• Faglig nyhed
 • 20. august 2018

Annullation af prækvalifikationsbeslutning på grund af mangelfuld udbudsbekendtgørelse

Hillerød Kommunes beslutning om udvælgelse af tilbudsgivere i et begrænset udbud blev annulleret, fordi udbudsbekendtgørelsen ikke indeholdte oplysninger om begrænsningen af antallet af ansøgere.

Hillerød Kommune udbød den 12. januar 2018 fem rammeaftaler om håndværkerydelser som et begrænset udbud.

I udbudsmaterialet (prækvalifikationsbetingelserne) havde Hillerød Kommune blandt andet beskrevet følgende om udvælgelsen af ansøgere:

 

”Ordregiver forventer at prækvalificere op til 8 ansøgere på hver af delkontrakterne […]. Hvis Ordregiver modtager flere end 8 konditionsmæssige ansøgninger på hver delkontrakt, vil Ordregiver udvælge 8 ansøgere til at afgive tilbud på hver delkontrakt.

 

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes referencer samt eventuelle vedlagte bygherreudtalelser. Bedømmelsen af referencerne vil tage udgangspunkt i, hvorvidt referencerne er sammenlignelige og relevante. Det vil ligeledes blive tillagt positiv vægt ved bedømmelsen, hvis ansøgeren har vedlagt positive udtalelser fra bygherren på de enkelte referencer. På baggrund heraf vil ordregiver udvælge de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre opgaverne under de enkelte delkontrakter.”

 

I udbudsbekendtgørelsens del II.2.9), der kan indeholde oplysninger om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, var der til gengæld ikke anført noget.

 

Hillerød Kommune havde blot i del III.1.2) om økonomisk og finansiel kapacitet og i del III.1.3) om teknisk og faglig formåen henvist til ”udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet”.

 

Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde oplysninger om udvælgelse

I sin kendelse af 24. juli 2018, Albertslund Tømrer og Snedker A/S mod Hillerød Kommune, udtaler Klagenævnet for Udbud, at en ordregiver ved begrænset udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber skal angive oplysningerne i udbudslovens § 145, stk. 3, om udvælgelse blandt ansøgere i udbudsbekendtgørelsen.

 

Klagenævnet fremhæver i den forbindelse også, at udbudslovens § 58, stk. 1, (om begrænset udbud) og § 128, stk. 2, (om udbudsbekendtgørelser) henviser til, at udbudsbekendtgørelser skal indeholde de oplysninger, der er anført i udbudsdirektivets bilag V, del C, hvori følgende er anført:

 

”15. I forbindelse med begrænset udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab, hvor der gøres brug af muligheden for at begrænse antallet af ansøgere, der opfordres til at indgive tilbud, at forhandle eller til dialog: mindste antal og eventuelt største antal ønskede ansøgere og objektive kriterier til udvælgelse af de relevante ansøgere.”

 

Klagenævnet bemærker også, at udbudsbekendtgørelsen skal give potentielle ansøgere eller tilbudsgivere grundlag for at vurdere, hvorvidt det er relevant for dem at bruge ressourcer på at udarbejde en ansøgning. Ansøgere og tilbudsgivere er således også berettiget til at holde sig til udbudsbekendtgørelsens angivelser, når de beslutter sig for, om de vil deltage eller ansøge om deltagelse.

 

Endelig bemærker Klagenævnet, at henvisningerne til det øvrige udbudsmateriale i udbudsbekendtgørelsens del III.1.2) og del III.1.3) ikke kan føre til andet resultat, da de to punkter konkret relaterede sig til prækvalifikationsbetingelsernes mindstekrav om økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

 

På baggrund heraf annullerede Klagenævnet Hillerød Kommunes prækvalifikationsbeslutning.

 

Bech-Bruuns kommentarer

Klagenævnets kendelse af 24. juli 2018 viser, at en ordregiver skal være særligt opmærksom på at angive tilstrækkeligt med oplysninger i udbudsbekendtgørelsen, da manglende oplysninger kan medføre annullation af ordregiverens prækvalifikationsbeslutninger.

 

Kendelsen stiller dog også spørgsmål ved, om det er tilstrækkeligt blot at anvende henvisningerne ”Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet”, som Europa-Kommissionens standardformular giver mulighed for i udbudsbekendtgørelsens del III.1.2) og del III.1.3), når det følger af udbudslovens § 140, stk. 2, og udbudsdirektivets artikel 58, stk. 5, at kravene vedrørende ansøgeres eller tilbudsgiveres egnethed skal anføres i udbudsbekendtgørelsen. Det er således usikkert, om sådanne henvisninger til udbudsmaterialet giver potentielle ansøgere eller tilbudsgivere et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om de vil ansøge om deltagelse.

 

Tilsvarende er det heller ikke afklaret, om en henvisning til udbudsmaterialet vil være tilstrækkelig i udbudsbekendtgørelsen del II.2.9), da Hillerød Kommune ikke havde anført noget i deres udbudsbekendtgørelse.

 

Som ordregiver må det sikreste derfor være at indsætte oplysningerne i udbudsbekendtgørelsen. I den forbindelse skal en ordregiver dog være særligt opmærksom på at undgå forskellige beskrivelser af samme krav, da uklarheder i udbudsmaterialet, som kan have afholdt potentielle ansøgere fra at ansøge om prækvalifikation, også kan føre til annullation af prækvalifikationsbeslutninger (se i den forbindelse Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. januar 2018, Icomera AB mod DSB). Man bør derfor i videst muligt omfang anvende samme formuleringer i udbudsbekendtgørelsen og i det øvrige udbudsmateriale.

 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. juli 2018 kan læses her.

 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. januar 2018 kan læses her.

 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik