• Faglig nyhed
 • 13. februar 2018

Østre Landsret tilsidesætter Civilstyrelsens afgørelse om ligedeling af en fonds uddelinger

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt to uddelingsformål, i en ikke-erhvervsdrivende fonds fundats, var indbyrdes ligestillede. Fonden havde siden stiftelsen prioriteret familieformålet. Civilstyrelsen havde ved afgørelse af 21. august 2015 pålagt fondens bestyrelse, at fondens overskud skulle fordeles ligeligt mellem de to formål. Østre Landsret tilsidesatte Civilstyrelsens afgørelse.
Dommen er anket.

Fondens bestyrelse havde siden stiftelsen i 1955 prioriteret at uddele til ét af fondens formål frem for et andet. Begge formål var nævnt i fondens fundats som uddelingsberettigede, og formålene var efter Civilstyrelsens opfattelse ligestillede. Civilstyrelsen pålagde derfor fonden, at der over tid skulle ske en ligelig uddeling til de to formål.
 
Civilstyrelsen begrundede afgørelsen med, at fondslovens § 29, i overensstemmelse med styrelsens hidtidige praksis, måtte forstås således, at der i fonde med flere formål ikke måtte ske en ensidig begunstigelse af ét formål over en årrække.

Betydningen af fondsloven og de fondsretlige principper
Fondens bestyrelse hævdede, at bestyrelsen var berettiget til at prioritere fondens familiære formål i stedet for fondens almene formål. Bestyrelsen henviste særligt til, at dette var i overensstemmelse med stifters vilje og henviste i den forbindelse til en række forhold til støtte herfor, herunder fondens stiftelse, betegnelsen som en ”familiefond” og fondens uddelingspraksis i stifters tid som bestyrelsesmedlem.
 
Civilstyrelsen gjorde hertil gældende, at det var uforeneligt med almindelige fondsretlige principper, hvis stifters vilje fortsat skulle have indflydelse på en fond og dens uddelinger, navnlig når denne indflydelse ikke stemte overens med fundatsens indhold og ordlyd. Civilstyrelsen henviste til styrelsens egen praksis og fortolkning af fondslovgivningen, herunder til fondslovens § 1, stk. 2, om, at stifter ved stiftelsen af fonden uigenkaldeligt havde udskilt fondens midler fra egen formue, og at fonden skulle være uafhængig af stifter.

Stifterens hensigt tillagt afgørende betydning i landsretten
Østre Landret bemærkede, at det ikke på grundlag af fundatsens ordlyd kunne udledes, at familie-formålet var fortrinsberettiget frem for fundatsens almennyttige formål. Retten fandt det imidlertid godtgjort, at det ved stiftelsen var stifters hensigt, at slægtsformålet skulle have en vis prioritet frem for det almennyttige formål, således at de to formål ikke kunne anses for at være fuldt ud ligestillede.

Landsretten påpegede samtidig, at fondslovens § 29 indeholdt et direktiv til bestyrelsen om, at der i fonde med flere formål ikke burde ske en ensidig begunstigelse af et formål over en årrække. Landsretten fastslog på den baggrund, at der ikke gyldigt kunne ske en negligering af fondens almennyttige formål ved uddelinger grænsende til det symbolske.

Landsretten tog således fondens principale påstand til følge og annullerede Civilstyrelsens afgørelse.

Bech-Bruuns bemærkninger til dommen
Dommen er interessant, fordi mange fonde er blevet pålagt at uddele ligeligt til oplistede uddelingsformål. Derudover er dommen interessant, fordi den efterlader bestyrelsen med stor fortolkningsfrihed og mulighed for at inddrage andre fortolkningskilder end fundatsen. Dommen er anket.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik