Bech-Bruun samarbejde

Østre Landsret har den 29. maj 2019 afsagt en dom, hvor en ledende medarbejder fandtes at have udvist seksuel chikane over for en kvindelig medarbejder. Den ledende medarbejder havde, udover fremsættelse af seksuelt betonede udtalelser, udvist en yderst upassende adfærd over for den kvindelige medarbejder. Dette var sket både ved sms-korrespondancer og fysiske tilnærmelser.

Sagen kort
Efter ligebehandlingslovens § 1, stk. 6, foreligger der sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller virkning at krænke en persons værdighed. Sexchikane behandles som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt, jf. lovens § 1, stk. 4. Det følger af ligebehandlingslovens § 4, at det påhviler enhver arbejdsgiver, som både beskæftiger mænd og kvinder, at behandle dem lige. 

En 19-årige kvindelig medarbejder blev den 22. august 2016 ansat af en mandlig butikschef med tiltrædelse september 2016. Kort efter hendes tiltræden begyndte butikschefen at komme med upassende udtalelser og kommentarer, der var direkte rettet mod den kvindelige medarbejder. Hun havde primært nattevagter, og hver morgen efter endt vagt blev hun kaldt ind på den ledende medarbejders kontor, hvorefter han ville give hende et kram og spørge, om hun ville sidde på hans skød. Efterhånden eskalerede de upassende tilnærmelser både fysisk og verbalt, ligesom han sendte hende beskeder med stærke seksuelle undertoner, bl.a. havde den mandlige leder under en køretur tilbudt hende betaling for seksuelle ydelser. Krænkelserne foregik sideløbende med, at butikschefen tilbød den kvindelige medarbejder forfremmelse og lønforhøjelse.  

Efter den mandlige leder blev opmærksom på, at den kvindelige medarbejder havde rettet henvendelse til virksomhedens Sales Market Manager vedrørende hændelserne, sendte han den kvindelige medarbejder billeder af hende af personlig karakter med angivelse af, at det kunne være skadeligt for hende, hvis billederne kom i omløb.

Den kvindelige medarbejder blev i slutningen af januar 2017 sygemeldt. Det fremgik af de lægelige oplysninger i sagen, at den kvindelige medarbejder havde været udsat for chikane og blufærdighedskrænkelser.

Landsrettens afgørelse 
Landsretten fandt, at den kvindelige medarbejders detaljerede beskrivelse af hændelsesforløbet blev understøttet af hendes venindes forklaring, lægelige oplysninger samt i særlig grad indholdet af de skriftlige korrespondancer mellem hende selv og den mandlige leder.

Herefter fandt landsretten det godtgjort, at den mandlige medarbejder ved flere tilfælde under udnyttelse af sine ledelsesmæssige beføjelser havde fremsat seksuelt betonede udtalelser og udvist fysisk krænkende adfærd over for hende. Landsretten lagde endvidere vægt på, at krænkelserne foregik sideløbende med, at lederen havde tilbudt den kvindelige medarbejder forfremmelse, lønforhøjelse og havde lånt hende penge. Endelig fandt landsretten, at den mandlige leders besked vedhæftet billeder af den kvindelige medarbejder måtte forstås som en advarsel om, at han ville offentliggøre billederne til andre, hvis hun fastholdt sin forklaring om seksuel chikane.     

Landsretten konkluderede på denne baggrund, at butikschefen havde udøvet seksuel chikane overfor den kvindelige medarbejder, jf. ligebehandlingslovens § 4, stk. 1, jf. § 1, stk. 4 og 6. Videre fandt landsretten det ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket, jf. ligebehandlingslovens § 16 a.   

Virksomheden blev derfor ikendt betaling af en godtgørelse efter ligebehandlingsloven, mens den mandlige leder blev erstatningsansvarlig for krænkelserne efter erstatningsansvarsloven (§ 26). Samlet blev godtgørelsen fastsat til 50.000 kr. under hensyn til omfanget og karakteren af krænkelserne samt deres varighed. Den kvindelige medarbejder blev yderligere tilkendt et krav på godtgørelse for svie og smerte. 

Bech-Bruuns kommentarer

Der var i denne sag tale om særdeles grove krænkelser, herunder fysiske krænkelser og intimiderende adfærd i øvrigt. Derfor ligger godtgørelsesniveauet tilsvarende højere end sædvanlig i sager om seksuel chikane.