• Faglig nyhed
 • 07. april 2017

Pensionsselskabs omvalgsbreve var i strid med god skik

Sampension havde sendt et omvalgsbrev til en alvorlig syg kunde med anbefaling om at skifte pensionsordning, uden at der var foretaget en vurdering af kundens individuelle forhold. Det var i strid med god skik for finansielle virksomheder, har Retten i Lyngby slået fast.

 

En kunde hos Sampension fik konstateret en alvorlig kræftsygdom, og Sampension udbetalte dækning i 2008 til kunden for den kritiske sygdom. Ca. halvandet år efter modtog kunden et såkaldt omvalgsbrev fra Sampension, med en anbefaling til kunden om at vælge en anden pensionsordning hos Sampension. En negativ konsekvens ved skiftet til en anden pensionsordning var, at kundens efterlevende ægtefælle ikke ville få en livsvarig ægtefællepension, som var en obligatorisk dækning i den hidtidige pensionsordning.

 

Sagen blev indbragt for domstolene af Forbrugerombudsmanden, og retten skulle herefter tage stilling til to spørgsmål. For det første, om Sampension havde handlet i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, og for det andet om Sampension var erstatningsansvarlig for kundens ægtefælles tab af livsvarig ægtefællepension.

 

Overtrædelse af reglerne om god skik

Omvalgsbrevet til kunden havde karakter af et standardbrev, men det fremstod for kunden som at være individuelt udarbejdet til netop kunden på grund af formuleringen: ”Vi synes, du skal vælge [den nye pensionsordning]”, og at ”[Pensionsselskabet] anbefaler dig ud fra en samlet vurdering at vælge den nye ordning”. Kunden skiftede pensionsordning på baggrund af anbefalingen.

 

Retten i Lyngby fandt, at der var handlet i strid med god skik, fordi omvalgsbrevet indeholdt en anbefaling til kunden, der havde karakter af rådgivning, uden at der reelt var foretaget en konkret individuel vurdering af kundens forhold. Rådgivning skal være tilpasset den enkeltes behov, så kunden kan træffe informerede beslutninger, og kunden skal være orienteret om relevante risici. Desuden fandt retten, at Sampension også havde handlet i strid med god skik ved ikke at oplyse i starten af brevet, at skiftet til den anden pensionsordning ville medføre bortfald af ægtefællepensionen, da oplysningen om bortfald af ægtefællepension var af så usædvanlig og væsentlig karakter, at den burde have haft en mere fremhævet placering.

 

Erstatningsansvaret

Byretten udtalte, at selvom der tidligere var udsendt materiale på denne måde, og at der ikke var en fast praksis på området, burde Sampension have været bekendt med, at den særlige gruppe af kunder, som havde fået udbetalt erstatning for kritisk sygdom, kunne blive vildledt af omvalgsbrevet. Sampension var således erstatningsansvarlig for den efterladte ægtefælles tab ved manglende ægtefællepension.  

 

Bech-Bruuns kommentar

Forbrugerombudsmanden har kompetence til at anlægge sag ved domstolene vedrørende finansielle virksomheders overholdelse af reglerne om god skik. Dommen understreger, at finansielle virksomheder skal rådgive sine kunder loyalt, og at henvendelser til kunder ikke må være egnet til at skabe forvirring eller misforståelser om den finansielle virksomheds rådgivning. Navnlig skal der oplyses om, at individuelle forhold kan have betydning for anbefalingen, og selskabet bør tage hensyn til, om grupper af forsikringstagere med særlige individuelle forhold skal have anden rådgivning.

 

Derudover angik sagen et interessant spørgsmål, nemlig om overtrædelse af reglerne om god skik i sig selv er ansvarspådragende.

 

Retten udtalte i denne sag, ”At Sampension handlede i strid med reglerne om redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder fører imidlertid ikke i sig selv til hverken et erstatningsansvar for Sampension eller omvalgsaftalens ugyldighed.

 

Dette følger også af retspraksis på andre retsområder, at en overtrædelse af en offentligretlig regel ikke i sig selv medfører erstatningsansvar, men at det kan inddrages i vurderingen.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik