• Faglig nyhed
 • 28. juni 2017

Uden virkning og økonomisk sanktion da overdragelse af rammeaftale ved konkurs ikke var berettiget

Klagenævnet for Udbud har erklæret en rammeaftale for uden virkning og pålagt ordregiveren en økonomisk sanktion. Ordregiveren havde i strid med udbudsreglerne accepteret en overdragelse af rammeaftalen i forbindelse med den oprindelige leverandørs konkurs. Klagenævnet fastslog, at principperne i udbudslovens §§ 178-183 også gælder ved ændringer af kontrakter om light-ydelser.

Klagenævnet for Udbud erklærede i sin kendelse af 27. juni 2017, CFD mod Den Nationale Tolkemyndighed, en rammeaftale for uden virkning, da udskiftningen af den oprindelige leverandør som følge af omstændighederne blev anset som en ændring af grundlæggende elementer i kontrakten. Samtidig pålagde Klagenævnet Den Nationale Tolkemyndighed en økonomisk sanktion på 150.000 kr. Ved delkendelsen af 30. januar 2017 var klagen tillagt opsættende virkning.

Sagen kort
Efter en forudgående annoncering på Udbud.dk indgik Den Nationale Tolkemyndighed parallelle rammeaftaler med Tolkecenter Danmark, CFD og 24 andre tolkeleverandører. De udbudte ydelser var omfattet af bilag II B i det dagældende udbudsdirektiv (direktiv 2004/18/EF).

I august 2016 gik Tolkecenter Danmark konkurs. Erlund Holding ApS købte blandt andet rammeaftalen med Den Nationale Tolkemyndighed, og Den Nationale Tolkemyndighed accepterede, at Erlund Holding ApS etablerede virksomheden SprogTegn ApS, som senere erstattede Tolkecenter Danmark.

Klagenævnets kendelse
Klagenævnet for Udbud fandt, at udbudslovens §§ 178-183 er udtryk for en kodificering af EU-Domstolens praksis om kontraktændringer, og bestemmelserne kan derfor også anvendes ved bedømmelsen af ændringer i kontrakter omfattet af udbudslovens afsnit III, de såkaldte light-ydelser.

Klagenævnet bemærkede også, at der som udgangspunkt alene kan foretages ændringer i en indgået kontrakt uden fornyet udbud, hvis ændringerne specifikt er undtaget i udbudslovens §§ 178-183. I den forbindelse udtalte Klagenævnet også, at udbudslovens §§ 178-183 skal fortolkes i lyset af, at en kontrakt som udgangspunkt skal udbydes, hvis der er en ikke ubetydelig grad af usikkerhed med hensyn til, om kontrakten er udbudspligtig.

Klagenævnet fandt konkret, at en bestemmelse i rammeaftalen om muligheden for at overdrage kontrakten alene var en beskrivelse af dansk rets almindelige regler om debitorskifte, som ikke var udformet i så klare, præcise og entydige klausuler, som forudsat i udbudslovens § 179.

Klagenævnet fandt også, at værdien af en ændring, som består i udskiftningen af den oprindelige leverandør med en ny leverandør, skal sidestilles med værdien af den overdragne kontrakt. Da værdien af en rammeaftale i henhold til udbudslovens § 32 er den højest anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt inden for rammeaftalens løbetid, fandt Klagenævnet også, at værdien af ændringen var væsentligt højere end tærskelværdien for light-ydelser i udbudslovens § 7. Overdragelsen af rammeaftalen kunne derfor heller ikke foretages med henvisning til udbudslovens § 180.

Endelig fandt Klagenævnet også, at overdragelsen af rammeaftalen ikke kunne tillades i henhold til udbudslovens § 182, da udskiftningen af Tolkecenter Danmark efter omstændighederne havde medført andre grundlæggende ændringer i kontrakten, herunder da SprogTegn ApS ikke kunne opfylde rammeaftalerne om skrivetolkeopgaver og ikke havde planlagt de tilbudte efteruddannelsesaktiviteter.

På den baggrund erklærede Klagenævnet for Udbud rammeaftalerne med SprogTegn ApS for uden virkning fra den 1. juli 2017. Samtidig pålagde Klagenævnet også Den Nationale Tolkemyndighed en økonomisk sanktion på 150.000 kr., jf. klagenævnslovens § 18, stk. 2, nr. 3. Størrelsen af den økonomiske sanktion blev fastsat med henvisning til overtrædelsens alvorlige karakter.

Bech-Bruuns kommentarer
Klagenævnet for Udbuds kendelse er en af de få afgørelser, hvor en klage er blevet tillagt opsættende virkning, og hvor overtrædelser af udbudsreglerne har ført til, at den indgåede kontrakt erklæres for uden virkning, og ordregiveren pålægges en økonomisk sanktion.

Kendelsen er også et eksempel på, at ordregivere skal være særligt påpasselige ved ændringer af kontrakter, herunder i forbindelse med en eksisterende leverandørs konkurs.

Kendelsen kan formentlig også tages til indtægt for, at udskiftning af den oprindelige leverandør med en virksomhed, som helt åbenbart ikke kan opfylde væsentlige forpligtelser i kontrakten, skal sidestilles med en ændring af grundlæggende elementer i kontrakten.

Bech-Bruun har ført sagen på vegne af CFD.

Kendelsen offentliggøres på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside den 29. juni 2017.

Se mere på erhvervsstyrelsen.dk


Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik