• Faglig nyhed
 • 02. februar 2018

Kendelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres

En afgørelse om sikkerhedsstillelse angår retssagens processuelle rammer, og en tidligere afgørelse om sikkerhedsstillelse kunne derfor omgøres, da der forelå nye oplysninger om sagsøgerens bopæl. Det har Højesteret afgjort i en ny kendelse.

 

Sagen angik, om den kærende, Zahle Malek, skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger efter retsplejelovens § 321. I henhold til § 321 kan en sagsøger blive pålagt at skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger, hvis sagsøger ikke har bopæl eller hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (eller i et land, hvor en sagsøger, der har bopæl eller hjemsted i Danmark, er fritaget for at stille sikkerhed for sagsomkostninger).

 

Ved afgørelser i 2014 fandt først Retten i Randers og senere Vestre Landsret, at Zahle Malek ikke skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger. Byretten og Landsretten lagde vægt på, at Zahle Malek havde haft bopæl i Danmark siden november 2013 samt tidligere fra 1985-2008.

 

I 2015 anmodede de sagsøgte, René Vinderslev, Karsten Michael Kirkegaard og Almera ApS, på ny om, at Zahle Malek skulle tilpligtes at stille sikkerhed, da han i september 2015 var flyttet til Dubai.

 

Retten i Randers udtalte, at der ikke i retsplejelovens regler var hjemmel til at omgøre kendelsen afsagt af en landsret. Denne afgørelse blev kæret til Vestre Landsret, som hjemviste sagen til fornyet behandling i byretten med den begrundelse, at byretten i henhold til retsplejelovens § 222 kan omgøre kendelser af procesledende karakter, såfremt nye oplysninger foreligger, og retten i øvrigt finder det hensigtsmæssigt. Undtagelsen gælder også kendelser, som har været påkæret til landsretten.

 

Højesterets afgørelse

Vestre Landsrets kendelse blev kæret til Højesteret. Højesteret udtalte indledningsvist, at afgørelser om sikkerhedsstillelse angår de processuelle rammer, som sagen skal behandles inden for. Afgørelser om sikkerhedsstillelse kan således på et senere tidspunkt omgøres i henhold til retsplejelovens § 222. Højesteret udtalte endvidere, at en anmodning om sikkerhedsstillelse som udgangspunkt skal fremsættes i svarskriftet eller på det forberedende retsmøde. Da denne betingelse ikke er nærmere begrundet i lovens forarbejder, fandt Højesteret, at den ikke udelukker, at en anmodning om sikkerhedsstillelse kan fremsættes på et senere tidspunkt i sagens forløb. En anmodning skal dog fremsættes uden ufornødent ophold, efter at sagsøgte er blevet bekendt med sagsøgerens nye bopæl.

 

Højesteret lagde til grund, at Zahle Maleks sidst kendte adresse var i Dubai (dvs. uden for EØS). Vestre Landsrets kendelse blev derfor stadfæstet med den ændring, at sagen blev hjemvist til byretten med henblik på fastsættelse af den sikkerhed, som Zahle Malek skulle stille for sagsomkostningerne ved byretssagens behandling.

 

Bech-Bruuns kommentar

Kendelsen slår fast, at en afgørelse om sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger er en kendelse af procesledende karakter i henhold til retsplejelovens § 222. Som udgangspunkt skal anmodningen fremsættes i svarskriftet, men den kan også fremsættes på et senere tidspunkt dog uden ufornødent ophold efter at være blevet bekendt med sagsøgerens nye bopæl.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik