• Faglig nyhed
 • 24. november 2017

Opgørelsen af sygedage ved anvendelse af 120-dages-reglen for funktionæransatte

Højesteret har i to nye domme netop fastslået, at en arbejdsgiver ikke er forpligtet til at acceptere en sygemeldt medarbejders tilbud om at arbejde på nedsat tid.
Skønnet fravær for søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af de 120 sygedage i forbindelse med en deltidssygemelding.

I henhold til funktionærloven kan det ved skriftlig kontrakt aftales, at en arbejdsgiver kan opsige en funktionæransat medarbejder med én måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, hvis medarbejderen inden for 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Ifølge funktionærloven er opsigelsens gyldighed betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af medarbejderens 120 sygedage, og mens medarbejderen fortsat er syg.

I to nye domme har Højesteret taget stilling til, hvordan de 120 sygedage skal opgøres i situationer, hvor medarbejderen kun er delvist uarbejdsdygtig.

Afvist tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet
Den ene sag drejer sig om, hvorledes sygefraværet skulle opgøres i relation til 120 dages-reglen i et tilfælde, hvor arbejdsgiveren havde afvist et tilbud fra den sygemeldte om delvis genoptagelse af arbejdet.

Højesteret anførte:

”En arbejdsgiver har ikke pligt til at acceptere, at en funktionær, som er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, arbejder på nedsat tid.
Højesteret finder, at konsekvensen heraf må være, at en arbejdsgivers afslag på et tilbud om, at funktionæren kan arbejde på nedsat tid i en sygeperiode, ikke kan medføre, at den periode, hvor funktionæren herefter modtager løn under sit sygefravær, ikke fuldt ud kan medregnes i de 120 dage med løn under sygdom, jf. funktionærlovens § 5, stk. 2.”

Afviser arbejdsgiveren tilbuddet om delvis genoptagelse af arbejdet, medregnes de herefter følgende sygedage som hele sygedage i relation til 120 dages-reglen.

Delvist sygemeldt - arbejdsfri dage
Den anden sag drejer sig om, hvorledes sygefraværet skulle opgøres i relation til 120 dages-reglen i et tilfælde, hvor arbejdet var genoptaget delvist.

Medarbejderen var ansat med en ugentlig arbejdstid på 32 timer, der var fordelt således, at hun arbejdede mandag, tirsdag, onsdag, fredag og hver anden lørdag.

I en periode var hun deltidssygemeldt, således at hun ikke var på arbejde om tirsdagen, hvilket medførte et fravær på syv timer om ugen. Senere var hun deltidssygemeldt, således at hun ikke var på arbejde tirsdag og onsdag, hvilket medførte et fravær på 16 timer om ugen. I en enkelt uge var sygefraværet dog placeret mandag og onsdag. De øvrige arbejdsdage i disse perioder arbejdede hun som hidtil.

Højesteret vurderede, at i de perioder, hvor medarbejderen var deltidssygemeldt, måtte der indgå henholdsvis en og to dage om ugen i opgørelsen af de 120 sygedage, mens de dage, hvor hun var på arbejde på fuld tid, ikke skulle indgå i opgørelsen.

Spørgsmålet var herefter, om og i givet fald i hvilket omfang søn- og helligdage og andre arbejdsfridage – for medarbejderens vedkommende hver torsdag og hver anden lørdag – skulle medregnes i de 120 sygedage i de perioder, hvor hun var deltidssygemeldt.

Højesteret vurderede, at der ikke var fornødent grundlag for at fastslå, at der ved en del-tidssygemelding kan medregnes en skønnet ”faktisk fraværstid” for søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage. Ved en deltidssygemelding kan derfor alene det faktiske fravær medregnes i de 120 dage, uanset om sygefraværet er placeret som hele fraværsdage eller som fravær en del af en eller flere ugentlige arbejdsdage

Bech-Bruuns kommentarer
Dommene bringer klarhed over en regel, som har voldt problemer i relation til delvise sygemeldinger.

Det ligger nu fast, at arbejdsgiveren er i sin gode ret til at afvise tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet.

Accepteres delvis genoptagelse af arbejdet, er optællingen af sygedage i henhold til 120 dages-reglen enkel: Alene fraværet på det, som skulle have været arbejdsdage, medtælles. Er der sygdom hele arbejdsdagen, medtælles denne som én dag uanset hvor mange timer, der skulle have været arbejdet den pågældende dag.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik