Photo of Simon Evers Hjelmborg Simon Evers Hjelmborg Partner 72273353

Advokatnævnet har torsdag den 4. juli afsagt kendelse i sagen mellem Skatteministeriet og Bech-Bruun vedr. påstået inhabilitet

Bech-Bruun blev frifundet, men et flertal på ni nævnsmedlemmer stemte for, at fire advokater hos Bech-Bruun var inhabile, da de påtog sig hvervet med at udarbejde advokatundersøgelsen for Skatteministeriet, og at Bech-Bruuns salær af den grund bortfalder. Seks nævnsmedlemmer stemte for en pure frifindelse af både Bech-Bruun som advokatvirksomhed og de fire advokater, ligesom de af samme grund stemte for at godkende salæret. 

Vi er helt uforstående over for præmisserne i flertallets udtalelse, som indeholder flere afgørende fejlslutninger. Fejlslutninger, som efter vores opfattelse har ført til et konkret forkert resultat, og som også helt generelt vil medføre meget betydelig usikkerhed vedr. undersøgelser af mulige interessekonflikter i alle advokatvirksomheder. Af disse grunde vil vi straks indbringe sagen for domstolene. 

Vi kan fuldt ud tilslutte os udtalelsen fra de seks nævnsmedlemmer, som ligger helt på linje med vores egen juridiske vurdering. Der er tale om saglige og juridisk korrekte begrundelser, og det er vores klare vurdering, at dette giver os et stærkt grundlag for den kommende prøvelse ved domstolene.

Et enigt nævn fastslog, at det ikke var i strid med god advokatskik, at Bech-Bruun i 2018 repræsenterede tre canadiske pensionskasser i sager om dokumentation vedr. udbytteskat.