Fonde skal ikke længere over en årrække uddele ligeligt til ligestillede uddelingsformål. Fondsbestyrelsen overlades nu et vist skøn vedrørende uddeling af forskellige beløb til ligestillede uddelingsformål.

Civilstyrelsens hidtidige praksis
Det var tidligere Civilstyrelsens praksis, at en fond over tid skulle foretage uddelinger med lige store beløb til fondens forskellige ligestillede formål.

Praksisændringen kommer på baggrund af Højesterets dom af 30. april 2019. Dommen fastslog, at Civilstyrelsen ikke kunne pålægge en fond over tid at foretage uddeling med lige store beløb til fondens forskellige formål, når dette ikke var reguleret i vedtægten.

Læs vores nyhed om Højesterets dom af 19. april 2019 her.

Praksisændringen
Praksisændringen indebærer, at der i fonde med ligestillede uddelingsformål overlades fondsbestyrelsen et skøn med hensyn til, hvorvidt der skal ske uddeling af forskellige beløb til uddelingsformålene. Fondsbestyrelsen skal fortsat sagligt og loyalt tilgodese fondens formål. Beslutningen om over en årrække at uddele forskellige beløb skal være rimelig og sagligt begrundet.

Styrelsen vil ved fremtidige stikprøvekontroller af fondsregnskaber anmode om, at der indsendes en fortegnelse over legatmodtagernes navne med angivelse af de enkelte legaters størrelse, hvis dette ikke fremgår af regnskabet. Fortegnelsen skal opdeles, så det fremgår, hvilket af fondens uddelingsformål de enkelte uddelinger hører under.

For så vidt angår fonde, der opløses, vil styrelsen, når en fond meddeles tilladelse til opløsning, oplyse fondsbestyrelsen om, at der ikke må ske en ensidig begunstigelse af et eller flere formål, medmindre dette fremgår af vedtægten. I den forbindelse vil styrelsen også oplyse, at der skal være en vis rimelig balance i uddelingerne til de forskellige uddelingsformål over en årrække, og at fondsbestyrelsen loyalt skal tilgodese fondens formål. Fondsbestyrelsens beslutning om uddeling af forskellige beløb til ligestillede uddelingsformål skal således være rimelig og sagligt begrundet.

Styrelsen vil endeligt tilkendegive, at beslutningen om uddeling af forskellige beløb til ligestillede formål, bør fremgå af bestyrelsesreferatet.

 
Dokument_hænder

Bech-Bruuns kommentar
Civilstyrelsens praksisændring indebærer en betydelig større frihed til, at fondsbestyrelsen kan skønne, så længe der kan anføres en rimelig og saglig begrundelse, fx i konkrete eller generelle uddelingsbehov inden for de forskellige uddelingsformål, opsparing til særlige formål eller lignende.

Civilstyrelsen vil formentlig udvise en vis tilbageholdenhed med at tilsidesætte fondsbestyrelsens konkrete skøn.