• Faglig nyhed
 • 24. januar 2018

Horisontale samarbejder forudsætter ikke lige fordeling af udførelsen af hovedydelser

Klagenævnet for Udbud udtaler sig om betingelserne for anvendelse af udbudslovens § 15 om indgåelse af ”horisontale samarbejder” mellem ordregivere uden udbud. Klagenævnet fastslår således, at det ikke er et krav, at alle de deltagende ordregivere påtager sig udførelse af kontraktmæssige hovedforpligtelser, og at opgørelsen af ordregivernes aktivitet på det åbne marked ikke påvirkes af, om samarbejdets ydelser også ville kunne købes hos en privat leverandør.

 
Sagen angik et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune om levering af madservice efter servicelovens § 83, som kommunerne efter servicelovens § 91 kan tilbyde fra en kommunal leverandør.

 

Klagenævnet for Udbud afviste i sin kendelse af 22. januar 2018 en klage fra Det Danske Madhus A/S, da Klagenævnet fandt, at den indgåede samarbejdsaftale opfylder betingelserne i udbudslovens § 15, hvorfor der heller ikke var udsigt til, at samarbejdsaftalen kunne blive erklæret for uden virkning eller annulleret. Klagen blev derfor heller ikke tillagt opsættende virkning.

 

Betingelse om samarbejde er opfyldt

Klagenævnet udtalte, at betingelsen i udbudslovens § 15, nr. 1, om realiseringen af fælles målsætninger (et reelt samarbejde) skal forstås sådan, at det ikke er et krav, at alle de deltagende i samarbejdet påtager sig udførelse af kontraktmæssige hovedforpligtelser, så længe de påtager sig forpligtelser, der bidrager til den fælles gennemførelse af den pågældende offentlige tjenesteydelse.

 
Konkret fandt Klagenævnet, at selvom samarbejdsaftalen lægger op til, at Randers Kommune utvivlsomt skal levere hovedydelsen i form af madproduktion, så har Norddjurs Kommune ved at deltage i koordinering, udvikling af madtilbuddet, fastsættelse af kvalitetskrav, udarbejdelse af fælles information, erfaringsopsamling, økonomiske drøftelser og fastlæggelse af arbejdsgange påtaget sig forpligtelser, der ligger udover den rene betaling til Randers Kommune, og som har en anden karakter end de styrings- og samarbejdsmekanismer, der vil kunne findes i en almindelig udbudspligtig tjenesteydelseskontrakt. Desuden havde Norddjurs Kommune og Randers Kommune også påtaget sig gensidige forpligtelser til at stille kølebiler til rådighed for hinanden i forbindelse med service og reparation mv. På baggrund heraf fandt Klagenævnet, at samarbejdsaftalen konkret opfyldte betingelsen om, at der skal være tale om et reelt samarbejde.

 

Klagenævnet udtalte også, at den lovpligtige madservice efter servicelovens § 83 anses for en ydelse af almen interesse, der opfylder betingelsen i udbudslovens § 15, nr. 2, når ydelserne alene leveres til de ordregivende myndigheders egne borgere, som er visiteret til ydelsen.

 

Endelig udtalte Klagenævnet, at betingelsen i udbudslovens § 15, nr. 3, må forstås sådan, at den sigter mod de tilfælde, hvor ordregivende myndigheder har aktiviteter på det åbne marked (leverancer til andre end dem selv), som er i konkurrence med private aktører. Bestemmelsen kan således ikke forstås som en begrænsning i de ordregivende myndigheders adgang til at producere og levere ydelser af almen interesse til sig selv, uanset om de pågældende ydelser også ville kunne købes hos en privat leverandør.

 

På baggrund heraf fandt Klagenævnet, at betingelserne for indgåelse af et ”horisontalt samarbejde” i udbudslovens § 15 var opfyldt.

 

Bech-Bruuns kommentarer

 Klagenævnets kendelse gør det klart, at det alene er et krav, at de samarbejdende ordregivere påtager sig forpligtelser, der bidrager til den fælles gennemførelse af den pågældende offentlige tjenesteydelse. Der behøver således ikke at være en lige fordeling af de kontraktmæssige hovedforpligtelser. De samarbejdende ordregivere skal dog påtage sig forpligtelser, som har en anden karakter end de styrings- og samarbejdsmekanismer, der normalt findes i en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

 

Samtidig gør Klagenævnet det også klart, at begrænsningen af aktiviteten på det åbne marked i udbudslovens § 15, nr. 3 ikke vedrører de interne ydelser af almen interesse, som ordregiverne leverer i forbindelse med samarbejdet. Begrænsningen gælder således alene i forhold til ordregivernes aktivitet på det åbne marked udenfor samarbejdet.

 

Ved indgåelse af ”horisontale samarbejder” skal ordregivere derfor være opmærksomme på forudsætningerne for samarbejdsaftalen og den endelige udformning af deres aftale, så det fremgår klart, hvordan de respektive ordregivere påtager sig sådanne forpligtelser, herunder gensidige forpligtelser om at stille ressourcer til rådighed for hinanden ved leverancesvigt mv.

 

Bech-Bruun har bistået Norddjurs Kommune i forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen og har ført sagen på vegne af Norddjurs Kommune.

 

Kendelsen kan læses på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik