Bech-Bruun samarbejde

Patent- och marknadsöverdomstolen har fundet, at smalle prisklausuler i bookingbranchen er lovlige. Domstolen afviser, at de smalle prisklausuler begrænser konkurrencen mellem online bookingplatforme. Domstolen henviser til en undersøgelse, i hvilken der ikke blev fundet forskel på den prisstrategi, der blev iværksat af hoteller, der var underlagt smalle prisklausuler, og hoteller, der ikke var.

Sagen i første instans
Sagen vedrører de smalle prisklausuler, som Booking.com og øvrige bookingplatforme fastsætter, når et hotel vil repræsenteres gennem Booking.com. Ifølge klausulerne må hotellerne ikke fastsætte en lavere pris på deres egen hjemmeside end den pris, der fremgår af Booking.coms platform.

Den svenske brancheorganisation Visita indbragte en klage over disse klausuler for den svenske Patent- och marknadsdomstolen (første instans) med påstand om, at vilkårene var konkurrencebegrænsende.

Domstolen fandt, at de smalle prisklausuler var en aftale, der kunne have til følge at begrænse konkurrencen. Det var herefter op til Visita at bevise, at klausulerne potentielt kunne have til følge at begrænse konkurrencen.

Domstolen fandt, at mange hoteller ville sænke deres priser, hvis klausulerne blev ophævet. Der blev lagt vægt på, at Booking.com tog 15 procent i provision, mens omkostninger til hotellernes egne hjemmeside udgjorde 4-6 procent. Hotellerne ville derfor potentielt kunne spare omkostninger ved at få flere bookinger via deres egne hjemmesider. Domstolen konkluderede derfor, at klausulerne potentielt kunne begrænse konkurrencen, og Booking.com blev pålagt at ophæve de smalle prisklausuler i deres kontrakter med svenske hoteller.

Appelsagen
I appelsagen fandt Patent- och marknadsöverdomstolen (anden instans) imidlertid, at de smalle prisklausuler ikke havde til følge at begrænse konkurrencen. Domstolen lagde navnlig vægt på den høje gennemsigtighed mellem priserne på bookingmarkedet, og at hotellerne på grund af denne gennemsigtighed heller ikke uden prisklausulerne ville have incitament til at prissætte lavere end på bookingplatforme. En undersøgelse fra RBB Economics havde til støtte herfor fundet, at der ikke var forskel på den prisstrategi, der blev iværksat af de hoteller, der var underlagt de smalle prisklausuler, sammenlignet med de hoteller, der ikke var. Afslutningsvis anførte domstolen, at også de indirekte netværkseffekter bidrog til at styrke konkurrencen. 

Forbud mod smalle prisklausuler
Frankrig er det eneste land i EU, hvor der er et lovmæssigt forbud mod de smalle prisklausuler. EU-Kommissionen er på denne baggrund ved at behandle en klage over traktatkrænkelse. I Tyskland har den tyske konkurrencemyndighed, Bundeskartellamt, forbudt Booking.coms smalle prisklausuler. Booking.com har dog anket afgørelsen. Der er ikke blevet grebet ind over for prisklausuler andre steder i EU. I Danmark har konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i afgørelse af 27. august 2015 besluttet, at de smalle prisklausuler ikke medfører konkurrenceretlige betænkeligheder.

Læs hele afgørelsen fra Patent- och marknadsöverdomstolen her.