• Faglig nyhed
 • 05. juli 2017

Ny dom og nyt lovforslag om forældelse af offentlige myndigheders erstatningsansvar for misbrugte børn

Justitsministeriet har foreslået at afskaffe forældelsesfrister i sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar for misbrugte børn. Der er imidlertid afsagt dom i en sag om en kommunes erstatningsansvar over for misbrugte børn, hvor de nugældende forældelsesregler kunne suspenderes.

Lovforslag i høring
Justitsministeriet har den 13. juni 2017 sendt et udkast til forslag om ændring af en række love i høring. De foreslåede ændringer vil medføre en række forbedringer af retstilstanden for mindreårige ofre for overgreb. 

En del af forslaget angår forældelsesfristen for erstatning fra offentlige myndigheder til misbrugte børn. I dag gælder de almindelige forældelsesregler, hvorefter erstatningsansvaret som udgangspunkt forældes efter tre år. Fristen løber fra den dag, hvor skadelidte fik eller burde få kendskab til skaden – dog senest 30 år efter den skadevoldende handling ved personskade og 10 år i andre tilfælde.

Justitsministeriet foreslår at afskaffe disse frister, således at offentlige myndigheders erstatningsansvar over for børn, der har været udsat for overgreb, ikke forældes. På den ene side står hensynet til de offentlige myndigheder, der med de nuværende forældelsesregler har mulighed for at indrette sig på, at et eventuelt krav ikke vil blive gjort gældende efter et antal år. Derudover sikrer forældelsesreglerne, at der ikke skal føres bevis for forhold, der fandt sted længe før den senere opståede tvist. På den anden side står hensynet til det mindreårige offer, der måske først i en voksen alder er i stand til at reflektere over hændelserne og mulighederne for at få erstatning. Hensynet til ofrene vejer ifølge Justitsministeriet så tungt, at det begrunder en fuldstændig afskaffelse af forældelsesfristerne i de pågældende sager. Imidlertid skal bevisbyrden fortsat løftes, hvilket med tiden vil blive sværere. 

Betingelser for erstatning

For at få erstatning skal en række betingelser være opfyldt. Blandt andet skal man have lidt et økonomisk tab. I sager om misbrug af børn vil der ikke nødvendigvis være lidt et økonomisk tab, og her kan der i stedet for erstatning være mulighed for at få en godtgørelse, hvis en persons frihed, fred, ære eller person er krænket ved retsstridig handling. Hvad angår godtgørelser foreslår Justitsministeriet at afskaffe forældelsesfristerne i sager, hvor offentlige myndigheder har tilsidesat pligter over for en mindreårig i forbindelse med overgreb. Det vil eksempelsvis være tilfældet, hvor en myndighed har tilsidesat handlepligten i medfør af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, der fastslår, at ingen må underkastes tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Netop denne problemstilling har Østre Landsret for nylig behandlet.

Østre Landsrets dom
Østre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag mellem Slagelse Kommune og tre søstre, der havde været udsat for seksuelle overgreb i deres tidligere plejefamilie. Der var i sagen enighed om, at søstrene havde været udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling omfattet af Menne-skerettighedskonventionens artikel 3. Spørgsmålet var herefter, hvorvidt kommunen vidste eller burde have vidst, at overgrebene fandt sted, således at kommunen efter artikel 3 havde pligt til at handle.

Kommunen havde udliciteret tilsynet med plejefamilien til en privat virksomhed, men modtog en række bekymrende indberetninger om søstrene. På baggrund af indberetningerne fandt landsretten, at det måtte have stået klart for kommunen, at søstrene risikerede at blive udsat for overgreb. Kommunen foretog imidlertid ingen skridt til at undersøge forholdene nærmere. Landsretten fandt således, at kommunen havde pådraget sig et ansvar ved at tilsidesætte handlepligten efter Menneskerettighedskonventionens artikel 3. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at tilsynet var udliciteret til en privat virksomhed.

Herefter skulle landsretten tage stilling til, hvorvidt erstatningsansvaret var forældet.

Som anført er den almindelige forældelsesfrist i disse sager indtil videre tre år, der regnes fra den dag, hvor skaden indtræffer eller fra den dag, hvor søstrene fik eller burde få kendskab til kravet - dog senest ved udløbet af den absolutte forældelsesfrist. Landsretten fandt ikke, at søstrenes krav var omfattet af den absolutte forældelsesfrist på 30 år, der gælder for personskade, men derimod af den absolutte forældelsesfrist på 10 år. Eftersom misbruget ophørte, da søstrene flyttede fra plejefamilien i henholdsvis 2002 og 2005, udløb de absolutte forældelsesfrister i henholdsvis 2012 og 2015. Ved udregning af de absolutte forældelsesfrister tages der efter forældelsesloven ikke hensyn til, at søstrene først fik kendskab til myndighedernes svigt som 20-23-årige i 2014.

I relation til strafferetlige sager vedrørende overtrædelse af artikel 3 i Menneskerettighedskonven-tionen har Menneskerettighedsdomstolen fastslået, at forældelsesfrister ikke kan gøres gældende. Imidlertid har domstolen ikke forholdt sig til forældelsesfrister i civile sager om erstatningsansvar i medfør af bestemmelsen. Som udgangspunkt anerkender Menneskerettighedsdomstolen behovet for forældelsesfrister, men fristerne skal være proportionale i forhold til det formål, de forfølger. 

Landsretten lagde til grund, at proportionalitetsvurderingen måtte foretages i relation til både den almindelige og den absolutte forældelsesfrist. Landsretten fastslog herefter, at forældelsesfristen var suspenderet indtil 2014, da søstrene ikke kendte til deres krav tidligere. Imidlertid var den absolutte forældelsesfrist udløbet for den ene søster og næsten udløbet for de to andre. På denne baggrund, og henset til søstrenes alder og karakteren af krænkelserne, der havde fundet sted under hele deres barndom, fandt landsretten, at de danske forældelsesregler ikke skulle finde anvendelse, da det ville krænke søstrenes rettigheder efter Menneskerettighedskonventionen. Slagelse Kommune skulle derfor betale godtgørelse til søstrene, eftersom deres krav ikke var forældede.

Bech-Bruuns kommentarer

Landsrettens dom viser, at det med de nuværende regler er muligt at fravige forældelsesfristerne i sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar over for misbrugte børn. I dette lys kan det overvejes, hvorvidt afskaffelsen af forældelsesfristerne i den sammenhæng overhovedet er nødvendig. 

Imidlertid omhandlede sagen et godtgørelseskrav på baggrund af en krænkelse af Menneskerettig-hedskonventionens artikel 3, jf. princippet i erstatningsansvarslovens § 26. I sager om erstatning, hvor der er lidt et økonomisk tab, er det relevante retsgrundlag de ulovbestemte regler om offentlige myndigheders erstatningsansvar, og det er her ikke givet, at den anførte proportionalitetsvurdering vil slå igennem med samme kraft, når det drejer sig om økonomisk oprejsning snarere end kompensation for en krænkelse.

Det må anses for ønskværdigt, at den nævnte sondring – i lyset af den nu foreliggende Østre Landsretsdom - adresseres i de endelige forarbejder. Det fremgår af lovforslaget, at den nye lov skal træde i kraft den 1. januar 2018, medmindre forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden. Loven får dermed ikke tilbagevirkende kraft. Dette er sædvanligt i forbindelse med indførelse af forældelsesregler, da der også er et hensyn at tage til skyldneren. Men da skyldneren er det offentlige, synes der ikke at være nogen særlig begrundelse for, at loven kun finder anvendelse for krav, der ikke var forældede inden lovens ikrafttræden.    

Det bemærkes, at Justitsministeriets lovforslag også indeholder forslag til en række andre forbedringer af misbrugte mindreåriges retsstilling, der ikke angår de offentlige myndigheders ageren. Disse forslag behandles ikke her. 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik