Bech-Bruun samarbejde

Klagenævnet for Udbud afviser i kendelse af 8. august 2017, at udbudslovens § 160 indebærer en forpligtelse til at beskrive evalueringsmetoden udtømmende i ud-budsmaterialet. Klagenævnet fastslår således, at udbudsloven ikke skal fortolkes videre end dens ordlyd og bemærkninger giver sikker dækning for.

Sagen angik et udbud iværksat af Region Midtjylland. Evalueringsmodellen for det økonomiske underkriterium var i udbudsmaterialet beskrevet som en lineær model, hvor maksimumpoint ville blive givet til tilbuddet med den laveste pris. Udbudsmaterialet indeholdt derimod ikke oplysninger om hældningsgraden på den lineære model, hvilket efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering ikke var i overensstemmelse med udbudslovens § 160. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anlagde sagen som en principiel sag med henblik på at få generel juridisk klarhed over rækkevidden af forpligtelsen til at beskrive ”evalueringsmetoden” i udbudsmaterialet.

Klagenævnet for Udbud fastslog i kendelsen, at der ikke i udbudslovens § 160 er hjemmel til at stille krav om beskrivelse af hældningsgraden på en lineær pointmodel. Hverken udbudsloven eller forarbejderne til loven indeholder således bestemmelser, der fastsætter, hvad der ligger i begrebet ”evalueringsmetoden”. Heller ikke formålet bag bestemmelsen, der navnlig er dels at sikre, at ordregiver ikke har et ubetinget frit valg ved evalueringen, dels at tilbudsgiverne har et bedre grundlag for at udarbejde deres tilbud, kan rumme en forpligtelse til at beskrive hældningsgraden for en lineær pointmodel. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at udgangspunktet ved økonomiske underkriterier for enhver tilbudsgiver er, at det er afgørende ikke at afgive for dyrt et tilbud.

Bech-Bruuns kommentarer
Klagenævnets kendelse afklarer den usikre retsstilling, der følger af udbudslovens forpligtelse til at beskrive ”evalueringsmetoden” i udbudsmaterialet, og som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sin vejledning om evalueringsmetoder har  fortolket ganske vidtrækkende.

Med kendelsen er det således fastslået, at der ikke består nogen forpligtelse til at oplyse hældningsgraden for en lineær pointmodel. Det kan desuden udledes af kendelsen, at kravet om beskrivelse af evalueringsmetoden i udbudsmaterialet ikke indebærer, at alle deltaljer i evalueringsmetoden skal beskrives.

Ordregivers forpligtelser efter den nye udbudslov til at beskrive evalueringsmetoden i ud-budsmaterialet vil dermed være opfyldt, hvis udbudsmaterialet indeholder en overordnet beskrivelse af den valgte evalueringsmodel, således at ordregiver ikke har et ubetinget frit valg af model eller tilbud ved den efterfølgende tilbudsvurdering.

Læs mere om kendelsen på Erhvervsstyrelsen.dk