Bech-Bruun samarbejde

Der er fremsat forslag om ændring af selskabsloven m.fl. Lovforslaget har til formål at forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark og indeholder bl.a. forslag om nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber.

Nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber
Minimumskravet til selskabskapitalen i et aktieselskab foreslås nedsat fra DKK 500.000 til DKK 400.000. Som konsekvens heraf vil kravet om, at der til enhver tid skal være indbetalt mindst en fjerdedel af selskabskapitalen falde fra DKK 125.000 til DKK 100.000. Nedsættelsen vil også finde anvendelse for partnerselskaber.

Forslaget skal lette muligheden for at etablere aktie- og partnerselskaber og omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab. Derudover skal ændringen bringe det danske kapitalkrav på linje med de lande, som vi normalt sammenligner os med, hvor alene Norge på nuværende tidspunkt har et højere kapitalkrav end Danmark.

Iværksætterselskaber
Allerede i 2014 blev det muligt at stifte de såkaldte iværksætterselskaber, som er en særlig type anpartsselskab, der har et minimumskrav til selskabskapitalen på kun DKK 1, men som er pålagt at henlægge mindst 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve, indtil selskabets kapitalgrundlag sammen med selskabskapital udgør mindst DKK 50.000.

Selskabsformen har været en succes i den forstand, at der i vidt omfang er gjort brug af den, og at iværksætterselskaber udgør en stadig større andel af nystiftede selskaber.

Selskabskapitalen i et iværksætterselskab kan alene indskydes eller forhøjes kontant, herunder ved overførsel af selskabets reserver til selskabskapital (fondsforhøjelse). Med lovforslaget gøres det muligt at indskyde og forhøje selskabskapitalen i andre værdier end kontant (apportindskud), når det sker i forbindelse med en beslutning om at omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab.

Registrering af reelle ejere og mulighed for tvangsopløsning
En lang række virksomheder har siden den 23. maj 2017 haft pligt til at registrere deres ultimative, personlige ejere (reelle ejere) i Erhvervsstyrelsens offentlige register.

Der stilles nu forslag om, at registrering af reelle ejere gøres til en betingelse for, at selve stiftelsen af virksomheden kan registreres hos Erhvervsstyrelsen. Fristen for registrering af reelle ejere bliver dermed sammenfaldende med den generelle anmeldelsesfrist på 2 uger.

Den fremrykkede registreringspligt finder anvendelse for kapitalselskaber, virksomheder med begrænset ansvar, registreringspligtige interessentskaber og kommanditselskaber samt erhvervsdrivende fonde.

Derudover stilles der forslag om, at kapitalselskaber, virksomheder med begrænset ansvar og erhvervsdrivende fonde kan sendes til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis det konstateres, at der ikke er sket registrering af de reelle ejere.

 

 

 

 

Tvangsopløsning vil alene kunne anvendes, hvis ikke der er foretaget nogen form for registrering af reelle ejere. Hvis blot der er foretaget registrering (herunder også angivelse af, at virksomheden ikke har reelle ejere), kan der ikke tvangsopløses, uanset om de registrerede oplysninger er forkerte.

Erhvervsstyrelsen vil sende et varsel om tvangsopløsning, hvorefter selskaberne gives en frist på 4 uger til at berigtige forholdet. Hvis registreringen ikke er foretaget inden udløbet af 4-ugers fristen, vil virksomheden blive oversendt til tvangsopløsning.

Reglerne for tvangsopløsning kommer ikke til at omfatte interessentskaber og kommanditselskaber, da deres registrering efter LEV ikke er en betingelse for at drive virksomhed. Manglende registrering af reelle ejere for disse vil derfor fortsat sanktioneres med bødestraf eller administrativ udstedelse af tvangsbøder.

Mulighed for omdannelse af et FMBA og SMBA til et aktieselskab
På nuværende tidspunkt er det alene muligt at omdanne et andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA) til et aktieselskab. Med lovforslaget gøres det muligt, at foreninger med begrænset ansvar (FMBA) og selskaber med begrænset ansvar (SMBA) også kan omdannes til aktieselskaber, således at der kommer til at gælde samme omdannelsesmuligheder for alle virksomheder med begrænset ansvar.

Tidsperspektiv
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.