• Faglig nyhed
 • 14. maj 2018

Skatteministeriet taber principiel sag om transfer pricing

Østre Landsret underkender SKATs afgørelse om forhøjelse af Microsoft Danmark ApS’ skattepligtige indkomst i en principiel sag om bevisbyrde og dokumentationskrav ved transfer pricing.

Østre Landsrets dom
Østre Landsret afsagde den 28. marts 2018 dom i en principiel sag om transfer pricing. I sagen havde SKAT forhøjet Microsoft Danmark ApS’ skattepligtige indkomst med henvisning til, at virksomheden havde anvendt priser for kontrollerede transaktioner, som var i strid med armslængdeprincippet. 

Dokumentationspligt og bevisbyrde
Microsoft Danmark ApS havde udarbejdet transfer pricing-dokumentation for indkomstårene 2004 og 2005 samt samlet for 2006-2009. Transfer pricing-dokumentationen var imidlertid ikke dateret, og der forelå ikke oplysninger omkring, hvornår den var udarbejdet. 

Landsretten fastslog indledningsvist, at reglen om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i skattekontrollovens § 3 B, stk. 5, må forstås sådan, at transfer pricing-dokumentation skal udarbejdes løbende og senest skal færdiggøres på selvangivelsestids-punktet. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at Microsoft Danmark ApS’ transfer pricing-dokumentation forelå på selvangivelsestidspunktet, hvorfor den ikke var rettidig udarbejdet.

Efter omstændighederne kunne det forhold, at transfer pricing-dokumentationen ikke var rettidigt udarbejdet, ikke medføre, at SKAT kunne foretage en skønsmæssig skatteansættelse. Landsretten lagde vægt på, at skattemyndighederne ikke for nogen af indkomstårene havde rykket for transfer pricing-dokumentationen, der forelå på tidspunktet for skattemyndighedernes behandling af sagen, ligesom der ikke var varslet tvangsbøder eller bødepålæg efter skattekontrollovens § 5, stk. 2, og § 17, stk. 3. 

Landsretten fandt endvidere, at som sagen forelå oplyst, var der ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse transfer pricing-dokumentationen for mangelfuld i et sådan omfang, at dette i sig selv kunne medføre, at skatteansættelsen kunne foretages skønsmæssigt. 

Det var derfor op til Skatteministeriet at godtgøre, at virksomheden ikke havde overholdt armslængdeprincippet. Skatteministeriet var under sagen ikke i stand til at løfte denne bevisbyrde. Microsoft Danmark ApS fik på den baggrund medhold i, at prisen på de om-handlede ydelser var fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Sagens nærmere omstændigheder
Microsoft Danmark ApS skulle i henhold til en aftale med dets irske søsterselskab Microsoft Ireland Operation Limited, der sælger Microsoft-programmer på det danske marked, mar-kedsføre Microsoft-produkter i Danmark.

Sagen for Østre Landsret omhandlede, hvorvidt den honorering, som Microsoft Danmark ApS havde modtaget for disse markedsføringsaktiviteter var på armslængdevilkår.

Spørgsmålet i sagen var nærmere, om Microsoft Danmark ApS, udover at de skulle beskattes af kommissionsvederlaget af det irske selskabs salg, også skulle beskattes, når en PC af et multinationalt fabrikat med et integreret Microsoft-styresystem blev solgt i Danmark. I disse tilfælde har PC-producenten betalt licens til et amerikansk selskab i Microsoft-koncernen. 

Bech-Bruuns kommentarer 
Østre Landsrets dom fastslår, at SKAT ikke er berettiget til at foretage en skønsmæssig an-sættelse i en situation, hvor virksomheden efter en konkret bedømmelse har udarbejdet fyldestgørende transfer pricing-dokumentation. Er dokumentationspligten således overholdt, overvæltes bevisbyrden fra virksomheden til SKAT.

Hvis SKAT er uenig i den anvendte transfer pricing metode i den fremlagte dokumentation, er det op til SKAT at bevise (eller i hvert fald) sandsynliggøre, at den fremlagte dokumentation ikke kan danne grundlag for afregningerne, i hvilken forbindelse SKAT må fremkomme med en metode, der er mere retsmæssig end den af virksomheden anvendte. 

Endvidere fastslår Østre Landsrets dom, at det ikke i sig selv er nok til, at SKAT kan foretage en skønsmæssig skatteansættelse, at transfer pricing-dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt. I den forbindelse har det ifølge dommen bl.a. betydning, hvilke skridt SKAT har taget for at få dokumentationen.

Præmisserne i Østre Landsrets dom er på flere punkter bemærkelsesværdige, og det bliver interessant at se, om Højesteret opretholder afgørelsen og begrundelserne herfor. 

Bech-Bruun er i besiddelse af betydelige kompetencer inden for transfer pricing-området og vil kunne bistå med udarbejdelse og gennemgang af transfer pricing-dokumentation, herunder en bedømmelse af, i hvilket omfang en virksomhed risikerer at blive idømt bøder efter de nye regler. Endvidere har vi stor erfaring med at håndtere transfer pricing-sager over for såvel SKAT og Landsskatteretten som over for domstolene.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik