Bech-Bruun samarbejde
Photo of Anne Buhl Bjelke Anne Buhl Bjelke Partner 72273450

Den 26. juni 2017 træder en ny lov om hvidvask i kraft. Pensions- og livsforsikringsselskaber er omfattet af hvidvaskloven og skal overholde hvidvaskreglerne, herunder reglerne om kundelegitimation, opmærksomhedspligt, overvågning af kundetransaktioner, undersøgelses-, noterings- og indberetningspligt, opbevaringspligt m.v.

De nye regler skaber en risiko for, at pensions- og livsforsikringsselskaber kan komme i den situation, at selskabet på grund af kundens forhold ikke kan leve op til sine offentligretlige forpligtelser, medmindre kundeforholdet afbrydes eller afvikles. Et pensions- eller livsforsikringsselskab kan derfor blive tvunget til at afbryde eller afvikle et kundeforhold for ikke at tilsidesætte sine forpligtelser efter hvidvaskloven. 

Reglerne får både betydning for eksisterende livsforsikringer og nytegninger
Hverken hvidvaskloven eller lovforslaget til hvidvaskloven regulerer den kontraktretlige adgang til at afbryde eller afvikle forholdet til forsikringstager.

Forsikringsaftaleloven (FAL) indeholder heller ikke bestemmelser, der regulerer adgangen til at opsige forsikringsaftaler, herunder livsforsikringer, så selskabernes adgang til at opsige aftalen må derfor fastlægges på baggrund af den enkelte livsforsikringsaftale.

I praksis vil de fleste eksisterende livsforsikringsaftaler være uopsigelige, fordi forsikringsaftalen forudsætter at gælde hele den sikredes liv eller til en vis alder. I sådanne tilfælde vil selskabet ikke uden videre kunne opsige eksisterende, uopsigelige livsforsikringsaftaler med henvisning til, at selskabet har pligt til at afbryde eller afvikle kundeforholdet i henhold til hvidvaskreglerne.

Ved indgåelse af nye livsforsikringsaftaler giver de nye hvidvaskregler også pensions- og livsforsikringsselskaber grund til at sikre, at forsikringsvilkårene indrømmer selskabet en ret til at afbryde eller afvikle kundeforholdet i tilfælde, hvor kundens forhold risikerer at bringe selskabet i en situation, hvor selskabet ikke overholder hvidvaskloven eller andre offentligretlige regler.

Tilbagekøb af livsforsikringen
Uanset grundlaget for at afbryde eller afvikle kundeforholdet, skal livsforsikringsgiver i alle tilfælde iagttage FAL § 101, hvilket skaber det problem, at forsikringstager ved livsforsik-ringsaftalens opsigelse har krav på tilbagekøb eller omskrivning af policen til en fripolice. Tilbagekøb betyder i praksis, at livsforsikringsgiver skal udbetale de indbetalte midler (efter tillæg/fradrag af eventuelle gevinster og tab), hvorved selskabet foretager en transaktion, der kan være omfattet af hvidvaskreglerne, jf. kapitel 3 i lovforslaget til hvidvaskloven.

Retsvirkningen af brud på hvidvaskreglerne kan være strafansvar, mens retsvirkningen af uberettiget afbrydelse eller afvikling af en livsforsikringsaftale eller brud på FAL § 101 udgør et kontraktsansvar.

Hvad kan vi hjælpe med
Pensions- og livsforsikringsselskaber skal både i relation til eksisterende livforsikringer, ved indgåelse af nye livforsikringer og ved tilbagekøb være opmærksomme på forpligtelserne, der følger af de nye hvidvaskregler, hvis selskabet ikke skal være eksponeret i forhold til at ifalde et kontaktretligt eller offentligretligt ansvar.

Vi kan hjælpe med at skræddersy det complianceprogram, der er nødvendigt og tilstrækkeligt for jeres selskab samt opdatere livsforsikringsvilkår, så I bliver i stand til at leve op til de offentligretlige forpligtelser, der påhviler branchen, herunder hvidvaskreglerne.

Vi tilbyder også et generelt helbredstjek på pensions- eller livsforsikringsselskabets nuværende complianceniveau eller isolerede kontroller af allerede etablerede programmer.