• Faglig nyhed
 • 03. juli 2018

8. udbudsrunde i Nordsøen er sat i gang

Energistyrelsen har åbnet for ansøgninger til nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. Interesserede olie- og gasselskaber kan ansøge om andele i koncessioner senest den 1. februar 2019.

Det område, som udbydes i 8. udbudsrunde, omfatter Centralgraven med tilgrænsende områder, og der kan også ansøges om områder, som eventuelt skifter status fra koncessionsbelagt til ikke-koncessionsbelagt frem til 90 dage inden udløbet af ansøgningsfristen.

De tildelte koncessioner vil være betinget af, at selskaber, der deltager i samme koncession, indgår en Joint Operating Agreement (JOA). Nordsøfonden deltager på statens vegne i de nye koncessioner med en andel på mindst 20 procent.

Ændringerne i modeltilladelsen for 8. udbudsrunde vedrører blandt andet vilkår om planer for afvikling af anlæg og sikring af tilstrækkelig teknisk og finansiel kapacitet, som følger af ændringer i undergrundsloven i 2015 i forbindelse med gennemførelsen af offshoresikkerheds-direktivet.

Vilkår for 8. udbudsrunde fremgår her.

Lempelse af kulbrintebeskatningen i et vindue fra 2017-25
Koncessionshavere skal betale dansk selskabs- og kulbrinteskat på henholdsvis 25 procent og 52 procent. Koncessionshaverne har dog mulighed for at benytte en valgfri ordning, der medfører en skattemæssig lempelse for visse investeringer, som skal godkendes af Energistyrelsen, der er foretaget i et vindue i perioden 2017-2025.

Med ordningen hæves kulbrintefradraget over en seksårig periode fra 5 % til 6,5 % årligt (i alt 39 %). Derudover hæves satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten fra 15 % til 20 % og fradragstidspunktet for de to fradrag ændres fra tidspunktet, hvor investeringerne tages i brug til betalingstidspunktet. Fradraget er dog betinget af, at olieprisen holder sig under 75 USD/tønde (2017 niveau, stigende med 2 % p.a.). Såfremt prisen bliver højere, vil skatterabatten skulle tilbagebetales.

Nye vejledninger
Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning om afviklingsplaner for offshore olie- og gasinstallationer, samt en vejledning om teknisk kapacitet vedrørende anvendelse og udnyttelse af Danmarks undergrund. Begge vejledninger er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside.

Derudover fremgår det af vejledningens afviklingsplaner, at Energistyrelsen i 2018 også har udarbejdet eller vil udarbejde en vejledning om finansiel kapacitet samt en borevejledning. Disse vejledninger er endnu ikke tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside.

Mere fleksibel tilgang til sikkerhedsstillelse
Selskaber, der får tildelt en koncession, skal inden for 30 dage stille en garanti for opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til koncessionen over for Energistyrelsen.

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om sikkerhedsstillelse og forsikringer som lægger op til en mere fleksibel tilgang til sikkerhedsstillelse. Den mere fleksible tilgang betyder, at selskaberne i særlige tilfælde vil kunne stille med en anden type sikkerhed end den traditionelle ubegrænsede moderselskabsgaranti.

Vejledningen er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside.

Operatør
Ansøgninger fra grupper af selskaber skal angive en foreslået operatør. Energistyrelsen udpeger herefter operatøren efter samråd med Arbejdstilsynet. Udnævnelsen baseres på operatørens kvalifikationer, herunder evnen til at opfylde sikkerheds- og miljøkravene i lov om offshore sikkerhed og lov om beskyttelse af havmiljøet i relation til offshore aktiviteter.

Forbedret tredjepartsadgang

Vilkårene for tredjepartsadgang til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen er forbedret som følge af den politiske aftale om udvikling af Nordsøen, som blev indgået den 22. marts 2017.

Rådgivning om kulbrintekoncessioner, undergrundsloven og udbudsvilkår
Bech-Bruun har mangeårig erfaring med at rådgive danske og internationale selskaber om kulbrinteaktiviteter i Nordsøen, herunder med forberedelse af ansøgninger om kulbrintekoncessioner, både ved udbudsrunder og åben dør-processen. Vi kan derfor bistå selskaber i forbindelse med den 8. udbudsrunde og om de krav, ansøgere skal opfylde i forhold til undergrundsloven og udbudsvilkårene.
 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik