• Faglig nyhed
 • 24. januar 2018

Dansk skattelovgivning muligvis i strid med EU-retten

Ifølge et forslag til afgørelse fra generaladvokaten er de danske regler omkring mulighederne for at fradrage underskud fra et udenlandsk fast driftssted ved et dansk selskabs skatteopgørelse i strid med EU-retten. 

Generaladvokaten har den 18. januar 2018 offentliggjort sit forslag til afgørelse i sagen Brevola, C-650/16. Heri anfører han, at det er i strid med EU-retten, at et dansk selskab ikke kan fradrage tab i et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat i forbindelse med ophøret af dette faste driftssted.

De relevante danske skatteregler
Selskabsskattelovens § 8, stk. 2, bestemmer, at et dansk selskab ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst som udgangspunkt ikke skal medtage indtægter og udgifter, der vedrører udenlandske faste ejendomme og faste driftssteder.

Alle danske selskaber, faste ejendomme og faste driftssteder, der må anses for at være koncern-forbundne efter dansk ret, indgår i en obligatorisk national sambeskatningskreds. Det gør sig gæl-dende, selvom der fx er tale om to danske søsterselskaber, men hvor moderselskabet er udenlandsk, eller hvor der er indskudt et udenlandsk selskab mellem to danske selskaber. Der bliver for disse dermed opgjort en konsolideret dansk skattepligtig indkomst.

Det er efter danske skatteregler også muligt at vælge at blive sambeskattet med koncernforbundne udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme. Der gælder dog et globalpuljeprincip, hvilket medfører, at hvis man vælger denne ordning, så indgår alle koncernforbundne udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i den danske sambeskatningsordning. Af væsentlig interesse er ligeledes, at valget af international sambeskatning er bindende for en periode på 10 år. Denne bindingsperiode er oprindeligt indført for at undgå, at man vælger international sambeskatning for en kort periode, i hvilken koncernen har underskud internationalt.

Kort om sagen
Sagen omhandler et selskab, Bevola A/S, der er hjemmehørende i Danmark. Bevola A/S havde i 2009 datterselskaber og faste driftssteder i forskellige EU-medlemsstater, herunder i Finland. I 2009 blev det besluttet, at det faste driftssted i Finland skulle lukkes. Tabet fra det faste driftssted, udgørende 2,8 mio. kr., kunne ikke udnyttes i Finland.

Brevola A/S anmodede derfor de danske skattemyndigheder om at fradrage tabet fra det faste driftssted i Finland i den skattepligtige indkomst i Danmark. De danske skattemyndigheder afslog dette med henvisning til, at det følger af selskabsskattelovens § 8, stk. 2, at indtægter og udgifter, der vedrører et udenlandsk fast driftssted ikke kan medregnes ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst, medmindre selskabet har valgt at være omfattet af reglerne om international sambeskatning.

Generaladvokatens forslag til afgørelse
Generaladvokaten anfører i sit forslag til afgørelse, at en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter et hjemmehørende selskab kan fradrage tab i et nationalt fast driftssted i beregningen af sit skatte-grundlag, men ikke fradrage tab i et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat, i hvilken der definitivt ikke tages hensyn til disse tab, ikke er forenelig med EU-retten (retten til etableringsfrihed).

Generaladvokaten finder, at det faktum, at der er mulighed for at vælge den danske ordning med international sambeskatning, ikke er tilstrækkelig til, at lovgivningen ikke er uforenelig med EU-retten.

Bech-Bruuns kommentarer
Generaladvokatens forslag til afgørelse vil – formentlig i løbet af 2018 – blive fulgt op af EU-Domstolens endelige afgørelse. Hvis EU-Domstolen måtte være enig med generaladvokaten, vil det medføre, at den danske skattelovgivning vil blive anses for i strid med EU-retten (retten til etableringsfrihed), og at Danmark skal ændre den gældende skattelovgivning. Efter omstændighederne vil en sådan lovændring kunne have betydning for alle danske selskaber med faste driftssteder i andre medlemslande.

Hvis EU-Domstolen giver skatteyderen ret, vil det kunne give mulighed for genoptagelse af tidligere skatteansættelser.

Bech-Bruun følger sagen.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik