Bech-Bruun samarbejde

Er forsyningspligten opfyldt eller ej i kvarteret omkring det tidligere Grønttorv i Valby? Det spørgsmål skal nu afgøres endeligt i Højesteret, hvor Bech-Bruun indtræder som advokat for bygherren.

Bech-Bruuns proces- og miljøretsteam i afdelingen for Offentlig Virksomhed ved partner, advokat (H) Jacob Schall Holberg er blevet bedt om at bistå projektudviklingsselskaberne Ny Valby Udvikling A/S og Ny Valby Byggemodning P/S i Højesteret. Det sker efter, at spildevandsselskabet tilbage i april fik 3. instansbevilling til anke til Højesteret af en principiel dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. januar 2020. 

Sagen handler om det tidligere ”Grønttorv” i Valby og omkostningerne til tilslutningen af nye bolig-ejendomme til det offentlige spildevandsselskab i forbindelse med omdannelsen af arealet fra erhvervsområde til boligområde. Det tidligere erhvervsområde vil efter omdannelsen bestå af 3.000 boliger og 30.000 m2 erhverv, institutioner og rekreative områder. 

Sagens kerne
”Grønttorvet” er beliggende i et område, der i den kommunale spildevandsplan er placeret i spilde-vandsselskabets kloakeringsområde. En del af det pågældende område skal i henhold til et tillæg i spildevandsplanen kloakeres på privat foranstaltning og kloakanlægget skal efterfølgende offentligt overtages. Spildevandsselskabet skal dermed overtage det spildevandsanlæg, som vil blive etableret i forbindelse med udstykningen.  

Det grundlæggende spørgsmål i sagen handler om, hvornår spildevandsselskabet har opfyldt sin forsyningspligt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1. 

Byretten fandt, at forsyningspligten blev opfyldt, da spildevandsselskabet første gang førte stik frem til matrikelgrænsen af den tidligere erhvervsejendom, og der blev betalt tilslutningsbidrag. Landsretten fandt omvendt - ud fra en fortolkning af miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1, - at forsyningspligten består og derfor også gælder i de tilfælde, hvor en allerede tilsluttet ejendom opdeles i flere nye ejendomme. 

Store økonomiske konsekvenser
Højesterets afgørelse vil ud over at have betydning for den konkrete sag også have økonomisk betydning for alle spildevandsselskaber i Danmark og for de bygherrer, der udvikler projekter for omdannelse af allerede tilsluttede ejendomme. 

Afgrænsningen af spildevandsselskabernes forsyningspligt har således betydning for, om udgifterne til nye kloakanlæg, fx i forbindelse med omdannelse af en allerede spildevandstilsluttet erhvervsejendom til to eller flere boligejendomme, skal afholdes af spildevandsforsyningsselskabet eller af bygherren. 

Bech-Bruuns anbefalinger
Bech-Bruun er bekendt med, at en række spildevandsselskaber er - eller forud for Østre Landsrets afgørelse har været - af den opfattelse, at forsyningspligten ikke gælder i de tilfælde, hvor en allerede tilsluttet erhvervsejendom omdannes og udstykkes til boligejendomme. 

For ejendomsudviklerne har det haft den konsekvens, at spildevandsselskabet kun har fremført stik til de udstykkede boligejendomme mod vederlag eller har nægtet at yde ejendomsudvikleren refusion af de afholdte omkostninger til etablering af spildevandsanlægget i forbindelse med en efterfølgende overtagelse. 

Denne praksis er efter Østre Landsrets opfattelse i strid med gældende ret. Ejendomsudviklerne vil efter omstændighederne have krav på tilbagesøgning af det eventuelle vederlag, som er betalt til spildevandsselskabet for udførelse af kloakanlægget eller krav på refusion af de afholdte omkostninger til etablering af anlægget, hvis Højesteret stadfæster landsrettens vurdering af spildevandsselskabernes forsyningspligt. 

På den baggrund anbefaler vi, at ejendomsudviklere og bygherrer analyserer om omkostninger, der er afholdt til etablering af spildevandsanlæg i et udviklingsprojekt efter Østre Landsrets afgørelse af 28. januar 2020, rettelig skulle være afholdt af det pågældende spildevandsselskab. 


Se mere om sagen her og vores anbefaling til ejendomsudviklere og bygherrer.


Læs mere her om det nye proces- og miljøretsteam i afdelingen for Offentlig Virksomhed.