Bech-Bruun samarbejde

Kommissionen udstedte den 24. juli en vejledning om tilbudsgivere fra tredjelandes deltagelse i EU-udbud. Vejledningen indeholder flere gode råd til den offentlige indkøber, der skal håndtere et EU-udbud med deltagelse af tilbudsgivere fra tredjelande.

Vejledningen er tænkt som en instruktionsmanual til offentlige indkøbere. Den fokuserer på følgende fire praktiske problemstillinger:

  • Adgangen for udenlandske tilbudsgivere til at deltage i EU-udbud
  • Adgangen til at afvise unormalt lave tilbud
  • Anvendelsen af kvalitetsbaserede udbud
  • Adgangen til praktisk bistand fra Kommissionen.

Om adgangen for udenlandske tilbudsgivere følger det af vejledningen, at en offentlig indkøber, der modtager et tilbud fra en virksomhed beliggende uden for EU, skal under-søge om tilbuddet kommer fra en tilbudsgiver fra et land, som EU har indgået bindende internationale eller bilaterale frihandelsaftaler med. Hvis tilbudsgiver ikke kommer fra et land, der er blandt de 20 parter til WTO’s GPA-aftale (aftale om offentlige indkøb), og der heller ikke gælder en bilateral frihandelsaftale med det pågældende land, kan tilbudsgiver udelukkes fra udbuddet, men der består ingen pligt til det.

I forsyningssektoren kan en offentlig indkøber derudover afvise tilbud i relation til varekontrakter, hvis mere end 50 procent af de varer, der påtænkes leveret, har oprindelse i tredjelande, der ikke er dækket af GPA-aftalen eller en bilateral frihandelsaftale. På sikkerheds- og forsvarsområdet kan EU-landene fortsat frit begrænse adgangen til deres markeder.

euflag_bechbruun

Vejledningen har bl.a. til formål at øge bevidstheden om de forskellige instrumenter, der findes i EU’s udbudsregler, herunder foranstaltninger der kan eller skal træffes i tilfælde af unormalt lave priser.

Vejledningen understreger vigtigheden af, at offentlige indkøbere undersøger, hvorvidt et tilbud er finansielt holdbart, og at der rettes henvendelse til tilbudsgiveren med spørgsmål, der kan klarlægge eventuelle betænkeligheder. Vejledningen indeholder en tjekliste med spørgsmål, som ordregiveren kan stille tilbudsgiveren, fx hvordan tilbudsgiveren har beregnet prisen, og om prisen gør det muligt at leve op til alle forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område.

En manual til offentlige indkøbere
Det er en målsætning for Kommissionen, at offentlige udbud bruges som et strategisk værktøj til at fremme samfundsmæssige mål om blandt andet social ansvarlighed, grønne løsninger og innovative projekter. Ordregiver opfordres til at anvende tekniske specifikationer, udelukkelsesgrunde og tildelingskriterier til at sætte høje kvalitetsstandarder for alle tilbudsgivere, uanset deres oprindelse. Anvendelsen af tildelingskriterier, hvor der lægges vægt på kvalitet – og ikke kun på pris – kan bidrage til at skabe lige konkurrencevilkår for alle tilbudsgivere. Derudover kan kontraktlige performancekrav med fordel anvendes i udbudsmaterialet til at sikre opnåelsen af målene.

Endelig minder vejledningen om den praktiske bistand, som Kommissionen tilbyder. Kommissionen kan efter anmodning foretage en forhåndsvurdering af, om et projekt er foreneligt med udbudsreglerne. Der tilbydes også rådgivning om unormalt lave tilbud, og hvordan man udformer et kvalitetsbaseret udbud.

Vejledningen er ikke udtryk for en ny udvikling på udbudsområdet, men har til hensigt at fungere som en manual til offentlige indkøbere. Dens praktiske fokus er relevant læsning for offentlige indkøbere, særligt hvis man ofte beskæftiger sig med tilbud fra tredjelande.