvide sig. Bekendtgørelsen fastsætter også miljøkrav til indretning og driften af virksomheden.

Bekendtgørelsen vil ikke have betydning for allerede eksisterende miljøgodkendelser. Først når virksomheden enten udvider eller ændrer sig, eller kommunalbestyrelsen beslutter sig for at revurdere godkendelsen, vil virksomheden skulle anmeldes efter den nye bekendtgørelse. 

Afslag, fravigelser og påbud
Såfremt en anmeldelse ikke opfylder de generelle regler i bekendtgørelsen, kan kommunalbestyrelsen give afslag. Det er dog muligt for kommunalbestyrelsen at fravige de generelle regler i bekendtgørelsen. Dette kan enten ske ved dispensation, supplering eller skærpelse af reglerne. Et afslag eller fravigelse har karakter af en forvaltningsretlig afgørelse, hvorfor kommunalbestyrelsen skal følge forvaltningslovens regler.

De supplerende krav kommer til udtryk, hvis der er atypiske forureningsforhold. I disse tilfælde er det ikke sikkert, at bekendtgørelsens krav er tilstrækkelige, hvorfor det er nødvendigt at stille supplerende krav. Hvis der er lokale forhold, som gør det nødvendigt at stille skærpede krav, har kommunalbestyrelsen hjemmel til det. Ydermere kan en virksomhed søge dispensation fra kravene i bekendtgørelsen i forbindelse med anmeldelse af etablering eller ændring. Dispensation skal herefter være udnyttet inden to år, hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder dispensation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Selvom de virksomheder, som bliver omfattet af den nye bekendtgørelse, ikke længere omfattes af godkendelsesbekendtgørelsen, kan kommunalbestyrelsen stadig meddele påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 42. Det er således stadig muligt efterfølgende at skærpe den regulering, der er foretaget i medfør af den nye bekendtgørelses regler.

Affald_rust

Omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen
Hvis en virksomhedstype er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, men også foretager affaldshåndteringsaktiviteter, skal godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår, som minimum svarer til bekendtgørelsens krav dog med undtagelse af støjgrænseværdier. 

VVM-reglerne
VVM-reglerne kan være til hinder for effektivisering. Mange af de virksomheder, som søger anmeldelse om etablering eller ændring i vidt omfang, vil være omfattet af et krav om screeningspligt i hen-hold til reglerne om miljøvurdering af projekter (VVM). Dette er der taget højde for i reglerne i bekendtgørelsen. En virksomhed kan derfor ikke anmelde en ændring eller etablering, før det er afgjort, om ændringen eller etableringen er VVM-pligtig eller ej. Hvis der er VVM-pligt skal tilladelsen foreligge før anmeldelsen.

Bech-Bruuns kommentar
Det erklærede formål med bekendtgørelsen er at opnå byrdelettelser ved at reducere sagsbehandlingstiden for virksomhederne. Det kan være svært at vurdere, hvorvidt denne bekendtgørelse når dette mål. 

At der ikke længere gælder et krav om en miljøgodkendelse, men derimod ”kun” et krav om anmeldelse efter bekendtgørelsen vil af virksomhederne opfattes som værende positivt. Det må imidlertid bemærkes, at i betragtning af, at der er tale om mindre miljøtunge virksomheder, var der ikke tale om virksomheder og aktiviteter, hvor processen for opnåelse af en miljøgodkendelse i forvejen var voldsomt kompleks. Der er dog på papiret tale om en effektivisering. Den effektivisering, som bekendtgørelsen potentielt indebærer, skal ses i lyset af, at forud for en anmeldelse efter bekendtgørelsen skal forhold vedrørende reglerne om miljøvurdering af projekter (VVM) være afklaret. Der skal således enten været truffet en screeningsafgørelse, der konkluderer, at projektet ikke er VVM-pligtigt, eller der skal være gennemført en VVM-proces med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og efterfølgende udstedelse af VVM-tilladelse, før der kan ske anmeldelse efter bekendtgørelsens regler.