Bech-Bruun samarbejde

Kommissionen indleder statsstøtteretlig undersøgelse af Danmark og Sveriges udbetaling af milliardbeløb til PostNord og Post Danmark. Kommissionen vil undersøge tre kapitaltilførsler til PostNord og Post Danmark for at vurdere, om Danmark og Sverige har tildelt ulovlig statsstøtte til virksomhederne.

Sagen kort
Sverige ejer 60 procent af PostNord, mens Danmark ejer 40 procent. PostNord ejer 100 procent af Post Danmark. Post Danmark har historisk haft befordringspligten siden 1995, men konkurrerer nu på lige vilkår med andre postbefordrende virksomheder efter markedets liberalisering i 2011.

Kommissionens undersøgelse omfatter tre forskellige transaktioner: 

  • en kapitaltilførsel på 2,34 mia. danske kroner fra PostNord til Post Danmark
  • en kapitaltilførsel 267 mio. svenske kroner fra Danmark til PostNord
  • en kapitaltilførsel på 400 mio. svenske kroner fra Sverige til PostNord.

Transaktionerne blev gennemført i oktober 2017, blandt andet for at redde Post Danmark fra en nærtforestående konkurs. I november 2017 tog Kommissionen sagen op per klage fra brancheorganisationen for dansk vejgodstransport (ITD). Efter de danske og svenske myndigheders vurdering var der ikke tale om statsstøtte, hvorfor kapitaltilførslerne ikke blev anmeldt til Kommissionen.

Undersøgelsen vil isærg efterprøve de danske og svenske myndigheders nøgleparametre for den forventede vækst på brev- og logistikmarkederne, men også de finansielle virkninger en mulig konkurs af Post Danmark ville have haft for PostNord.

Kommissionens undersøgelse
Kommissionen efterprøver først, om der har været tale om statsstøtte, og derefter om støtten er forenelig med det indre marked og kan godkendes. 

Hvis Kommissionen finder, at der har været tale om statsstøtte, og at støtten ikke kan godkendes, kan PostNord og Post Danmark blive pålagt at tilbagebetale støttebeløbene med renter. Hvis der findes at have været tale om statsstøtte, som dog var forenelig, kan PostNord og Post Danmark stadig dømmes til at betale såkaldte ulovlighedsrenter af beløbet. Dette vil i givet fald indebære, at de to virksomheder skal betale renter og renters rente af støttebeløbet fra det tidspunkt, hvor støtten blev ydet, og til det tidspunkt, hvor støtten bliver fundet forenelig.

Undersøgelsen vil dermed potentielt kunne få stor økonomisk betydning for PostNord og Post Danmark. 

Kommissionen har tidligere fundet, at et kompensationsbeløb, som Danmark udbetalte til Post Danmark for at opfylde postbefordringspligten, var foreneligt med statsstøttereglerne. Dette skete med henvisning til EU’s statsstøtteregler om kompensation for offentlig tjeneste.

Læs Kommissionens pressemeddelelse om sagen her.