Vejdirektoratet har netop besluttet, at to grundejeres klage skal have opsættende virkning, selvom der ikke er risiko for ”uoprettelige eller uerstattelige tab”, hvilket normalt er et krav.

Efter Højesterets dom, hvor ekspropriationen til ”vejen i Vejen” med hjemmel i elektrificeringsloven blev tilsidesat som ugyldig (UfR 2018.3711H), har Vejen Kommune truffet en ny ekspropriationsbeslutning, denne gang med afsæt i vejloven. 

En ekspropriationsbeslutning i henhold til vejloven kan påklages til Vejdirektoratet. Det har grundejerne gjort og samtidig anmodet om, at klagen fik opsættende virkning. 

Det er vigtigt for grundejerne, at vejen er afspærret, indtil det er afgjort, om ekspropriationen er lovlig. Uanset spørgsmålet om rette hjemmel, skal grundlovens nødvendighedskrav også være opfyldt, og de processuelle spilleregler følges.

Vejdirektoratet var enig i, at klagen skulle have opsættende virkning. 

I afgørelsen fastslår Vejdirektoratet først, at det som udgangspunkt er et krav for opsættende virkning, at der er risiko for ”uerstattelige eller uoprettelige tab”. Der skal foretages ”en afvejning af det offentliges interesse i, at gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, over for arten og omfanget af den skade, den pågældende kan blive påført”. Vejdirektoratet tilføjer, at det også kan ”tillægges betydning, om der efter en foreløbig vurdering er et rimeligt grundlag for påstanden om ugyldighed.

Vejdirektoratet fandt, at betingelserne for at tillægge klagen opsættende virkning var opfyldt, og henviste bl.a. til følgende:

  • Miljø- og Fødevareklagenævnet har for godt to uger siden ophævet Vejen Kommunes afgørelse om, at etablering af vejen ikke var screeningspligtig/omfattet af miljøvurderingsloven og hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen. 
  • Det er usikkert, på hvilket grundlag en vendeplads er eksproprieret. 
  • Der ville ikke opstå uerstattelige eller uoprettelige tab ved ikke at tillægge klagen opsættende virkning, men at hensynet til grundejerne og den grundlovssikrede ejendomsret vejede tungere end offentlighedens interesse i at kunne bruge vejen.
  • Den foreløbige vurdering viste, at der var et rimeligt grundlag for grundejernes påstand om ugyldighed.

Kommunen har anmodet Vejdirektoratet om at genoptage spørgsmålet om opsættende virkning. Afvises dette, skal Vejdirektoratet nu tage stilling til ekspropriationens lovlighed.

Jacob Schall Holberg, partner i Bech-Bruun, har ført sagen for by- lands- og Højesteret og for Miljø- og Fødevareklagenævnet på vegne af den grundejer, der har afgivet areal til vejen. Han repræsenterer desuden denne og den anden grundejer i sagen for Vejdirektoratet.

Bech-Bruuns kommentar
Udgangspunktet er, at en klage ikke har opsættende virkning, hvilket harmonerer med grundlovens § 63 om, at søgsmål til prøvelse af en forvaltningsafgørelse heller ikke har en sådan virkning. Kriterierne for positivt at tillægge en klage eller et søgsmål opsættende virkning synes tilsvarende i vidt omfang at være sammenfaldende, jf. de af Højesteret knæsatte kriterier i Gyproc-sagen (UfR1994.823H).  

Vejdirektoratets afgørelse er interessant, fordi den viser, at der er situationer, hvor en klage kan få opsættende virkning, selvom den normale betingelse om risiko for uoprettelige eller uerstattelige tab for grundejerne ikke er opfyldt. 

Når vi rådgiver om ekspropriation og fører retssager om offentligretlige- og forvaltningsretlige spørgsmål, bistår vi som hovedregel (anlægs-)myndigheden, men af og til hjælper vi også grundejerne, hvilket er tilfældet i denne sag. 

Sagen om vejen i Vejen er usædvanlig på mange punkter, men det er utrolig positivt, at Vejdirektoratet har tillagt klagen opsættende virkning og derved anerkendt, at der er en behov for en tilbundsgående prøvelse af ekspropriationsbetingelserne m.v., før det besluttes, om vejen skal åbnes for offentligheden. 

Eftersom kriterierne for opsættende virkning også gælder udenfor vejlovens område, synes Vejdirektoratets afgørelse også at kunne tjene til inspiration på andre forvaltningsområder.

Bech-Bruuns infrastrukturteam rådgiver dagligt om ekspropriation. 

Bech-Bruuns offentligretlige procesteam fører retssager om offentligretlige- og forvaltningsretlige spørgsmål på mange forskellige forvaltningsområder.