• Nyhedsbrev

Selskabsloven træder nu i kraft for Grønland

I 2016 besluttede Grønlands Landsting, Inatsisartut, at selskabsloven skulle sættes i kraft for Grønland. Loven bliver gennem anordning sat i kraft fra 1. juli 2018. Dette betyder, at grønlandske selskaber får samme vilkår, som danske selskaber har i kraft af den gældende selskabslov fra 2010.

Selskabsloven kommer til at træde i stedet for henholdsvis den grønlandske anpartsselskabslov og aktieselskabslov, hvilket vil lette overblikket over den kommende gældende lovgivning. Derudover indeholder selskabsloven en række nyskabelser i forhold til den hidtil gældende anpartsselskabslov og aktieselskabslov i Grønland, som giver grønlandske selskaber flere muligheder. Dette omfatter bl.a.: 

i) Ny registreringspligt
Fremover skal selskaber registrere de ejere, som ejer mere end 5 procent af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder, i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen. Dette krav gælder også for eksisterende grønlandske selskaber og kommer til at gælde sideløbende med den ejerbog, som selskabet i forvejen fører. Som udgangspunkt skal registrering ske inden 1. juli 2018, hvor loven træder i kraft. 

Fra 1. januar 2018 har grønlandske virksomheder skulle registreres i Det Centrale Virksomhedsregi-ster (CVR) ligesom danske selskaber. Grønlands Erhvervsregister (GER) blev i den forbindelse lukket, og alle grønlandske selskaber fik automatisk konverteret deres GER-numre til CVR-numre.

Efter ikrafttrædelsen af selskabsloven for Grønland, registreres ændringer i grønlandske selskaber online i CVR på samme måde som for danske selskaber.

ii) Lavere kapitalkrav for anpartsselskaber
Grønlandske selskaber får nu muligheden for at stifte et anpartsselskab med en kapital på 50.000 kr. i stedet for det hidtil gældende kapitalkrav på 125.000 kr.

iii) Mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen
Den nuværende grønlandske anpartsselskabslov og aktieselskabslov satte krav om, at hele kapitalen skulle indbetales fuldt ud i forbindelse med stiftelse og en eventuel efterfølgende kapitalforhøjelse. Det gøres nu muligt at foretage en delvis indbetaling af selskabskapitalen på minimum 25 procent af den nominelle selskabskapital (dog minimum 50.000 kr.). De resterende 75 procent skal herefter indbetales, efterhånden som selskabet får behov for midlerne.

iv) Etablering af Iværksætterselskab (IVS)
Som følge af selskabsloven bliver det muligt at stifte iværksætterselskaber med en startkapital på 1 kr. i Grønland. Dermed lettes barriererne til at starte virksomhed for iværksættere også i Grønland.

v) Nyt ledelsesorgan – tilsynsrådet
Grønlandske selskaber får fremover mulighed for en ny ledelsesstruktur. Det har hidtil udelukkende været muligt at operere med bestyrelse og direktion. Selskabsloven giver mulighed for at etablere et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse.

vi) Mulighed for stemmeløse aktier
Det gøres nu muligt at indføre stemmeløse aktier i aktieselskaber. Muligheden for ubegrænset stemmeforskel afviger fra reglerne i den gældende aktieselskabslov, hvorefter stemmeforskelle højst må være i forholdet 1:10. Denne restriktion slettes som følge af selskabslovens ikrafttræden.

vii) Ejeraftaler (aktionær- og anpartsoverenskomster) ikke bindende for selskabet
Selskabsloven indeholder en udtrykkelig bestemmelse om, at ejeraftaler ikke er bindende for selska-bet. Dermed er der heller ikke længere tvivl om dette spørgsmål i Grønland. 

Dette betyder imidlertid ikke, at ejere af selskaber ikke kan eller bør indgå ejeraftaler, men det bør – som tilfældet er for danske selskaber – nøje overvejes, hvorvidt et eller flere forhold kan og bør regu-leres i vedtægterne for at sikre håndhævelsesmuligheder, også overfor selskabet. Kapitalejere i grøn-landske aktie- og anpartsselskaber bør derfor overveje, om selskabernes vedtægter og eventuelle ejeraftaler for selskaberne skal tilpasses selskabsloven.

IKKE SAT I KRAFT FOR GRØNLAND
Der er dele af selskabsloven som ikke bliver sat i kraft for Grønland, herunder bestemmelserne om grænseoverskridende fusion og spaltning (kapitel 16).

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik