Bech-Bruun samarbejde

I en nyere faglig voldgiftssag fandt opmanden, at et gymnasium var berettiget til at bortvise en servicemedarbejder, der uberettiget havde taget to colaer fra et aflåst depotrum.

Sagen omhandlede en teknisk servicemedarbejder på et gymnasium, der den 30. oktober 2018 blev bortvist. Bortvisningen var begrundet i, at gymnasiet mente, at servicemedarbejderen havde stjålet to colaer fra café- og festudvalgets aflåste depotrum.

Depotrummet, som colaerne blev påstået taget fra, blev primært benyttet af festudvalget. Colaerne tilhørte således gymnasiets festudvalg og ikke selve gymnasiet. Indgangen til depotrummet var igennem kælderen, hvor døren altid var aflåst. Det samme var døren til depotrummet. Servicemedarbejderen havde, sammen med en række af de øvrige pedelansatte medarbejdere, nøglen til kælderdøren, der ligeledes passede i døren til depotrummet.  

På en videooptagelse kunne det ses, at servicemedarbejderen var gået ned i kælderen, hvorfra der var adgang til depotet. Kort tid efter var han kommet op igen med en dåsecola i hånden. Servicemedarbejderen benægtede, at han skulle have taget dåsecolaen fra depotet, og forklarede, at han havde haft en cola i sin jakkelomme, da han gik ned i kælderen. 

Gymnasiets serviceleder havde mistanke om, at servicemedarbejderen stjal dåsecolaer fra depotet, og havde derfor taget billeder fra depotet, før og efter servicemedarbejderen var gået derned. Det efterfølgende billede af depotrummet viste, at der var blevet taget to colaer fra depotet, efter servicemedarbejderen havde været dernede. Yderligere forklarede gymnasiets it-chef, at videosekvensen, der havde filmet nedgangen til kælderen viste, at udover servicemedarbejderen, var det kun en it-medarbejder samt servicelederen, der havde været nede i kælderen i samme tidsrum.

Opmanden skulle herefter tage stilling til, om det rent bevismæssigt kunne lægges til grund, at servicemedarbejderen havde stjålet colaerne. I bekræftende fald skulle opmanden tage stilling til, om det kunne begrunde en bortvisning. 

Voldgiftsdom_arbejdsret_bechbruun

Opmandens kendelse 
I sin vurdering af sagens omstændigheder lagde opmanden it-chefens forklaring samt servicelederens billeder til grund. Opmanden fandt det således påvist, at servicemedarbejderen havde taget to colaer fra depotet. 

Spørgsmålet var herefter, om medarbejderen kunne bortvises på denne baggrund. 

Opmanden udtalte indledningsvis, at den beskedne værdi af colaerne talte imod, at forholdene kunne begrunde en bortvisning. 

På den anden side udtalte opmanden, at servicemedarbejderen var klar over, at colaerne tilhørte café- og festudvalget – og ikke gymnasiet. Derudover bemærkede opmanden, at colaerne var taget fra et aflåst depotrum, som der ikke var almindelig adgang til. I den forbindelse udtalte opmanden, at det ikke krævede nærmere retningslinjer, for at medarbejderne kunne vide, at de ikke på egen hånd måtte tage drikkevarer fra et sådant depot. Endelig lagde opmanden til grund, at servicemedarbejderen havde anvendt den nøgle, som han var blevet betroet med som led i sit arbejde.

Samlet set fandt opmanden herefter, at servicemedarbejderens tilegnelse af to colaer indebar et groft tillidsbrud over for gymnasiet. Servicemedarbejderen havde dermed misligholdt sit ansættelsesforhold i en sådan grad, at bortvisningen af ham var berettiget.

Gymnasiet blev derfor frifundet.   

Bech-Bruuns kommentarer
Opmandens kendelse viser, at en medarbejders uberettigede tilegnelse af varer eller genstande fra arbejdsgiveren som udgangspunkt udgør en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.
I den forbindelse er der ikke nogen minimumsgrænse for værdien af de tilegnede genstande, før en bortvisning er berettiget. Det er således ikke den økonomiske værdi af genstandene, der begrunder bortvisningen, men derimod tillidsbruddet over for arbejdsgiveren