Højesteret har den 18. december 2018 afsagt en principiel dom om brug af ophavsretligt beskyttede produkter som rekvisitter i egen markedsføring. Brugen af skåle og tallerkener i billedekompositioner på emballage til madvarer og i tilbudsaviser var i et vist omfang i strid med ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Coop havde brugt skåle og tallerkener i billedekompositioner på vareemballage og i tilbudsaviser, hvor de forskellige fødevarer var afbilledet i skåle og på tallerkener fra designeren Kasper Würtz. Der var ingen aftale mellem parterne om afbildningen af servicet.

Højesteret slog indledningsvist fast, at servicet nød beskyttelse som brugskunst efter ophavsretsloven.

Højesteret udtalte, at der gælder en ulovbestemt bagatelgrænse (de minimis-princip) for brug af ophavsretligt beskyttede genstande i bl.a. billedekompositioner. Selv i en kommerciel og marføringsmæssig sammenhæng kan brugen af et ophavsretligt beskyttet værk være så underordnet, at det ikke krænker ophavsretten. Bagatelgrænsen skal imidlertid fortolkes restriktivt, og markedsføringen må ikke påvirke den normale udnyttelse af genstanden på en skadelig måde eller på urimelig måde gøre indgreb i ophavsmandens interesser. 

På den baggrund kom Højesteret frem til, at størstedelen af afbildningerne af servicet i tilbudsaviser og på emballage krænkede ophavsmandens rettigheder. Højesteret udtalte, at servicet fremtrådte så tydeligt og udgjorde et væsentligt element i markedsføringen, at brugen af servicet ikke var af underordnet betydning.

Andre afbildninger af servicet var derimod omfattet af bagatelgrænsen. Disse afbildninger af servicet var af så underordnet betydning, at de ikke krænkede ophavsretten.

Højesteret kom også frem til, at brugen af servicet også var i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringsloven, fordi det skabte en risiko for udvanding af ophavsmandens brand. 

Coop blev herefter dømt til at betale 200.000 kr. som et rimeligt vederlag for den uretmæssige brug af servicet. Sø- og Handelsretten var i første omgang nået til samme resultat. Læs Sø- og Handelsrettens dom her.

 

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen har stor betydning for de mange virksomheder, der markedsfører produkter i sammenhænge, hvor også andres produkter gengives. Det gælder navnlig i billedekompositioner, hvor der kan være et ønske om at vise egne produkter i et naturligt eller opstillet miljø, som fx i denne sag hvor madprodukter placeres på en tallerken. Men det kunne også være puder placeret i en stol, eller en frakke der vises på en model iklædt tøj fra en anden tøjproducent eller anvendelse af møbler og brugskunst som baggrund i et opstillet miljø.

Højesteret har med dommen fastslået, at bagatelgrænsen for ikke-krænkende brug skal fortolkes temmelig restriktivt. Som nævnt ovenfor er det afgørende for lovligheden, om den ophavsretligt beskyttede genstand fremstår som et uvæsentligt element, der er af underordnet betydning.

Det er vanskeligt at vurdere, hvornår brugen af andres produkter er omfattet af bagatelgrænsen. Højesterets vurdering heraf kan tjene som retningslinje. Dommen udmærker sig ved, at man kan se de forskellige produkter og opstillinger afbilledet og herved  se eksempler både på krænkelser og på lovlig brug omfattet af bagatelgrænsen.

Der skal altid foretages en konkret vurdering af både beskyttelsen af produktet og lovligheden af den påtænkte anvendelse i hvert enkelt tilfælde. Det er her afgørende, at genstanden ikke indtager en dominerende placering eller tjener som blikfang, men i stedet bruges på en ikke fremtrædende måde og som en naturlig del af opstillingen.

Det er vanskeligt helt at undgå risikoen for krænkelser på dette område, og vi anbefaler altid indgåelse af en aftale med eller indhentelse af et samtykke fra ophavsmanden til brug af produkterne, så risikoen for krænkelse elimineres.

Læs Højesterets dom her.