Bech-Bruun samarbejde
Photo of Johannes Grove Nielsen Johannes Grove Nielsen Partner 72273377

Codan Forsikring havde som vareassurandør udbetalt forsikringserstatning til Teknologisk Institut i anledning af en skade på en af deres maskiner transporteret af Danske Fragtmænd. Danske Fragtmænd havde forvoldt skaden ved grov uagtsomhed og var derfor afskåret fra at påberåbe sig CMR-lovens ansvarsbegrænsningsregler.

Danske Fragtmænd og Teknologisk Institut indgik en transportaftale, hvorefter Danske Fragtmænd skulle transportere en maskine til scanning af svinekroppe for metalrester fra Teknologisk Institut (Taastrup) til Danish Crown (Sæby).

Ved bestilling af transporten hos Danske Fragtmænd fremsendte en repræsentant fra Teknologisk Institut en tegning, der indeholdt oplysninger om maskinens dimensioner og vægt, og at maskinen ville være monteret på hjul. Under hovedforhandlingen af sagen blev det forklaret af repræsentanten, at han ved bestillingen ligeledes gjorde opmærksom på, at maskinen skulle surres fast (hvilket den dog ikke blev i tilstrækkelig grad). 

Skade på maskinen
Maskinen blev beskadiget, mens den befandt sig på Danske Fragtmænds terminal i Taastrup, idet den faldt ud af en trailer under kørsel på terminalområdet. Traileren blev trukket af en terminaltraktor, mens bagdøren stod åben, og støttebenene var slået ud. En videooptagelse viste uheldet.

Chaufføren fra Danske Fragtmænd forklarede, at når der er løst gods, som kan rulle rundt i traileren, får chaufføren normalt besked om at køre forsigtigt. Chaufføren fik imidlertid ikke en sådan besked, og så vidt han husker, havde de på tidspunktet ingen skriftlige retningslinjer, og det var ikke en del af deres procedure at lukke dørene på trailerne.

Af besigtigelsesrapporten fremgik, at maskinen var totalskadet med en restværdi på 5.000 kr. Codan udbetalte herefter 328.000 kr. til Teknologisk Institut svarende til værdien ifølge skadesanmeldelsen på 333.000 kr. fratrukket restværdien.

Codan rejste efterfølgende regreskrav mod Danske Fragtmænd, der anerkendte ansvaret for skaden, men alene betalte 15.610 kr. i erstatning til Codan under henvisning til CMR-lovens ansvarsbegrænsningsregler.

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat
Sø- og Handelsretten anførte indledningsvis i sin begrundelse, at det er ubestridt, at Danske Fragtmænd er ansvarlige for skaden på maskinen. Maskinen var i Danske Fragtmænds varetægt, og uanset at skaden skete i forbindelse med en kortere kørsel på terminalen, lagde retten til grund, at maskinen, som var på hjul og vejede 200 kilo, var åbenlyst utilstrækkeligt fastgjort på traileren under transporten.

Under disse omstændigheder og sammenholdt med oplysningerne om, at trailerens døre stod åbne under kørslen, fandt Sø- og Handelsretten, at der var en åbenbar risiko for beskadigelse af maskinen, og at Danske Fragtmænd burde have kunnet forudse dette. Skaden var derfor forvoldt ved grov uagtsomhed, og CMR-lovens ansvarsbegræns-ningsregler kunne derfor ikke påberåbes af Danske Fragtmænd, jf. CMR-lovens § 37, stk. 1.
Det fandtes tilstrækkeligt godtgjort, at maskinen var totalskadet, og at tabet kunne opgøres med udgangspunkt i maskinens fakturaværdi, jf. CMR-lovens § 31, stk. 1, jf. § 29, stk. 1. Danske Fragtmænd blev derfor tilpligtet at betale 284.390 kr. med tillæg af renter til Codan samt sagens omkostninger.

Bech-Bruuns kommentar
Sø- og Handelsrettens afgørelse viser, at firmaer ved transport af gods må sikre sig, at godset er tilstrækkeligt sikret under transporten, således at der ikke opstår ”åbenbar risiko for beskadigelse” af godset, som burde kunne forudses af transportøren. I sådanne tilfælde risikerer transportøren at være afskåret fra at kunne påberåbe sig CMR-lovens ansvarsbegrænsningsregler som følge af grov uagtsomhed.