• Faglig nyhed
 • 31. marts 2017

Varemærkereform i Indien

Den 6. marts 2017 trådte Indiens nye varemærkelov i kraft. Ikrafttrædelsen indebærer en række ændringer, og loven indeholder på papiret en række forbedringer for brugerne og rettighedshaverne, men indebærer samtidig væsentlige stigninger i gebyrsatserne.

I en årrække har de indiske varemærkemyndigheder forsøgt at smiddiggøre både ansøgnings-og indsigelsesprocesser samt øvrige processer relateret til varemærker. Baggrunden er,  at varemærkemyndighederne i vidt omfang er blevet kritiseret for de lange sagsbehandlingstider, ligesom IT-infrastrukturen ikke har været gearet til at imødekomme den øgede efterspørgsel på online-værktøjer til at behandle sagerne.

De seneste to år er der sket en stigning i antallet af ansøgninger på knap 10 procent. Det har gjort det nødvendigt at tilføre flere ressourcer til at håndtere ansøgningerne. Derudover er IT-infrastrukturen blevet forbedret, så online-værktøjer i videre omfang kan benyttes til håndtering de indkomne ansøgninger.

125 procent forøgelse af visse gebyrer
I lyset af forbedringerne og som følge af den nye varemærkelovgivning i Indien, er der  sket væsentlige stigninger i gebyrsatserne.

For ansøgninger udgør stigningerne over 125 procent forøgelse af gebyrerne i forhold til tidligere satser. Det betyder, at gebyret for indlevering af en ansøgning for en klasse er steget fra omtrent 60 til 135 dollars. Fornyelsesgebyrerne er steget fra omtrent 75 til 150 dollars.

Også gebyrerne for indlevering af ansøgninger om registrering af varemærker i Indien gennem Madrid Protokollen er blevet forhøjede, som følge af de nationale gebyrstigninger i Indien.

Gebyrsatserne tillægges yderligere ca. 10 procent, hvis ikke online-procedurer anvendes.

For fysiske personer, små virksomheder og nystartede virksomeder udgør gebyrstigningerne kun omtrent halvdelen af de fulde gebyrstigninger.

Potentielt hurtigere processer i indsigelsessager
Det øgede fokus på online-sagsbehandling har betydning for indsigelsessagerne.

Indsigelse kan nu indeleveres elektronisk. I sådanne tilfælde er det muligt for indehaveren af varemærkeansøgningen at svare elektronisk, allerede kort tid efter at indsigelsen er blevet indleveret, og derved er synlig i online-systemet. Det betyder, at den fastsatte tre måneders frist for myndighederne til at videresende indsigelsen til indehaver, i visse tilfælde ikke påvirker sagsbehandlingstiden, hvis indehaver svarer via det elektroniske system forinden.

I øvrigt er der i den nye lov fastsat begrænsninger i forhold til forlængelse af frister i indsigelsessager, som betyder, at der maksimalt gives to forlængelser per part af maksimalt en måneds varighed. Denne ændring forventes væsentligt at medføre hurtigere sagsgange for indsigelsessager.

Fremskyndt proces – nu ikke kun frem til eksamination
Før den nye lov trådte i kraft, var det muligt at anmode om fremskyndet proces i ansøgningssagerne. Gebyret udgjorde fem gange ansøgningsgebyret og processen blev alene fremskyndet frem til eksaminationen af varemærket.

Efter de nye regler vil en fremskyndet proces gælde den samlede proces helt frem til offentliggørelse og registrering.

En anmodning om fremskyndet proces beløber sig nu til omtrent 600 dollars mod det tidligere opkrævede gebyr på omtrent 300 dollars.

Færre formularer

Tidligere var der 75 forskellige formularer, der relaterede sig til forskellige varemærkeretlige processer. Disse formularer er revideret ved den nye lov og gjort simplere. I dag er der således alene otte forskellige formularer, og alle formularer kan indleveres elektronisk.

Mulig forbedring af velkendte varemærkers status

Med den nye lov indføres tillige regler, der har til formål at sikre en øget material beskyttelse af velkendte varemærker.

Ansøgere og indehavere af velkendte varemærker kan bl.a. anmode om at få sådanne varemærker optaget på en liste over velkendte varemærker.

Proceduren for at få et varemærke optaget på listen er, at der udfyldes en formular, samtidig med at der indsendes dokumentation for varemærkets velkendthed. På baggrund af det indsendte materiale vurderer myndighederne, om varemærket kan optages på listen. Myndighederne har i den forbindelse mulighed for selv at søge yderligere oplysninger, ligesom loven giver mulighed for, at myndighederne kan åbne for indsigelser fra offentligheden mod varemærkets optagelse på listen.

Myndighederne har kompetence til senere at fjerne varemærker fra listen, hvis de ikke længere findes at have status som velkendte. I givet fald bliver indehaveren af varemærket hørt i sagen.

Hvordan muligheden for, at få et velkendt varemærke optaget på listen indebærer en øget beskyttelse, er endnu uvist. Samme usikkerhed gør sig gældende i forhold til de konkrete krav, der stilles for at få varemærket optaget på listen.

Udover ovenstående er det  ikke tydeliggjort, hvorvidt listen skal anses for værende udtømmende, ligesom der ikke er fastsat konkrete indsigelsesprocedurer i forhold til optagelsen af varemærker på den pågældende liste. 

Yderligere ændringer
Udover ovenstående ændringer giver den nye lov mulighed for at fornye registrerede varemærker indtil et år forud for dets udløb. Tidligere var fornyelse kun muligt i seks måneder forud for udløb.

Desuden vil enhver ansøgning, der indeholder oplysninger om brug af varemærket i Indien, forud for ansøgningsdagen, skulle følges af en erklæring suppleret med dokumentation for den konkrete brug. Tidligere var det op til den enkelte sagsbehandler, at vurdere fra sag til sag, hvorvidt en sådan erklæring, måtte anses for påkrævet. De nye regler skaber således ensretning og en vis grad af forudsigelighed. 

Vi følger udviklingen nøje, herunder særligt myndighedernes anvendelse af de nye regler og processer i praksis.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik