Bech-Bruun samarbejde
Photo of Mark Christian Walters Mark Christian Walters Senioradvokat 72273392

Den 3. oktober 2019 fremsatte miljøministeren et forslag til ændring af vandforsyningsloven. Forslaget har nær sammenhæng med den supplerende vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), der blev sendt ud i juli. Lovforslaget har igennem sommeren været i høring og er nu blevet fremsat.

Baggrunden for lovforslaget er Pesticidstrategi 2017-2021 samt den tillægsaftale flere partier indgik den 21. januar 2019. I tillægsaftalen blev parterne bl.a. enige om, at kommunerne fremover skal gennemgå alle BNBO, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål frem til 2022. Formålet med dette er at vurdere behovet for indsats i det enkelte BNBO.

I tillægsaftalen blev der desuden lagt vægt på, at kommunerne skal forsøge at indgå frivillige aftaler med den pågældende lodsejer. Hvis dette ikke er muligt, kan kommunen herefter meddele forbud eller påbud mod anvendelsen af pesticider. Aftaleparterne vil herefter, på baggrund af en årlig opgørelse, vurdere om indsatsen er tilstrækkelig, hvorefter Miljø- og Fødevareministeriet i 2022 vil gennemgå hele indsatsen. Hvis en kommune ikke anses for at have opfyldt behovet for beskyttelse af BNBO, vil der kunne meddeles generelt forbud mod sprøjtning på området.

Lovforslagets indhold
Det foreslås, at der gives hjemmel til miljøministeren, således at denne kan fastsætte regler vedrørende kommunernes pligt til at vurdere behovet for indsats til beskyttelse af drikkevandsinteresser i et BNBO samt indberetning af oplysninger herom. Forslaget indeholder følgende muligheder til at fastsætte regler for vurderingen og indberetningen:

  • Regulering af hvilke forhold der skal indgå i kommunernes vurderinger
  • Hvilke oplysninger der skal indberettes herunder behovet for beskyttelse samt planlagte eller iværksatte beskyttelsesindsatser
  • Tidsfrister for vurdering og indberetning
  • Hvordan indberetningen skal ske herunder anvendelse af bestemte it-systemer.

Lovforslaget gør det muligt at pålægge kommunerne en pligt til vurdering og indberetning, da vandforsyningsloven ikke indeholder en sådan hjemmel. 

Det er hensigten med bemyndigelsen i lovforslaget, at der fastsættes regler om dette i en senere bekendtgørelse. Reglerne i den senere bekendtgørelse vil herefter afgrænse kommunens forpligtelser vedrørende vurdering af behovet for beskyttelsesindsatser i et BNBO. Afgrænsningen vil betyde, at pligten vil omfatte BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål.

Lovforslagets bemærkninger indeholder endvidere en forklaring af begrebet ”erhvervsmæssig anvendelse”. Herved forstås brug af pesticider af en professionel bruger, hvilket betyder, enhver person der bruger pesticider i forbindelse med sine erhvervsmæssige aktiviteter. Der gives flere eksempler på de berørte i selve lovforslaget.

De faglige parametre, som skal indgå i risikovurderingen hos kommunerne, er tydeligt beskrevet i Miljøstyrelsens opdaterede vejledning om beskyttelse af BNBO fra juli 2019. Vejledningen udgør således den faglige beskrivelse af den proces, kommunen skal gå igennem, når den skal vurdere beskyttelsesbehovet for et BNBO. 

Af lovforslaget fremgår endvidere, at hvis kommunerne vurderer, at et BNBO ikke har brug for iværksættelse af nye beskyttelsesforanstaltninger, så skal de oplyse årsagen til dette. Herefter vil det blive vurderet, om vurderingsparametrene i tilstrækkeligt omfang er indgået i kommunens overvejelser.

Slutteligt fremgår det, at det er en afvejning mellem hensynet til vandboringens vigtighed kontra de geologiske forhold omkring vandboringen, der afgør, hvor fjerntliggende faren for forurening må være. Det er dette skøn, som ligger til grund for kommunens vurdering af, hvilken beskyttelsesindsats der skal iværksættes. Fravær af tekniske beregninger og undersøgelser vil dog kunne begrunde et mere overordnet skøn.

Reglerne om pligten til indberetning skal ifølge lovforslaget sikre gennemførelsen. Indberetningen vil således danne grundlag for evalueringen af indsatsen samt orientering af aftaleparterne.

skov_mark

Bech-Bruuns kommentar
Forslagets primære funktion er at pålægge kommunerne en forpligtelse til at vurdere beskyttelsesbehovet i BNBO’er og indberette oplysninger herom. Den nye lovændring skaber hjemmel for miljøministeren til at varetage beskyttelsen af BNBO’er mere indgående.

Som nævnt tidligere, er den nye vejledning af stor relevans i denne sammenhæng, da denne indeholder de nærmere regler for, hvorledes kommunerne bør agere, når de skal vurdere og indberette oplysninger vedrørende BNBO’er. For yderligere informationer om Miljøstyrelsens opdaterede vejledning fra juli 2019 henvises til vores tidligere nyhed. 

Det næste skridt i lovgivers proces vil være en fastsættelse af regler samt afgræsning af kommunens forpligtelser i en fremtidig bekendtgørelse, som har hjemmel i vandforsyningslovens bestemmelser.

Bech-Bruun følger sagen.