• Faglig nyhed
 • 09. maj 2018

Bodsbestemmelser i en kontraktparts almindelige betingelser om transport kunne ikke anses for vedtaget

Et polsk speditions- og transportselskab og et dansk transportselskab indgik fem særskilte aftaler om transport af gods. Bodsbestemmelserne i det polske selskabs almindelige be-tingelser om transport kunne dog ikke anses for vedtaget mellem parterne, da betingelserne indeholdt usædvanlige og byrdefulde bestemmelser, og da bestemmelserne ved aftaleindgåelsen ikke havde været særligt fremhævet over for det danske transportselskab.  

Transportaftalerne
Et polsk speditions- og transportselskab, Nano Trans og et dansk transportselskab, NTG East A/S (”NTG”) indgik fem særskilte aftaler om transport af almindeligt stykgods fra selskabet Kronoflooring i Tyskland til forskellige Bauhaus-butikker i Danmark. 

Aftalerne blev indgået på baggrund af parternes kontakt på en fragtbørs på internettet. Aftalerne var udformet af Nano Trans og tillige underlagt Nano Trans’ almindelige betingelser. Af betingelserne fremgik blandt andet, 

 • At der ved forsinkelse af indlevering af original dokumentation ville blive beregnet en bøde på 100 EUR, 
 • At det ville medføre en kontraktmæssig bøde på 500 EUR, såfremt ordren blev overladt til tredjemand uden ordregiverens viden og skriftlige samtykke,
 • At ordregiveren forbeholdt sig en ret til erstatning på 50.000 EUR i tilfælde af, at der blev foretaget forhandlinger eller konkurrerende aktiviteter, samt 
 • At alle forhandlinger med afsendere med henblik på indgåelse af samarbejde, skulle betragtes som udtryk for illoyal konkurrence, der medførte en bøde op 25.000 EUR. 

Påkravskrivelser fra Nano Trans
Efter NTG’s udførelse af de første fire transporter rejste Nano Trans – med henvisning til Nano Trans’ almindelige betingelser – en række bodskrav over for NTG. Nano Trans krævede betaling af bod for forsinket levering af original dokumentation for tre af transporterne samt en bod for brug af undertransportør til udførelse af transporten ved samtlige fire transporter. 

NTG’s tilbageholdelse af godset vedrørende den femte transport 
Under udførelsen af den femte transport valgte NTG at tilbageholde godset, og i den for-bindelse korresponderede NTG med ejeren af godset, Kronoflooring om tilbageholdelsen. 

Som følge af NTG’s tilbageholdelse af godset krævede Nano Trans efterfølgende en bod på 25.000 EUR fra NTG for at have taget kontakt til Kronoflooring. Endvidere krævede Nano Trans en bod på 50.000 EUR fra NTG for illoyal konkurrence. I begge tilfælde henviste Nano Trans til sine almindelige betingelser. 

Som følge af den forsinkede levering og som følge af beskadiget emballage og ompakning af godset rettede Bauhaus krav mod sin kontraktpart Kronoflooring, der rettede kravene videre mod Nano Trans. Nano Trans rettede kravene videre mod NTG. 

Som følge af NTG’s manglende betaling anlagde Nano Trans sag mod NTG ved Sø- og Handelsretten med påstand om betaling af henholdsvis bodsbeløbene og erstatningskravene. 

Sø- og Handelsretten begrundelse og resultat 

Bodskravene 

For så vidt angår de af Nano Trans fremsatte bodskrav fandt Sø- og Handelsretten, at bodsbestemmelserne indeholdt i Nano Trans’ almindelige betingelser var så usædvanlige og byrdefulde, at de i den pågældende aftalesituation burde have været særligt fremhævet over for NTG for at kunne anses for vedtaget. 

I sin afgørelse fremhævede Sø- og Handelsretten blandt andet den måde, hvorpå aftalen mellem Nano Trans og NTG var kommet i stand, herunder at Nano Trans havde sendt aftalen indeholdende Nano Trans’ almindelige betingelser med en halv times frist for underskrift fra NTG. 

På ovennævnte baggrund blev NTG frifundet for de af Nano Trans rejste bodskrav.
 
Erstatningskravene 
For så vidt angår de af Nano Trans fremsatte erstatningskrav fandt Sø- og Handelsretten ikke, at NTG havde en videre tilbageholdsret i godset under den femte transportaftale end hjemlet i CMR-loven. NSAB kunne heller ikke anses for vedtaget mellem parterne. 

Sø- og Handelsretten nåede derfor frem til, at NTG havde tilbageholdt godset uberettiget, og at NTG derfor var erstatningsansvarlig over for Nano Trans for tab forårsaget heraf. 

Sø- og Handelsretten fandt imidlertid ikke, at Nano Trans havde dokumenteret et tab, hvorfor NTG af den grund blev frifundet. 

Bech-Bruuns kommentar

Sø- og Handelsrettens afgørelse viser, at en parts ensidigt udarbejdede almindelige betingelser ikke altid kan anses for vedtaget mellem parterne. I tilfælde, hvor en kontraktpart ønsker, at byrdefulde bodsbestemmelser eller lignende skal gælde for aftaleforholdet, er det således nødvendigt særligt at fremhæve disse bestemmelser over for kontraktparten, da man ellers risikerer, at betingelserne ikke kan anses for vedtaget og dermed ej heller gælder for aftaleforholdet. 

 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik