Bech-Bruun samarbejde

Erhvervsministeren har med næsten alle Folketingets partiers opbakning foretaget mindre ændringer af visse bestemmelser i markedsføringsloven. Den væsentligste ændring er, at der indføres et yderligere oplysningskrav, når der afgives et samtykke i henhold til lovens § 10.

Det følger af markedsføringslovens § 10, at en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse via elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på markedsføring uden forudgående samtykke. Bestemmelsen er en beskyttelse mod uønskede uanmodede henvendelser - spam. Det følger ligeledes af bestemmelsen, at der skal gives en mulighed for let og gebyrfrit at kunne tilbagekalde samtykket. 

Ændringen af markedsføringslovens § 10 medfører, at den erhvervsdrivende skal oplyse om, at samtykket kan trækkes tilbage, inden den samtykkende afgiver sit samtykke. Information om muligheden for at kunne trække samtykket tilbage skal fremgå direkte af samtykketeksten. Fremgår der ikke tilstrækkelig information om muligheden for at kunne trække samtykket tilbage, vil samtykket ikke anses for gyldigt. 

Ændringen vil i øvrigt bringe markedsføringslovens samtykkekrav i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, som finder direkte anvendelse i dansk ret. 

Samtykkedefinitionen i markedsføringslovens § 2, nr. 14 ændres, hvorefter et samtykke, udover at være frivilligt, specifikt og informeret, også skal være utvetydigt. Heri ligger et krav om, at samtykket ikke må give anledning til tvivl, og det afgørende er, at der klart foreligger et samtykke. Ændringen vil bringe samtykkedefinitionen i overensstemmelse med e-databeskyttelsesdirektivet, som henviser til databeskyttelsesforordningen, hvor definitionen fremgår af artikel 4, nr. 11.

Andre ændringer
Markedsføringslovens definition af en forbruger i § 2, nr. 1 vil efter ændringen være i overensstemmelse med artikel 2, litra a, hvorefter en fysisk person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv anses som en forbruger. Dog indsættes en ny bestemmelse i lovens § 1 a, hvorefter lovens forbrugerbeskyttende regler også vil finde anvendelse på juridiske personer (fx selskaber eller fonde), der hovedsageligt handler uden for deres erhverv. Dette er en fortsættelse af det almindelige civilretlige forbrugerbegreb. Det fremgår herefter nu klart, at selskaber og fonde vil være beskyttet efter markedsføringsloven som en ”forbruger”, når de i den konkrete situation handler uden for deres erhverv.

Den eneste egentlige ændring af den gældende retstilstand er henvisningen til § 20, stk. 3 i markedsføringslovens § 37, stk. 3 og 4. Ændringen medfører, at det i fremtiden vil være strafbelagt (bøde) for en erhvervsdrivende, hvis dennes handelspraksis er aggressiv eller utilbørlig over for en anden erhvervsdrivende. Overtrædelsen vil være undergivet privat påtale, og sagen skal altså føres af den krænkede selv. 

Slutteligt indføres stk. 2 i markedsføringslovens § 7, hvoraf det fremgår, hvilke hensyn der skal lægges vægt på ved vurderingen af aggressiv handelspraksis. Ændringen sker efter en tilkendegivelse fra Europa-Kommissionen, og indholdet af stk. 2 var en del af bemærkningerne til lovens § 7. 

Ændringen af markedsføringsloven træder i kraft den 17. januar 2020. 

tastatur

Bech-Bruuns kommentarer
Ændringen af markedsføringslovens § 10, stk. 1 medfører, at erhvervsdrivende skal opdatere de informationer, som gives i forbindelse med tilmeldingen til fx nyhedsbreve, hvis oplysningspligten ikke er opfyldt. Det er et krav, at der informeres om muligheden for at trække sit samtykke tilbage. Oplysningspligten medfører ikke markante ændringer, men indebærer, at et samtykke anses for ugyldigt, hvis oplysningskravet ikke er opfyldt. Derfor skal virksomheder sørge for snarest at tilrette den information, der gives i forbindelse med den samtykkendes samtykke. Samtykker indhentet før den 17. januar 2020 vil dog ikke blive ugyldige, fordi virksomheden ikke tidligere klart har angivet, at samtykket kan trækkes tilbage.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1 omfatter markedsføring både overfor forbrugere og andre erhvervsdrivende vedrørende afsætning af varer eller tjenesteydelser. Henvendelser, der ikke indeholder konkrete produkter eller tilbud, vil kunne omfattes af bestemmelsen, hvis formålet i sidste ende er afsætning af produkter. En uanmodet henvendelse om deltagelse i konkurrencer eller invitation til et event er omfattet, og det samme gør sig gældende i løbende kundeforhold, hvis formålet er at afsætte yderligere varer eller ydelser. 

Forbuddet er strafsanktioneret. 

Derudover skal erhvervsdrivende sikre, at der klart foreligger et samtykke fra forbrugeren, og at der ikke hersker tvivl om afgivelsen af samtykket. Definitionsændringen har den konsekvens, at der ikke må herske tvivl om, at der er afgivet et samtykke, og hvad præcis det samtykke går ud på.

Virksomheder skal derfor på baggrund af ovenstående sikre, at der inden samtykket er oplyst korrekt om muligheden for at trække samtykket tilbage, samt at samtykket utvivlsomt er afgivet af den samtykkende, og at der i den forbindelse er oplyst om, hvad der gives samtykke til. Slutteligt skal virksomheder efterfølgende altid give mulighed for, at samtykket let og helt omkostningsfrit kan trækkes tilbage. 

Ændringen af bødestraf for en erhvervsdrivendes aggressive eller utilbørlige handelspraksis over for andre erhvervsdrivende er en forglemmelse i forbindelse med udarbejdelsen af den gældende markedsføringslov. En sådan handelspraksis vil først være strafbelagt efter lovens ikrafttræden, og der er i lovforslaget indsat en overgangsbestemmelse, der regulerer dette spørgsmål. 

De resterende ændringer er at anse som lovtekniske ændringer, der vil sikre reglernes overensstemmelse med EU-retlige regler og anses derfor ikke som en egentlig ændring af retstilstanden.  

Hos Bech-Bruun har vi stor erfaring med det praktiske arbejde med overholdelse af markedsføringsloven. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for markedsføringsretlig bistand.


Læs L 32 Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring