• Faglig nyhed
 • 09. maj 2018

Sagkyndig erklæring indhentet inden stævning, men efter syn og skøn kunne ikke fremlægges

I en sag, hvor der i medfør af AB 92 var afholdt syn og skøn, indhentede den ene part efterfølgende en sagkyndig erklæring, inden der blev udtaget stævning. Østre Landsret afviste med henvisning til retsplejelovens 341a, at erklæringen kunne fremlægges under sagen. 

I en sag, hvor der var afholdt syn og skøn efter AB 92, indhentede den ene part efterfølgende en sagkyndig erklæring, inden der blev udtaget stævning. Spørgsmålet i sagen var, om den ensidigt indhentede erklæring kunne fremlægges under sagen af sagsøger. 

Byretten fandt, at da erklæringen var indhentet forud for sagens anlæg, og efter det oplyste indhentet til brug for overvejelser om supplerende spørgsmål til skønsmanden, kunne erklæringen fremlægges under sagen i medfør af retsplejelovens § 341a. 

Byrettens afgørelse blev dog kæret til Østre Landsret, der ændrede byrettens afgørelse. Østre Landsret henviste i den forbindelse til retsplejelovens § 341a, første pkt., der fastslår, at erklæringer om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, som en part inden sagsanlægget har indhentet hos sagkyndige, kan fremlægges som bevis, medmindre erklæringens indhold, omstændighederne ved dens tilblivelse eller andre forhold giver grundlag for at fravige udgangspunktet. Endvidere henviste Østre Landsret til forarbejderne til bestemmelsen, hvoraf blandt andet fremgår, at der normalt ikke bør gives tilladelse til at fremlægge ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer om et tema, som forinden er blevet belyst ved isoleret bevisoptagelse i medfør af retsplejelovens § 343.

I denne sag var der blevet gennemført syn og skøn i medfør af AB 92 forinden sagens anlæg. Den omhandlede sagkyndige erklæring indeholdt tilmed vurderinger, herunder andre vurderinger end dem, som skønsmanden tidligere var fremkommet med. På den baggrund nåede Østre Landsret – i modsætning til byretten – frem til, at den ensidigt indhentede sagkyndige erklæring ikke kunne fremlægges under sagen. 

Bech-Bruuns kommentar
Afgørelsen fra Østre Landsret er interessant, da den angår rækkevidden af den nye be-stemmelse i retsplejelovens § 341a om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer indhentet af en part inden sagsanlæg. Afgørelsen illustrerer, at det ikke i alle tilfælde er muligt for en part at fremlægge en ensidigt indhentet sagkyndig erklæring under en retssag, selvom den er indhentet inden sagsanlæg. 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik