Photo of Claus Berg Claus Berg Partner 72273525

Tidligere på året udgav partner Claus Berg bogen ”Teknisk rådgivning – ABR 18”. Bogen er nu blevet anmeldt i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, som du kan læse uddrag fra her.

Tilbage i februar i år bragte vi nyheden om, at partner Claus Berg udgav ”Teknisk rådgivning – ABR 18” Djøf Forlag. Bogen indeholder de mest omfattende kommentarer til ABR 18 til dato og er nu blevet særdeles rosende anmeldt i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Bolig- og Byggeret af henholdsvis advokat Kristian Skovsgaard og professor dr.jur. Torsten Iversen.

I anmeldelsen i Ugeskrift for Retsvæsen fremhæver Kristian Skovsgaard blandt andet følgende:

“»First editions should never be published«, siger man. Det passer dårligt om førsteudgaven af Claus Bergs kommentar til ABR 18 fra 2021. Der er i sandhed tale om en stor bog. Det gælder såvel kvantitativt som kvalitativt.

...

Teknisk rådgivning er imidlertid et retsområde, som er mindre velbeskrevet end entrepriseretten. Bogen er på ca. 900 sider. Der findes ikke en mere omfangsrig kommentar om ABR 18. I sin opstilling af teksten følger værket en tradition, der er fremherskende i lovkommentarer. Bemærkningerne knytter sig ikke an til enkelte ord, men til hele problemstillinger. Derved kan læseren tilegne sig stoffet i systematiske helheder. Fremstillingen under de enkelte paragraffer er logisk og velegnet. Teksten fremtræder i et gennemskueligt inddelingssystem.

...

Derudover indeholder værket et detaljeret og præcist stikordsregister samt et komplet register over de anvendte domme og kendelser. En anden kvalitet er, at bogen er skrevet i et særdeles forståeligt og klart sprog.

...

Til trods for sin titel er kommentaren til ABR 18 ikke kun et værk af relevans for rådgiverforhold. I tilknytning til teksten får læseren bl.a. information om tilgrænsende problemstillinger inden for den brede entrepriseret. De indledende bestemmelser ledsages af f.eks. en indføring i visse aftaleretlige spørgsmål, udbudsregler samt udfyldende regler. Hertil kommer en ganske grundig – og for praktikeren yderst nyttig – systematisk gennemgang af rådgiverens ansvar for mangler og erstatningsopgørelse, immaterialretlige spørgsmål og ekstraarbejder.

...

Det er med til at gøre værket medrivende, at forfatteren ikke er bange for at tage selvstændig stilling til mange spørgsmål. Teksten indeholder analyser og diskussioner om såvel klassiske aftaleretlige problemstillinger som problemer, der ofte er omdiskuteret i praksis, herunder moms, betaling, kvalitetssikring og forsikring.

...

Sammenfattende må man sige, at Claus Bergs kommentar til ABR 18 er et uomgængeligt opslagsværk for enhver, der beskæftiger sig med teknisk rådgivning. Det er et værk, der fra sit udgangspunkt i teknisk rådgivning rækker langt ind i entrepriseretten og den almindelige obligationsret. Herfra skal alene lyde en opfordring om at holde denne fremragende udgivelse ved lige, således at der, når afgørelsespraksis efter ABR 18 giver anledning til det, foreligger en ny udgave.”

I sin dobbeltanmeldelse af ”ABR 18 med kommentarer” med blandt andre Michael Gjedde-Nielsen på forfatterlisten og Claus Bergs ”Teknisk rådgivning – ABR 18” i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret fremhæver Torsten Iversen blandt andet følgende:

"Med kort tids mellemrum udkom disse to store kommentarer til de nye vilkår for teknisk rådgivning i byggeriet, ABR 18. Mange har uden tvivl ventet på udgivelserne med længsel, siden det blev annonceret, at de var på vej.

...

Lad det være sagt med det samme: De to nye udgivelser har været værd at vente på. Der er tale om to særdeles gode, gedigne værker, der grundigt behandler ABR 18 paragraf for paragraf. Kommentarerne til de enkelte bestemmelser vidner om forfatternes meget store, både praktiske og teoretiske, indsigt i og interesse for teknisk rådgivning i byggeriet. Læseren er i gode hænder, uanset hvilken af bøgerne han eller hun konsulterer. Forfatterne kender de praktiske problemer og overvejelser, de kender den foreliggende litteratur, og de kender den omfattende retspraksis på området, navnlig voldgiftspraksis fra Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg. I ikke ringe omfang har forfatterne selv været med til at tilvejebringe den nye praksis igennem deres virke som såvel rådgivende som procederende advokater inden for byggeriets område.

...

Værket af Claus Berg er – endnu – en mammutpræstation af en enkeltperson, der tidligere med fremstillingen »Udbudsret i byggeriet« fra 2012 har bevist sine meget betydelige evner som juridisk forfatter. Det er ganske enkelt imponerende, at en praktiserende advokat kan finde tid og energi til at frembringe et værk af et omfang og en kaliber som »Teknisk rådgivning – ABR 18«.

...

Som læser er man naturligvis særlig interesseret i at høre forfatternes opfattelser af helt nye ABR-bestemmelser samt af retsafgørelser, der har været genstand for kritik og diskussion. For at tage det sidste først står Bubbledeck-afgørelsen – TBB 2014.531 VBA – stadig som en af de mest omdiskuterede entrepriseretlige afgørelser fra det seneste årti. Claus Bergs grundige analyse af denne afgørelse (s. 156 ff.) bliver naturligvis ikke mindre interessant af, at det var netop ham, der – med succes – førte sagen for bygherren. Han er også den rette til at perspektivere Bubbledeck-afgørelsen (s. 161) lidt i lyset af U 2014.2042 H, som han også førte – og vandt – og som med nogen styrke forekommer at trække i den anden retning.

...

"Fremstillingerne er begge forsynet med omfattende litteraturfortegnelser, der viser, hvor vidt forfatterne har været omkring. Begge fremstillinger indeholder et register over omtalte afgørelser og er forsynet med krydsregistre mellem TBB og KFE samt stikordsregistre. Bøgerne er uundværlige for enhver, der beskæftiger sig med teknisk rådgivning i byggeriet og anden rådgiver- og entrepriseret. De være hermed anbefalet til alle med interesse for byggeriets retsforhold eller rådgiverforhold i det hele taget.”

Boganmeldelserne af Kristian Skovsgaards og Torsten Iversens er trykt i henholdsvis Ugeskrift for Retsvæsen 2021B.177 og Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2021.696. Har du ikke abonnement, kan anmeldelserne, med tilladelse fra Karnov Group, læses gratis her og her.