Bech-Bruun samarbejde
Photo of Anne Buhl Bjelke Anne Buhl Bjelke Partner 72273450

Finanstilsynet sender udkast til bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører og udkast til bekendtgørelse om kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler i offentlig høring. Formålet med de to bekendtgørelser er at implementere IDD. Høringsfristen er fastsat til den 5. januar 2018.

Bekendtgørelserne skal udstedes i medfør af lov om finansiel virksomhed samt den kommende nye forsikringsformidlingslov, der pt. er under behandling som lovforslag i Folketinget.

Læs mere om sidstnævnte, som også skal implementere IDD, i vores nyhedsbrev her.

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører
Udkastet til bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører omfatter danske for-sikringsselskaber, forsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidlere (samlet ”for-sikringsdistributører”) samt udenlandske forsikringsdistributører, der driver virksomhed i Danmark, herunder gennem filialetablering eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirk-somhed.

Bekendtgørelsesudkastet indeholder kundebeskyttende regler fra IDD, herunder oplys-ningsforpligtelser og –krav samt andre god skik-regler, som gennemføres direktivnært. Bekendtgørelsesudkastet viderefører endvidere en række regler fra den nugældende for-sikringsformidlingslov samt de nugældende bekendtgørelser om god skik for finansielle virksomheder og forsikringsmæglervirksomheder. Endelig er flere af bestemmelserne fra markedsføringsloven inkluderet i bekendtgørelsesudkastet.

Bekendtgørelsesudkastet kan læses her.

Bekendtgørelse om kompetencekrav 
Reglerne i udkastet til bekendtgørelse om kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler skal implementere kompetencekravene fra IDD.

Reglerne i dette bekendtgørelsesudkast supplerer og udmønter derfor kompetencekravene, der er foreslået i forslaget til den nye forsikringsformidlingslov.

I overensstemmelse med tidligere udmeldinger fra Finanstilsynet indikerer bekendtgørel-sesudkastet, at de ansattes opfyldelse af kompetencekravene fremover skal dokumenteres ved de ansattes beståelse af prøver.

Bekendtgørelsesudkastet kan læses her.

Vi kan hjælpe
Vi har erfaring med at rådgive forsikringsformidlere og forsikringsselskaber i ind- og udland om forsikringsformidling og forsikringsvirksomhed.

Vi har fulgt implementeringen af IDD tæt, og vi kan rådgive om de kommende ændringer.