• Faglig nyhed
 • 25. april 2018

SKATs aktivitetsplan for 2018

Det fremgår af SKATs nyligt offentliggjorte aktivitetsplan for 2018, at SKAT vil have fokus på specifikke områder som transfer pricing, leasing af biler, udlodning af udbytte m.v. Dertil fortsættes aktiviteten overfor store selskaber og internationale koncerners regelefterlevelse.

SKAT har den 13. april 2018 offentliggjort sin aktivitetsplan for 2018. Det er karakteristisk for aktivitetsplanen, at den, modsat tidligere års aktivitetsplaner, kun indeholder en summarisk gengivelse af SKATs kontrolaktiviteter. Der gives således ingen dybdegående redegørelse for baggrunden for den enkelte kontrolaktivitet.

De mellemstore og store virksomheder
SKAT vil i 2018 fortsat fokusere på de mellemstore og store virksomheder, som er virksomheder med omsætning på mellem 14 mio. kr. og 500 mio. kr. eller med en samlet årlig lønsum på over 4 mio. kr. 

SKAT vil i 2018 bl.a. fokusere på koncernforbundne virksomheder, regelefterlevelsen blandt hovedaktionærer samt virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. Dertil øger SKAT indsatsen, hvad angår momsforhold for både de mellemstore og store virksomheder. Dette vil ske via målrettet kontrol og områdespecifikke analyser.

Indsatsen på momsområdet rettes primært mod brancher, hvor der erfaringsmæssigt har vist sig momstab, og hvor ny lovgivning og komplekse forhold gør momstabet større end gennemsnittet. 

De største virksomheder

I 2018 vil SKAT i højere grad fokusere på virksomhederne på baggrund af branche. Aktivitetsplanen omfatter således specifikke områder, fx oliebranchen, tonnagebeskattede virksomheder og den finansielle sektor, hvor kontrollen vil blive øget. 

Samarbejdet mellem SKAT og de største koncerner i Danmark skal styrkes yderligere for generelt at fremme regelefterlevelsen og mindske risikoen for fejl. Samarbejdet skal blandt andet hjælpe til at afdække baggrunden for fejl, så der kan igangsættes relevante tiltag.

Da det samlede ”momsgab” for de største virksomheder ikke er opgjort, vil SKAT i 2018 analysere regelefterlevelsen blandt disse virksomheder. Opgørelsen vil blive gennemført ved hjælp af en compliance-undersøgelse. 

Kildeskat på udbytter, renter og royalties
I aktivitetsplanen anfører SKAT, at der også i 2018 vil være fokus på kildeskatter på udbytter, renter og royalties. Indsatsen skal hjælpe til at sikre korrekt kildeskat af pengestrømme til skattely eller andre lande, hvor der skal indeholdes kildeskat. Dette fokusområde er en fortsættelse af de sidste års aktiviteter, som SKAT har valgt at opprioritere bl.a. som følge af hændelserne omkring udbytterefusion i 2015, hvor der – formentligt – på forkert grundlag, skete udbetaling af udbytteskatter for ca. 12,4 mia. kr. 

Transfer pricing 
I 2018 vil SKAT fortsat fokusere på transfer pricing, hvor antallet af sager de seneste år har været støt stigende.  

SKAT har i 2018 et projekt kaldt ”Projekt Transfer Pricing”. Formålet med projektet er at reducere risikoen for, at armslængdeprincippet ikke overholdes ved koncernintern handel. SKAT vil sikre, at dette sker ved at have fokus på at analysere, servicere og vejlede de kontrollerede virksomheder.

SKAT vil endvidere have fokus på at afhjælpe transfer pricing-dobbeltbeskatning hos virksomheder ved forhandling med udenlandske skattemyndigheder.

Internetbaserede virksomheder 
I 2018 vil SKAT have fokus på at sikre, at udenlandske internetvirksomheder, der sælger varer og/eller elektroniske ydelser til danske forbrugere, angiver korrekt moms til Danmark. Projektet vil have særligt fokus på fjernsalg og moms af elektroniske ydelser herunder One Stop Moms ordningen. 

Leasing af biler
SKAT vil fortsat have biler som et fokusområde i 2018. Indsatsen udmønter sig i øget kontrol for at sikre en korrekt registrering og beskatning af biler. Kontrollen vil primært være rettet mod den formelle registrering, men også værdiansættelsen af biler vil være i fokus, eftersom værdiansættelsen danner grundlag for afgifterne. 

SKAT vil fortsat i 2018 analysere udbetalingen af godtgørelse af registreringsafgift på udførelser af biler til udlandet for at sikre, at reglerne efterleves korrekt. 

Afsluttende bemærkninger 

Med afsæt i aktivitetsplanen for 2018 forventer vi, at SKAT fortsat vil fokusere på selskaber med stor omsætning og internationale koncerner, herunder kapitalfondsejede danske virksomheder. Denne type af selskaber navigerer i den mest komplekse del af den danske skattelovgivning, som samtidig er en af de mest komplekse skattelovgivninger globalt. Dertil er fokus på grænseoverskridende skatteforhold stadig stigende, og øget international regulering vil i fremtiden tilføje endnu et lag af kompleksitet. De mellemstore, store og de største virksomheder må således også i fremtiden forvente at skulle anvende betydelige ressourcer på at håndtere henvendelser fra de danske skattemyndigheder, samt på at sikre at man har implementeret politikker til overholdelse af både de danske og internationale regler, særligt inden for transfer pricing-området. 

Endvidere er der særlig grund til, at hovedaktionærer i mellemstore og store virksomheder gør sig overvejelser om, hvorvidt man i forholdet mellem virksomhederne og hovedaktionærerne selv efterlever gældende ret.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik