• Faglig nyhed
 • 16. marts 2018

Ny lovændring skal sikre en mere effektiv proces i kystbeskyttelsessager

Efter endt høringsfrist har regeringen fremsat lovforslag til ændring af kystbeskyttelsesloven. Lovændringen vil medføre en ændring i beslutningskompetencen for meddelelse af tilladelser efter kystbeskyttelsesloven. Denne ændrede kompetencefordeling vil blive suppleret af en samlet kystbeskyttelsestilladelse, der skal være med til at effektivisere sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareministeren fremsatte i går forslag til ændring af lov om kystbeskyttelse. Udkastet til lovforslaget blev sendt i høring den 21. december 2017, og i dag har ministeren således fremsat det foreløbige lovforslag på baggrund af de svar, som høringen har medført. Lovforslagets indhold ligner i det store hele udkastet, der blev sendt i høring, men genstanden for klagebehandlingen er blevet udvidet.

Lovændringen vil medføre, at beslutningskompetencen til at give tilladelse til beskyttelsesforanstaltninger efter kystbeskyttelsesloven samles ét sted; nemlig ved kommunerne. Gældende ret er på nuværende tidspunkt således, at denne kompetence er fordelt mellem kommunerne og Kystdirektoratet, hvor sidstnævnte skal træffe den endelige afgørelse efter en behandling ved kommunerne. Efter ændringen vil der således være tale om en ”one stop shop”-ordning, med kommunen som den tilladelsesgivende myndighed. 

Lovændringen vil også medføre, at hele sagsprocessen bliver forenklet, da der vil blive lavet én samlet kystbeskyttelsestilladelse, der inddrager tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning, og således medtager disse hensyn i den samlede tilladelse. Det drejer sig bl.a. om tilladelser og dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og skovloven.

Efter de indkomne høringssvar har regeringen valgt at ændre i klageadgangen i lovforslaget. Forinden høringen var der lagt op til, at der kun var mulighed for at klage over de retlige spørgsmål. Dette ville eksempelvis være sagsbehandlingsregler eller procesregler. I lovforslaget er klagemulighederne blevet udvidet til også at omfatte faglige og skønsmæssige spørgsmål. 

Det fremsatte lovforslag er fastsat til første behandling den 13. april 2018. Lovforslaget kan tilgås her.

Bech-Bruuns kommentarer
I forhold til høringsforslaget er det vigtigt at notere sig den udvidede klageadgang. Dette indebærer en mere ressourcekrævende prøvelse, hvilket vil føre til længere sagsbehandlingstider hos klagenævnet. Prøvelsen bliver ligeledes tilbundsgående, hvilket risikerer at føre til flere hjemvisninger til fornyet behandling, hvilket også vil forlænge adgangen til at gennemføre kystbeskyttelsen.

Bliv klogere på fremtidens kystbeskyttelse
Den 26. september 2018 afholder NOHRCON et arrangement om fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster. Her vil partner i Bech-Bruun, Jacob Brandt, fortælle om den nyeste udvikling inden for kystbeskyttelse, de gældende regler på området og dele retlige erfaringer. Tilmelding til arrangementet kan ske her.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik