• Faglig nyhed
 • 14. maj 2018

Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en delaftale, som skal sikre en mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. De første dele af aftalen implementeres i efteråret 2018.

Regeringens udspil om fair og lige konkurrence blev offentliggjort i september 2017 og indeholder tre overordnede temaer:

 • Klarere regler og begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter. 
 • Fair prissætning fra offentlige aktører og lige vilkår.
 • Bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne om offentlig erhvervsaktivitet. 

De tre temaer skal tilsammen sikre en mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Konkret sikres dette ved en lovfæstelse og en stramning af kommunalfuldmagtsreglerne, ved at der med afsæt i OECD’s anbefalinger sørges for, at priser fra offentlige aktører ikke er konkurrenceforvridende og ved etableringen af en ny klagemyndighed, som skal sikre en effektiv håndhævelse af reglerne. 

Delaftalens konkrete initiativer 
Delaftalen indeholder fire konkrete initiativer: 

 1. Hvis det offentlige udøver erhvervsaktivitet i konkurrence med private aktører, skal der prissættes med afsæt i OECD’s anbefalinger til prissætning af offentlige ydelser. Der vil dog gælde visse bagatelgrænser for kommunale og regionale erhvervsaktiviteter.
 2. Reglerne for kommunale og regionale kontrolbud skal revideres, så de sikrer fair og lige vilkår, når det offentlige byder på opgaver via kontrolbud. Der indføres bl.a. en pligt til at underrette forbigåede tilbudsgivere om vurdering af indkomne tilbud samt til at foretage opfølgning på vundne kontrolbud hvert andet år, som forelægges kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.
 3. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Arbejdsgruppen har til opgave at komme med forslag til konkrete aktiviteter, som det offentlige ikke skal kunne udføre fremadrettet under hensyntagen til de afgrænsninger, som fremgår i udspillet. Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af juni 2018. 
 4. Der skal etableres en tværgående og uafhængig klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet. Klagemyndighedens kompetencer skal aftales nærmere, når resultaterne fra arbejdsgruppen for offentlige erhvervsaktiviteter foreligger. 

Bech-Bruuns kommentar 
Delaftalens første to initiativer relaterer sig begge til regeringens overordnede mål om at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlig og privat erhvervsaktivitet. Et væsentligt element i forhold til den konkrete prissætning bliver en ny vejledning til kommuner og regioner, som skal understøtte efterlevelsen af de nye regler. 

Herudover vil resultaterne af arbejdet i arbejdsgruppen for offentlige erhversaktiviteter spille en væsentlig rolle for den videre implementering af regeringens udspil. Arbejdsgruppen skal arbejde hurtigt og skal inden udgangen af juni 2018 komme med et samlet bud på hvilke aktiviteter, hvilke erhvervsaktiviteter, som ikke længere skal kunne varetages af det offentlige.

Arbedsgruppen skal som en forudsætning for sit arbejde lægge til grund, at kommunalfuldmagtsreglerne kan lovfæstes.

Arbejdsgruppens opgave forekommer ikke at være nem, da kommunalfuldmagtsreglerne er uskrevne retsgrundsætninger, som favner meget bredt og regulerer mange forskelligartede kommunale økonomiske dispositioner. Den dynamik kan desuden være svær at opretholde,  hvis reglerne skal skrives ind i en lov. 

Endelig er der principiel enighed om etablering af en ny klagemyndighed, og når arbejdsgruppens anbefalinger foreligger, skal der tages stilling til, hvilken kompetence denne klagemyndighed skal have, herunder i forhold til det almindelige kommunale tilsyn, som i dag ligger hos Ankestyrelsen. 

Bech-Bruun vil i de følgende måneder følge arbejdet i arbejdsgruppen og de kommende anbefalinger om begrænsning af det offentliges muligheder for udøvelse af erhvervsaktiviteter tæt. 

Læs delaftalen om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører her. 

Læs regeringens udspil om fair og lige konkurrence her.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik