Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner +4572273313

Bech-Bruun og de danske skattemyndigheder er modparter i to verserende retssager, der handler om forskellige forhold. 22. august kommer den ene sag for Højesteret.

Den aktuelle sag – ”interessekonfliktsagen” - drejer sig om, hvorvidt fire advokater fra Bech-Bruun befandt sig i en interessekonflikt, da de i 2017 påtog sig at udføre en advokatundersøgelse for Skatteministeriet om ansvaret for myndighedernes manglende kontrol med refusion af udbytteskat. Det er denne sag, som nu kommer for Højesteret efter at have været afgjort til Skatteministeriets fordel i Østre Landsret og af Advokatnævnets flertal.

Den anden sag – ”erstatningsansvarssagen” - omhandler Bech-Bruuns mulige erstatningsansvar i forbindelse med rådgivning i 2014 af en tysk bank, som i 2019 erkendte sig skyldig i at have svindlet den danske stat i forbindelse med ansøgninger om refusion af udbytteskat. Her har Østre Landsret i april 2022 afsagt en klar dom, der frifandt Bech-Bruun. Skattestyrelsen har efterfølgende anket dommen til Højesteret.

"Der var ikke en interessekonflikt, da vi udførte en advokatundersøgelse for Skatteministeriet i 2017. Advokaterne foretog et grundigt og omfattende interessekonflikttjek i fuld overensstemmelse med de normer og procedurer, der er gældende for advokatbranchen. Vi ser derfor frem til at få Højesterets vurdering af sagen, som har stor principiel betydning,” siger Chief executive partner Steen Rode.

Bech-Bruun fandt ingen interessekonflikt
De fire Bech-Bruun-advokater, der foretog advokatundersøgelsen, gennemførte forud for dette en omfattende interessekonfliktundersøgelse blandt Bech-Bruuns øvrige klienter uden at finde potentielle konflikter. 

”Vi havde intet grundlag for at kunne identificere den tyske bank, NCB, som et potentielt problem. Ingen hos Bech-Bruun vidste på det tidspunkt, at banken af myndighederne var blevet sat i forbindelse med “udbytteskattesagen”. Og selv hvis vi havde søgt på NCB blandt vores klienter, ville vi ikke ud fra den konkrete rådgivning af banken kunnet have set, at der skulle være et problem. Vi havde ingen viden om bankens svindel, hvilket Østre Landsret gav os ret i i sagen om erstatningsansvar. Her blev Bech-Bruun pure frifundet,” siger Steen Rode.

En sag med stor betydning
Højesterets vurdering af sagen om interessekonflikt er af principiel karakter for hele den danske advokatbranche, idet kravene til advokaters konflikttjek er helt centrale i sagen.

”Vi er uenige i Østre Landsrets dom, som forudsætter en helt ny og skærpet norm for advokaters tjek af interessekonflikter. I praksis vil den være umulig at efterleve og medføre en risiko for, at advokater ikke tør påtage sig at udføre advokatundersøgelser. Derfor har vi, som også Danske Advokater konstaterer, brug for en afklaring ved Højesteret,” siger Steen Rode.

Brancheorganisationen Danske Advokater biintervenerer i sagen på Bech-Bruuns side, idet de mener, at kravene til interessekonflikttjek i den aktuelle sag overstiger de gældende retningslinjer for ’i rimeligt omfang’ at foretage en interessekonfliktundersøgelse. 

Retssagen om interessekonflikt starter mandag den 22. august i Højesteret og forventes afsluttet onsdag den 24. august. Sagen om erstatningsansvar er anket af Skattestyrelsen og forventes tidligst at komme for Højesteret i slutningen af 2023.

 
bech-bruun logo