Bech-Bruun samarbejde

Bech-Bruuns ledelse forholder sig i denne kommentar til den verserende medieomtale om den påståede dobbeltrolle og udbytteskat.

Bech-Bruun har gennem de seneste 10 dage været udsat for voldsom kritik i medierne, hvor der er blevet stillet spørgsmålstegn ved vores habilitet, rådgivning, troværdighed og ordentlighed som virksomhed. 

Kritikken tager udgangspunkt i vores rolle ved udarbejdelsen af en redegørelse til Skatteministeriet om SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat, som navnlig vedrørte det administrative ansvar i SKAT og Skatteministeriet samt ministres rolle i sagen. Vi har ikke fra nogen side, heller ikke fra ministeren, hørt, at den opgave ikke skulle være blevet løst tilfredsstillende med vores redegørelse fra december 2017. 

Der er stillet spørgsmål ved, om udarbejdelsen af såkaldte ”legal opinions” til en større tysk advokatvirksomhed i 2014 og 2015 til brug for deres rådgivning af en tysk bank indebar, at vi ikke var habile ved løsningen af opgaven for Skatteministeriet. Endvidere er der stillet spørgsmål ved, at vi denne sommer har taget sager mod Skattestyrelsen for to canadiske pensionskasser. 

Vi kendte ikke sagens fulde omfang, da den dukkede op i offentligheden fra den ene dag til den anden, da skatteministeren i fuld offentlighed nævnte Bech-Bruun på et pressemøde. Vi har siden da gennemgået alt i detaljer for præcist at forstå, hvad der skete i 2014 og 2015, da vi afgav en legal opinion til det tyske advokatfirma. Det har drejet sig om indholdet af rådgivningen og også om, under hvilke forudsætninger vi har givet den. Vi har haft udskiftninger blandt vores ansatte på området, hvorfor vi måtte tilbage i arkiverne og sammenstykke oplysninger for at få det fulde overblik. Det har gjort os klogere og samtidig meget ærgerlige over, at vi ikke tidligere har kunnet mane de mange misforståelser i jorden. 

Vi deler skatteministerens forargelse over udbytteskattesvindlen og dens formodede omfang. Sammenkædningen med Bech-Bruun og vores rådgivning har imidlertid været helt forkert og potentielt dybt skadelig for vores virksomhed.


Bech-Bruun har ikke udarbejdet en ”udbytteskattemodel” for en tysk bank, og vi har heller ikke blåstemplet den
Vi vil gerne slå fast, at vi aldrig har rådgivet om eller bidraget til svindel med refusion af udbytteskat. Vi tager skarpt afstand fra enhver form for svindel, bedrag og skatteunddragelse. Og vi er fuldt ud opmærksomme på, at vi som advokatvirksomhed har et særligt etisk ansvar i forhold til at vurdere, om vores rådgivning kan blive brugt i kriminelt øjemed. Det var der heller intet, der tydede på i 2014 og 2015, da vi afgav vores legal opinions til det tyske advokatfirma, og vi ved fortsat ikke, om det er sket. 

Vores medarbejder skulle i udtalelserne vurdere risici for en tysk bank ved virket som depotbank i forbindelse med aktielån samt køb og salg af danske aktier til sine kunder knyttet til en konkret model om aktielån mv. Vi fik forelagt modellen – og har således ikke udviklet den. Den var udarbejdet af et andet advokatfirma, som også havde afgivet vurdering om den skattemæssige stilling for dem, der handlede og lånte aktier under modellen. Det betyder også, at vi ikke har foretaget en vurdering af modellen. Vi har dermed heller ikke blåstemplet den. En blåstempling ville have været, at vi var blevet bedt om at udarbejde en såkaldt ”second opinion” af modellen og af dens skattemæssige konsekvenser. Det blev vi ikke bedt om, og det har vi ikke gjort. 

På trods af, at vi ikke har lavet skattemodellen, så var det vores opfattelse, at den model for refusion af udbyttebeskatning i forbindelse med aktielån mv., som vi blev præsenteret for af den tyske advokatvirksomhed, var lovlig, hvis den i øvrigt blev anvendt som forudsat og beskrevet. Den tyske advokatvirksomhed har lavet modellen og beskrivelsen baseret på en underliggende dansk skatteopinion fra et andet dansk advokatfirma. Os bekendt har denne i anden sammenhæng været forelagt advokatmyndighederne, uden at det har givet dem anledning til bemærkninger. Konklusionen på vores vurdering af bankens risici forbundet med at agere depotbank ved aktielån, køb og salg for sine kunder i forhold til udbyttebetalende danske aktier var derfor også, at disse risici var begrænsede. 

Samtidig er det også vigtigt at understrege, at refusion af udbytteskat samt lån af og handel med udbyttegivende aktier og dobbeltbeskatningsaftaler på tværs af landegrænser er en kompleks, men integreret del af det finansielle system og skattesystemet. Dobbeltbeskatningsoverenskomster er traktater med andre lande, der bl.a. skal tiltrække internationale investorer til Danmark og også muliggøre, at danske investorer kan investere internationalt. Derved kan de opnå en fordelagtig skattestilling i relation til de udbytter, der udloddes på aktierne. 

Vi har intet kendskab til, hvordan banken efterfølgende valgte at tilrettelægge sine depotydelser i forhold til sine kunder. Det er imidlertid klart, at banken ikke kunne bruge Bech-Bruuns opinion og konklusion, hvis den i stedet tilbød sine kunder andre ydelser eller fraveg modellen og forudsætningerne. Af samme grund har vi svært ved at se, at Bech-Bruuns rådgivning skulle kunne være blevet misbrugt. 

Vi har forstået, at der nu er indikationer af, at banken eller dens kunder muligvis er involveret i svindel mod den danske stat inden for netop udbytteskatterefusionsområdet. Det er vi lige så oprørte over som alle andre. Og hvis det er tilfældet, så er det naturligvis meget beklageligt, at Bech-Bruun overhovedet – gennem den tyske advokatvirksomhed – har ydet rådgivning til banken om dansk ret i 2014 og bekræftet denne i 2015.

Efter vores meget detaljerede gennemgang af forløbet i forbindelse med vores udarbejdelse af de pågældende opinions kan vi nu imidlertid konstatere, at vi inden vi afgav vores opinion netop sikrede os, at den fremlagte model ikke skulle kunne føre til refusion af udbytteskat flere gange for udbytte fra samme aktie. 

Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det i offentligheden fremstår som om, at den model, som vi har baseret vores opinion om noget helt andet på, nu mistænkes for at være modellen for svindel. Det er efter vores klare opfattelse en misforståelse. Den svindel, der måtte have foregået, må efter vores vurdering nødvendigvis være sket på andre måder end netop at følge den model, vi har baseret vores udtalelse på. Fx ved at gennemføre aktietransaktionerne på en anden måde, som kunne give mulighed for at søge refusion af udbytteskat flere gange for udbytte på samme aktie, eller ligefrem i form af dokumentfalsk, bedrageri mv. 
 

Vores opinions til en tysk advokatvirksomhed med en tysk bank som klient gjorde os ikke inhabile i forhold til advokatundersøgelsen for Skatteministeriet
Det er vores klare opfattelse, at vi var habile og dermed ikke har været i en dobbeltrolle, da vi bød på og gennemførte opgaven med at udarbejde ”Redegørelse om SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat” til Skatteministeriet. Dette vil vi redegøre nærmere for over for Advokatrådet og Advokatnævnet. 

I december 2016 udbød Skatteministeriet en advokatundersøgelse om udbytteskattesagen. Undersøgelsen skulle ikke vurdere det, som Skatteministeriet betegnede ”den formodede svindel”. Den skulle navnlig beskrive årsagerne til, at SKAT først i sommeren 2015 blev opmærksom på den formodede svindel, som tilsyneladende havde stået på i flere år. Undersøgelsen skulle tillige vurdere, om Skatteministeriet havde tilsidesat sin pligt til at føre tilsyn med SKAT, og tage stilling til, om der i SKAT og Skatteministeriet var begået fejl og forsømmelser i tilknytning til sagen. Yderligere skulle den vurdere, om der på den baggrund var grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod embedsmænd.

SKAT stillede som betingelse, at den vindende tilbudsgiver ikke måtte ”have eller have haft klientmæssige og/eller andre relationer til de personer, selskaber mv. som er omtalt i kommissoriet og/eller beslutningsforslag af 16. december 2016 om nedsættelse af advokatundersøgelse, som gør, at Advokaten er inhabil i forhold til udførelse af advokatundersøgelsen”.

Der var en anden byder, som bad SKAT om en liste over de personer og selskaber mv., som SKAT måtte have i søgelyset i relation til svindel med udbytterefusion, hvilket vi også var interesseret i for at kunne gennemføre et så præcist og grundigt konfliktcheck som muligt i vores klientdatabase med mere end 10.000 klienter. Det ønske afslog SKAT at imødekomme. 

På daværende tidspunkt var den eneste person mv., der var offentligt kendt som en mulig svindler af udbytterefusion, Sanjay Shah og hans selskab Solo Capital. Bech-Bruun havde hverken bistået nogen af disse eller noget selskab, som Sanjay Shah i øvrigt var sat i forbindelse med i pressen. Allerede fordi Bech-Bruun ikke bistår nogen med at svindle hverken statskassen eller andre, var det på denne baggrund korrekt at erklære os habile og påtage os opgaven.

Udbytteskattesagen havde tidligere været undersøgt af blandt andre Rigsrevisionen. Af den offentligt tilgængelige redegørelse om denne undersøgelse fremgik, at det var Skatteministeriets opfattelse, at aktielån ikke var omfattet af sagen om den formodede svindel. Det ville derfor have været irrelevant at foretage en søgning rettet mod sager om aktielån.

Kendskab til internationale skatteforhold var ikke nævnt i udbudsmaterialet som en kvalifikation, som en tilbudsgiver skulle besidde. Henset til, at undersøgelsen skulle angå netop skatteområdet, fandt vi det dog naturligt i den relevante advokats cv at indsætte oplysning om dennes erfaring med området, herunder med rådgivning om udbytte.

Kort tid efter, at vi var blevet tildelt opgaven med advokatundersøgelsen, spurgte en dagbladsjournalist ind til den rådgivning, som Bech-Bruun måtte have ydet på området, og vi bekræftede, at vi beskæftigede os med rådgivning om udbytter. Vi refererede straks denne samtale over for Skatteministeriet – ikke fordi den såede tvivl om vores habilitetserklæring, men af hensyn til ministeriets eventuelle presseberedskab. Vi kan nu forstå, at Skatteministeriet orienterede Folketingets partier om vores henvendelse. 

Skatteministeren har nu gjort os opmærksom på, at kunder i den tyske bank, som vi rådgav gennem den tyske advokatvirksomhed i 2014 og 2015, muligvis er involveret i svindel med refusion af udbytteskat. 

Som allerede nævnt har vi ikke på nogen måde ydet rådgivning til banken om aktielån og -handler eller tilknyttede muligheder for refusion af udbytteskat. Vi har rådgivet banken om dens ansvarsmæssige stilling under dansk ret for depotbankydelser til dens kunder som anført ovenfor, hvis bankens kunder og skattemyndighederne måtte se forskelligt på den skattemæssige behandling af de transaktioner, som vi fik forelagt. Hvis banken og dens kunder havde fulgt den model, som vi var blevet bedt om at lægge til grund for vores vurdering, ville den netop ikke have kunnet bidrage til svindel. Den model, vi blev bedt om at lægge til grund for vores opinion, ligger inden for det område, som Skatteministeriet over for Rigsrevisionen havde oplyst netop ikke vedrører svindel med udbytteskat. 

Vi er selvsagt meget kede af at konstatere, at vi eventuelt, omend indirekte, måtte have rådgivet en virksomhed, der nu kædes sammen med udbytteskattesvindel i Danmark. Det var imidlertid på ingen måde muligt for os – eller for den sags skyld andre tilbudsgivere på opgaven for SKAT – at kunne konstatere en sådan sammenhæng, før Skatteministeriet selv – flere år senere – giver os denne information. Vi mener derfor, at vi har gjort alt, hvad der var muligt for at sikre os imod habilitetsproblemer, da vi påtog os opgaven.

Samtidig vil vi gerne understrege, at vi fortsat står på mål for det faglige indhold af den redegørelse, vi leverede til Skatteministeriet.

 

Personalemæssige konsekvenser
Medarbejdere i Bech-Bruun valgte desværre – i sommeren 2018 – at påtage sig at være advokat for nogle canadiske pensionskasser i relation til en allerede verserende tvist med Skattestyrelsen vedrørende udbytterefusion. Der er tale om repræsentation i en reel tvist, og det er naturligvis helt legitimt. Alle har krav på en advokat. Under hensyn til sagens karakter, og at arbejdet for Skatteministeriet med skatteundersøgelsen var afsluttet længe før, var det også i orden efter de advokatetiske regler. På trods heraf indebar påtagelsen af sagerne en tilsidesættelse af vores egne retningslinjer, idet vi blandt andet i lyset af udbytteskandalen ikke har ønsket at agere advokat i sådanne tvister. Det er efter vores opfattelse udtryk for dårlig dømmekraft og en menneskelig fejl fra de pågældendes side. Derfor har vi også opsagt klientforholdet, og visse medarbejdere er fratrådt. 

Vi vedstår vores værdigrundlag om, at der aldrig må kunne sættes spørgsmålstegn ved Bech-Bruuns troværdighed eller ordentlighed. Endelig er vi i gang med at drøfte, hvilke yderligere tiltag vi kan gøre for at imødegå sådanne situationer i fremtiden.


Morgan Stanley
Bech-Bruun har siden 2004 ydet selskabsretlig bistand til Morgan Stanley Equity Finance (Denmark) ApS, der er ejet af den internationale investeringsbank Morgan Stanley. Forskellige Bech-Bruun-partnere har også været medlem af selskabets bestyrelse. Selskabet er sat i forbindelse med en skattesag i Schweiz, som omhandler en række banker, der har handlet schweiziske værdipapirer fra lande, hvor den schweiziske udbyttebeskatning blev lempet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Bech-Bruun har ikke ydet rådgivning vedrørende skattemodellen. Det kan i de offentligt tilgængelige regnskaber ses, at selskabet ikke haft aktiviteter i mange år, og at selskabet har afventet en afklaring af omfanget af en eventuel skattepligt, før det kunne lukkes. Efter at skattesagen er afklaret i Schweiz (gennem tre retsinstanser), har selskabet betalt den skat, det er blevet pålagt. Bech-Bruun er overbevist om, at selskabet ikke har været involveret i skattesvindel eller skatteunddragelse, således som det er insinueret i den danske presse. 


Beskyldninger i medierne
Som nævnt har Bech-Bruun gennem de seneste ti dage modtaget voldsom kritik i medierne, hvor der er blevet stillet spørgsmål til vores habilitet, rådgivning, troværdighed og ordentlighed som virksomhed. Der er imidlertid ikke kun blevet stillet spørgsmål. Diverse medier har fremsat en række beskyldninger og benyttet udtryk, der absolut ikke er dækning for i sagens faktum, og som er i strid med de presseetiske regler. Udsagnene er skadelige, krænkende og kan virke agtelsesforringende. Visse medier har derfor modtaget et brev fra os, hvor vi anmoder om berigtigelse. Over for disse medier forbeholder vi os i det hele taget vores stilling i enhver henseende. 


Ændret samfundsnorm og fremtiden
I november 2014 udkom Skatteministeriets anbefalinger om styrket rådgiver- og branchesamarbejde til imødegåelse af grænseoverskridende skatteunddragelse. 

Der er tale om fem konkrete anbefalinger, der skal bidrage til at minimere rådgivning, som tilskynder til grænseoverskridende skatteunddragelse.

Vi hilste disse anbefalinger velkomne og har selvsagt rådgivet i henhold til disse lige siden.

Som advokater har vi et særligt samfundsansvar, som vi vedvarende skal være opmærksomme på. Samfundsnormen ændrer sig selvsagt hele tiden i takt med samfundsudviklingen, og der er derfor også et vedvarende behov for, at vores rådgivning er i overensstemmelse med vores samfundsansvar som advokatvirksomhed.

I dag er der ingen tvivl om, at vi ikke ville have påtaget os den (lovlige) rådgivning, som vi gjorde i 2014, som bekræftet i 2015. Vi har jo netop heller ikke udviklet modellen, men der er, når man ser på det i dag, tale om noget, der vel bedst kan betegnes som lovlig, men måske for aggressiv skatteplanlægning. Hvis det ligefrem måtte vise sig, at den tyske advokatvirksomheds klient – banken – har været involveret i svindel, gør dette sig så meget desto mere gældende – også i henhold til den samfundsnorm, der var fremherskende i 2014. Det er hævet over enhver tvivl.

Vi vil meget gerne bidrage til at sætte os ned sammen med ministeriet og resten af rådgiverbranchen og drøfte, om 2014-anbefalingerne stadig er dækkende for samfundsnormen for skatterådgivere nu i 2018 og de kommende år, så vi også fra branchens side sikrer os, at der en fælles forståelse for grænserne for rådgivning om international skatteplanlægning.
Se brevet fra skatteministeren her og brevet fra den 2. november 2018 fra Bech-Bruun til skatteministeren her.

 

Bech-Bruun København kontor