Photo of Thomas Frøbert Thomas Frøbert Partner 72273433

Det skal være mere attraktivt for nye, mindre virksomheder at tildele aktieløn. Folketinget har derfor besluttet at ændre reglerne for beskatning af aktieløn. Ændringerne skal sikre, at nye, mindre virksomheder får lettere ved at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det skal understøtte virksomhedernes iværksætteri og innovation.

Nye, mindre virksomheder kan have svært ved at rekruttere og fastholde værdifulde medarbejdere. Ofte vil større og mere etablerede virksomheder kunne tilbyde bedre ansættelsesvilkår. Folketinget har derfor besluttet at ændre reglerne i ligningslovens § 7 P så nye, mindre virksomheder kan tildele en større del af medarbejderens løn som aktieløn.

Hvis betingelserne i ligningslovens § 7 P er opfyldt, medregnes aktielønnen ikke i medarbejderens lønindkomst. I stedet udskydes beskatningen til det tidspunkt hvor aktierne afstås. Samtidig sker beskatningen som aktieindkomst med 27 / 42 procent (afhængig af størrelsen af aktieindkomsten) mod lønindkomst på op til 55 procent. Anvendelsen af ligningslovens § 7 P er altså skattemæssig fordelagtig for den enkelte medarbejder. Samtidig vil en tildeling af aktieløn kunne give virksomheden mulighed for at forbedre sin likviditet sammenlignet med almindelig løn.

 

Betingelser 
En af betingelserne for at anvende ligningslovens § 7 P er, at medarbejderen kun modtager op til 10 procent af sit vederlag som aktieløn. Hvis aktielønnen tilbydes på lige vilkår til mindst 80 procent af medarbejderne er grænsen 20 procent. Med den vedtagne lovændring kan en medarbejder i en ny, mindre virksomhed derimod modtage op til 50 procent af sit vederlag som aktieløn.

For at kunne anvende denne forhøjede grænse skal de almindelige betingelser i ligningslovens § 7 P være opfyldt. Derudover kræves det at følgende betingelser er opfyldt:

  • Virksomheden må ikke have haft mere end 50 ansatte i et af de seneste to opgjorte årsregnskaber
  • Virksomheden må ikke i et af de seneste to opgjorte årsregnskaber have haft en nettoomsætning, der overstiger 20 mio. kr. og en balancesum, der overstiger 75 mio. kr.
  • Virksomheden må maksimalt have været aktiv på et marked i 5 år
  • Virksomheden skal drive reel erhvervsmæssig virksomhed
  • Virksomheden må ikke være ”kriseramt” som defineret i EU-Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder

Lovændringen er omfattet af statsstøttereglerne og skal dermed godkendes af Europa-Kommissionen. Derfor kendes ikrafttrædelsestidspunktet ikke.