• Faglig nyhed
 • 09. maj 2018

Brud på distributionsaftale: Selskab og eneanpartshaver var solidarisk erstatningsansvarlige

Elitko Denmark ApS (”Elitko”) og Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS (”Samsøe”) indgik en distributionsaftale, hvoraf det blandt andet fremgik, at Elitko ikke måtte videresælge Samsøe’s produkter uden for Rusland. Produkterne blev imidlertid solgt uden for Rusland, hvorfor Elitko fandtes at have misligholdt distributionsaftalen samt at have pådraget sig et erstatningsansvar for Samsøe’s tab. Sø- og Handelsretten nåede frem til, at der var hæftelsesgennembrud, hvorfor eneanpartshaveren i Elitko blev solidarisk erstatningsansvarlig med selskabet.

Sagen udsprang af en distributionsaftale indgået mellem Elitko Denmark ApS (”Elitko”) og Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS (”Samsøe”). Det fremgik blandt andet af aftalen, at Elitko alene måtte distribuere Samsøe’s produkter inden for Rusland. Det fremgik derudover af aftalen, at Elitko havde påtaget sig en streng pligt til ikke at videresælge Samsøe’s varer uden for Rusland og til at sørge for, at Elitko’s kunder ikke videresolgte varerne uden for Rusland. Der var fastsat en konventionalbod på 100.000 EUR for brud på aftalen. 

Distributionsaftale med rumænsk selskab
Elitko indgik imidlertid en distributionsaftale med et rumænsk selskab ved navn BE Retail. Aftalen med BE Retail indeholdt de samme kontraktvilkår, som aftalen mellem Elitko og Samsøe. 

Efter aftalens indgåelse blev Samsøe opmærksom på, at de til Elitko solgte varer blev mar-kedsført på det danske marked via SweetDeal og tillige solgt i flere af Coops Kvickly-butikker. Som svar herpå opkøbte Samsøe de resterende varepartier i butikkerne. 

Under hovedforhandlingen af sagen forklarede Samsøe’s salgschef, at de varer, der blev solgt til Elitko, var tøj, der ikke længere havde værdi på det danske marked, og basisvarer, som Samsøe ikke ønskede at sælge til deres europæiske salgskanaler. 

Da BE Retail havde videresolgt Samsøe’s varer uden for det russiske marked, krævede Samsøe konventionalbod betalt af Elitko og tillige erstatning som følge af Elitko’s misligholdelse af parternes aftale.

Under sagen gjorde Elitko blandt andet gældende, at de havde iagttaget deres kontrakt-mæssige forpligtelser, og at der i øvrigt ikke var grundlag for at kræve erstatning. 

Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten fandt, at Elitko ved at indgå distributionsaftalen med BE Retail, og samtidig ikke have sikret sig, at BE Retail ikke videresolgte varerne andre steder end det russiske marked, havde misligholdt distributionsaftalen med Samsøe, og at Elitko derfor også skulle betale den aftalte konventionalbod. 

For så vidt angik erstatningskravet tiltrådte Sø- og Handelsretten, at Samsøe ved straks at tilbagekøbe den del af de solgte varer, som det var muligt at tilbagekøbe, havde varetaget berettigede hensyn til beskyttelsen af Samsøe’s brand og forretningsstrategi, og at Samsøe derved også havde begrænset sit tab. Der var ej heller grundlag for at reducere kravet med den begrundelse, at tilbagekøbsprisen havde været for høj. På den baggrund tog Sø- og Handelsretten Samsøe’s påstand om erstatning til.
    
Sø- og Handelsretten fandt herudover, at eneanpartshaveren i Elitko var solidarisk erstat-ningsansvarlig med selskabet, da han havde etableret kontakten til Samsøe, og da han også havde haft den løbende kontakt med Samsøe på vegne af Elitko. Ansvaret for enean-partshaveren blev derudover begrundet med, at han havde forsikret Samsøe om, at varerne, som Elitko købte af Samsøe, alene ville blive solgt i Rusland, og at det var ham, der på vegne af Elitko i strid med distributionsaftalen, netop forestod videresalget af de købte varer til det rumænske selskab BE Retail.  

Bech-Bruuns kommentar

Sø- og handelsrettens dom er interessant, idet den statuerer et hæftelsesgennembrud, hvilket er en undtagelse til den klare hovedregel om, at en kapitalejer ikke hæfter for kapitalselskabets gæld.  
 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik