Fra den 1. januar 2020 kan boligministeren stille krav om, at der skal etableres ladestandere til elbiler i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og endda ved bestående bygninger.

Den 19. december 2019 har Folketinget vedtaget en ændring af byggeloven.

Loven er en direkte følge af EU-direktivet 2018/844 om bygningers energimæssige ydeevne.

Loven giver boligministeren hjemmel til at fastsætte regler om etablering af ladestandere samt forberedelse til etablering af ladestandere ved a) bestående erhvervsbygninger med mere end 20 parkeringspladser b) ombygninger af bygninger med mere end 10 parkeringspladser c) nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser.

Forberedelse af etablering af ladestandere indebærer etablering af tomrør, så det er muligt at etablere ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads for erhvervsbygninger og på hver eneste parkeringsplads ved boligbyggeri.

Loven er en hjemmel til ministeren til at udstede regler, og det forventes, at bekendtgørelsen, der skal udmønte reglerne, er vedtaget og gældende fra 10. marts 2020.

Det mest vidtgående er formentlig kravet om etablering af ladestandere ved bestående erhvervsbygninger, da det påfører bygningsejerne nye udgifter, og dette er derfor også blevet kritiseret i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.

Ministeren har afvist kritikken og bl.a. henvist til, at ladestanderne først skal være etableret senest den 1. januar 2025, hvilket giver bygningsejerne tid til at omstille sig til ændringen og planlægge etableringen af ladestanderne og finansieringen heraf. 

Derudover er det forventningen, at der i takt med den generelle udvikling mod grønnere transportformer vil være en del bygningsejere, der vælger at etablere ladestandere, uanset om der er krav om det - enten fordi de selv har elbiler, eller fordi de gerne vil tilbyde mulighed for opladning til deres medarbejdere og kunder.

I forbindelse med lovprocessen er det anslået, at kravenes samlede økonomiske konsekvenser vil være på omkring 430 mio. kr. fra 2020 til 2025.

For de privatejede bygninger peger beregningerne på samlede udgifter på ca. 341 mio. kr. frem til 2025, og for de offentligt ejede bygninger drejer det sig om ca. 85 mio. kr.

Tallene er behæftet med en vis usikkerhed og bliver næppe lavere.

Med loven er det estimeret, at Danmark vil gå fra 2.500 ladestandere til 22.000 ladestandere, og der vil forberedes ladestandere til 26.000 parkeringspladser frem til 2025.

advokat_el-ladestandere_Bech-Bruun

Bech-Bruuns kommentarer
Hvis en grøn omstilling af bilparken skal lykkes, er det nødvendigt at sikre, at der er den nødvendige infrastruktur til elbiler. Lovændringen giver boligministeren mulighed for at stille krav til bygningsejerne, og det bliver meget interessant at følge den bekendtgørelse, som formentlig kommer i høring i starten af februar. 

Opstilling af ladestandere på større ejendomme vil givet vis opfylde en del af det fremtidige behov for ladestandere, men der vil fortsat være behov for offentligt tilgængelige ladestandere på fx offentlige veje; ikke alle el-bilister vil have adgang til ladestandere, der opsættes i medfør af de nye regler. 

Når bygningsejerne skal opfylde kravene, må man undersøge, hvilken løsning der fungerer bedst i praksis. Da det samfundsøkonomisk er meningsløst at nedgrave tomrør og kabelkonstruktioner, der eventuelt ikke bagefter kan benyttes, fx fordi placeringen er forkert, anbefaler vi, at bygningsejerne drøfter løsningerne med de ladestanderoperatører, der er på markedet, med henblik på at de nedlagte tomrør placeres mest hensigtsmæssig og kan anvendes bedst muligt til formålet.

Loven træder i kraft den 1. januar 2020. Bekendtgørelsen forventes fremsendt i høring allersenest i primo februar 2020.