Folketingets partier har indgået aftale om et nyt fireårigt fødevareforlig gældende fra 2019. Fokus i forliget vil i endnu højere grad være på målrettet kontrol af fødevarevirksomheder. Af forligsteksten fremgår det, at virksomheder, der overholder reglerne, vil blive kontrolleret i mindre omfang og med større fokus på vejledning. Til gengæld vil virksomheder, der ikke efterlever fødevarekravene i højere grad blive kontrolleret. Det er også blevet aftalt, at der skal være en endnu større kontrolmæssig indsats mod systematisk svindel i forbindelse med import og markedsføring af fødevarer på internettet.

Et enigt folketing har indgået et fødevareforlig gældende for 2019-2022. Fødevarestyrelsen vil fremadrettet målrette kontrolbesøg endnu mere med henblik på at skelne mellem virksomheder, der overholder reglerne, og virksomheder, der overtræder reglerne.

Virksomheder, der på baggrund af data eller tidligere besøg har behov for øget kontrol, vil i højere grad få besøg oftere og uanmeldt. I tilfælde af, at overtrædelser påtales, vil Fødevarestyrelsen herefter foretage to opfølgende kontrolbesøg. Virksomheder, der overholder reglerne, vil derimod i højere grad få anmeldte besøg. Hos disse virksomheder er der særlig fokus på Fødevarestyrelsens vejledningskompetence samt på at kunne give forhåndsgodkendelse.

Fødevarestyrelsens indsats på området skal digitaliseres. Processen skal herved forenkles, hvilket efter Fødevareministeriets opfattelse frigør kontrolressourcer uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden. Da især fødevarevirksomheder med gode forhold kontrolleres mindre, vil smiley-ordningen blive revurderet, da kontrolbesøgene ikke længere har en forholdsvis fast frekvens. Kontrolkonceptet bygger herefter på tre former for kontrol. Opstart og basiskontrol, der skal sikre, at alle nye fødevarevirksomheder kommer godt i gang. Dybdegående kontrol, især hvor der er større kontrolbehov. Opfølgende kontrol af virksomheder, der tidligere har overtrådt reglerne.

Mikrobiologisk fødevaresikkerhed
Fødevarestyrelsen vil også fremadrettet arbejde for at mindske risikoen for udvikling af fødevarebårne sygdomme med særligt fokus på norovirus og hepatitis virus. Til dette styrkes beredskabet, og krisestyringen optimeres. Der vil fortsat være fokus på handlingsplanen for campylobacter mellem 2018-2021. Salmonella er ligeledes stadig et fokusområde, dog er Danmark på nuværende tidspunkt salmonellafri.

Indsats mod ulovlig import og nethandel
Fremover vil der være en større indsats på fødevarekontrol ved salg af fødevarer via nethandel. Ligeledes vil Fødevarestyrelsen stoppe systematisk svindel ved indførsel af fødevarer med ukendt oprindelse. Et yderligere indsatsområde vil være oplysning til forbrugerne om sundhed og ernæring. Kosttilskud og anprisninger af fødevarers sundhedsmæssige egenskaber, vil også fortsat være et af de områder, som fødevarekontrollen prioriterer.

Særlig vejledning til mindre virksomheder
Fra medio 2019 vil det være muligt at yde særlig vejledning til hovedsagelig mindre fødevarevirksomheder, der stadig er i opstartsfasen. I denne forbindelse ydes der starthjælp, hvilket er en videreudvikling af den udvidede førstegangskontrol.

Bech-Bruuns kommentar
Vi hilser det brede fødevareforlig velkomment. Der er en række spændende elementer, som formentlig vil gavne både fødevarevirksomheder og forbrugere. Kontrolbesøg opleves generelt som tidskrævende hos den enkelte virksomhed. Fødevarevirksomheder, der overholder reglerne, vil tilsyneladende nyde godt af, at de får færre kontrolbesøg, hvilket kan frigøre ressourcer til at producere og markedsføre fødevarer.