Regeringen har fremsat et lovforslag, der har til formål at videreføre EU-rettigheder for de britiske statsborgere og familiemedlemmer, som forud for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU, har opholdt sig lovligt i Danmark. Der er tale om en midlertidig overgangsordning, som skal minimere de immigrationsmæssige konsekvenser af et hårdt Brexit.

Forholdet mellem EU og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har vakt stor offentlig interesse, efter at det ved en folkeafstemning i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland den 23. juni 2016 blev vedtaget, at Storbritannien vil forlade EU. 

I januar 2019 blev den udtrædelsesaftale, der blandt andet skulle sikre en smidig overgangsperiode, forkastet af det britiske parlament, og der er derfor risiko for, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland forlader EU den 29. marts 2019 uden nogen aftale – et såkaldt ”No-deal” Brexit. 

Spørgsmålet om, hvornår og hvordan Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland skal forlade EU, afhænger imidlertid først og fremmest af, om der inden den 12. marts 2019 bliver foretaget en række vilkårsændringer i den tidligere forkastede udtrædelsesaftale.  

Hvis det er tilfældet, vil der formentlig blive afholdt en ny afstemning, hvor parlamentsmedlemmerne skal tage stilling til de ændrede vilkår for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden. Hvis aftalen imidlertid forkastes igen, vil der dagen efter den 13. marts 2019 blive afholdt en afstemning om, hvorvidt det britiske parlament ønsker et ”No-deal” Brexit. For det tilfælde, at der heller ikke er flertal for at forlade EU uden en aftale, vil der den 14. marts 2019 blive afholdt en afstemning om, hvorvidt Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU den 29. marts 2019 skal udskydes. 

Retten til at bo og arbejde i Danmark
I dag har enhver unionsborger, herunder britiske statsborgere, som udgangspunkt ret til frit at rejse til og tage ophold i et andet EU-medlemsland med henblik på fx at arbejde i det pågældende land. Retten til fri bevægelighed gælder dog som udgangspunkt ikke for ikke-EU/EØS-statsborgere (såkaldt tredjelandsstatsborgere), der i stedet skal ansøge om arbejds- og opholdstilladelse, før de lovligt kan opholde sig og arbejde i Danmark.

Hvis Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland forlader EU i slutningen af marts 2019 uden en udtrædelsesaftale, vil dette indebære, at britiske statsborgere fremover skal betragtes som tredjelandsborgere i udlændingelovens forstand, og at deres ret til at bo og arbejde i Danmark ikke længere vil kunne støttes på EU-reglerne om fri bevægelighed. Britiske statsborgere, der ønsker at bo og arbejde i Danmark, vil i stedet skulle opfylde de i udlændingeloven fastsatte betingelser for at kunne søge om en arbejds- og opholdstilladelse (på samme måde som enhver anden tredjelandsstatsborger).

union_jack_bechbruun

Nyt lovforslag minimerer konsekvenserne af et ”No-deal” Brexit
Den 20. februar 2019 fremsatte regeringen imidlertid et lovforslag med henblik på at minimere de immigrationsmæssige konsekvenser af et hårdt Brexit. Formålet er at etablere en midlertidig overgangsordning for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der på tidspunktet for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU fortsat opfylder betingelserne for retten til ophold i Danmark i overensstemmelse med reglerne i EU-bekendtgørelsen.

Der lægges fra regeringens side således op til, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer i en overgangsperiode skal sidestilles med andre EU/EØS-statsborgere, så disse persongrupper også efter den 29. marts 2019 vil have følgende rettigheder:

  • at bo og arbejde i Danmark på samme vilkår som hidtil og dermed uden at skulle ansøge om en opholds- og/eller arbejdstilladelse,
  • at færdiggøre en udstationering, der er påbegyndt før den 29. marts 2019, og
  • at blive familiesammenført efter EU-reglerne, hvis familielivet eksisterede inden den 29. marts 2019.

Overgangsordningen indebærer endvidere, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som på nuværende tidspunkt opholder sig og arbejder lovligt i Danmark, fortsat kan optjene ret til tidsubegrænset ophold i Danmark, og at alle EU-registreringsbeviser og opholdskort vil forblive gyldige og således fortsat kan anvendes i den midlertidige overgangsperiode. 

På samme måde vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som ikke har fået udstedt EU-opholdsdokumenter på tidspunktet for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU, også kunne få udstedt disse dokumenter efter udtrædelsestidspunktet. 

På et tidspunkt vil udstedte EU-opholdsdokumenter skulle erstattes af opholdskort, som lever op til EU-reglerne om opholdskort til tredjelandsborgere, men der er endnu ikke fastlagt retningslinjer for, hvordan og hvornår denne konvertering af opholdsdokumenter skal gennemføres.

Den danske regering lægger dog også op til, at visse regler bliver strammere i forhold til britiske statsborgere som følge af Brexit, fx skal den særlige beskyttelse mod udvisning af EU-borgere ikke længere gælde for britiske statsborgere, der bor og arbejder i Danmark samt for disses familiemedlemmer. Det gælder uanset, om de har haft lovligt ophold i Danmark forud for den 29. marts 2019.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 26. marts 2019 og dermed efter, at det er besluttet, om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland skal forlade EU uden nogen aftale eller om Brexit helt udskydes.

Der er tale om et lovforslag, der i høj grad ligner den form for beredskabsplan i forhold til britiske statsborgere, som nogen af de andre EU-lande har udarbejdet, fx Tyskland.

Bech-Bruuns kommentarer
Regeringens lovforslag er et positivt og – i lyset af den vedvarende politiske usikkerhed i forhold til Storbritanniens udtræden af EU – nødvendigt tiltag for at minimere de immigrationsmæssige konsekvenser af et hårdt Brexit i forhold til herboende britiske statsborgere. 

Selvom lovforslaget indebærer, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer i vidt omfang sidestilles med EU/EØS-statsborgere, anbefaler vi, at herboende britiske statsborgere, der endnu ikke har ansøgt om et EU-registreringsbevis, og familiemedlemmer til herboende britiske statsborgere, som ikke har ansøgt om et opholdskort, ansøger herom inden den 29. marts 2019.

Endelig anbefaler vi, at virksomheder i Danmark, som enten beskæftiger herboende britiske statsborgere eller danske statsborgere bosat i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, sikrer sig, at de omhandlede medarbejdere kan fortsætte med at bo og arbejde i henhold til deres nuværende opholdsgrundlag.