Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har den 30. november 2018 besluttet at reservere store dele af de danske farvande til statslig udbygning af storskala havvindmølleparker.

Arealreservationen indebærer, at staten har fortrinsret til at udbygge havvind i de reserverede områder. Ifølge energi-, forsynings- og klimaministeren betyder det, at der ikke kan indgives ansøgninger gennem åben dør-ordningen inden for de udpegede områder, mens arealreservationen opretholdes. De statslige arealreservationer angår områder i Nordsøen, Kattegat, Østersøen samt de indre danske farvande. 

Energistyrelsens hjemmeside indeholder oplysninger om koordinaterne for arealreservationerne og kort over reservationerne. Reservationen af de pågældende arealer er sket i henhold til § 22, stk. 3, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, hvorefter energi-, forsynings- og klimaministeren kan udpege områder, der ikke allerede er meddelt tilladelse til. 

Vindmollepark_Bech-Bruun

Baggrund for arealreservationer
Som konsekvens af energiaftalen af 29. juni 2018 skal der frem mod 2030 etableres tre storskala havvindmølleparker i Danmark. Energistyrelsen har i forbindelse med energiaftalen udarbejdet en storstilet havvindsscreening af det danske søterritorium, som omfatter lokaliteter for op til 10 GW havvind. Energi-, forsynings- og klimaministeren har besluttet at reservere de områder, som er blevet identificeret i Energistyrelsens havscreeningsarbejde.

Ifølge energi-, forsynings- og klimaministeren er arealreservationerne centrale for at sikre, at de mest egnede arealer til store sammenhængende havvindmølleparker er til rådighed for den statslige udbygning af havvind. 

Ministeren oplyser i øvrigt, at arealreservationerne også skal ses i lyset af, at Energistyrelsen tidligere på året har oplevet, at private aktører har udvist interesse for at lave forundersøgelser til havvindmølleparker på store dele af de danske havarealer. Ministeren har i den forbindelse peget på, at private aktørers ”hamstring” af havarealer til udbygning af havvind i en hidtil uset skala kræver, at energisystemet kan følge med.