• Faglig nyhed
 • 30. juni 2017

Kommunernes adgang til at drive genbrugsbutikker

Ankestyrelsen har på opfordring fra Dansk Industri taget stilling til spørgsmålet om lovligheden af kommunernes salg af genstande, som borgerne afleverer på de kommunale genbrugspladser.

Ankestyrelsen vurderer i ny udtalelse af den 28. juni 2017, i hvilket omfang kommuner kan sælge genstande, som borgerne afleverer på genbrugspladser, og om der i denne forbindelse er forskel på situationer, hvor borgerne skiller sig af med genstandene som affald eller som genbrugsgenstande.

Ankestyrelsen fandt indledningsvist, at det er i strid med WEEE-bekendtgørelsen, hvis  kommuner og kommunale fællesskaber sælger elektronikaffald, som er modtaget fra borgere på kommunale genbrugspladser. Affaldet skal i stedet håndteres i overenstemmelse med WEEE-bekendtgørelsens § 27, hvoraf det fremgår, at indsamlet elektronikaffald skal overdrages til producenterne. Det er dog værd at bemærke, at elektronik og elektrisk udstyr afleveret med henblik på direkte genbrug godt kan modtages af kommunerne og sælges i de kommunale genbrugsbutikker. De er således ikke undergivet begrænsningerne i WEEE-bekendtgørelsen, fordi  der ikke er tale om affald.

Muligt videresalg af affald
Ankestyrelsen fandt endvidere, at kommunerne med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan reparere og rengøre affald, såfremt det efter kommunens vurdering er nødvendigt for at sikre, at affaldet genbruges. Dette havde Miljøstyrelsen i en udtalelse til Ankestyrelsen allerede anerkendt, at der var hjemmel til i affaldsbekendtgørelsen. Ankestyrelsen slog dog i den forbindelse fast, at kommunernes ret til lovligt at foretage rengøring og renovering af affaldet alene kan ske til det punkt, hvor affaldet kan afsættes.

Ankestyrelsen fandt desuden, at affald, der efter kommunens vurdering kan genbruges, gerne må sælges videre til private eller erhvervsdrivende,, idet kommunen herved sikrer, at affaldet genbruges. Ankestyrelsen har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at kommuner efter praksis kan varetage miljøhensyn.. Det videresolgte skal dog ske til markedspris for  at undgå, at kommunen enten forvrider konkurrencen i forhold til private erhvervsdrivende ved at sælge over markedsprisen eller  udøver ulovlig støtte til køberen ved at sælge til en lavere pris end markedsprisen.

Genbrugsgenstande
Endelig har Ankestyrelsen vurderet, at kommuner er berettigede til at modtage  genbrugsgenstande, herunder som nævnt elektrisk og elektronisk udstyr, hvis det sker som en naturlig afrunding af kommunens opgaver på affaldsområdet, herunder opgaven med at forebygge affald. Det bør i denne sammenhæng noteres, at affaldsbekendtgørelsens § 12, som fastslår hierarkiet for den kommunale affaldhåndtering, ikke indeholder forebyggelse af affald, og at dette følgelig ikke er en opgave som led i den kommunale affaldshåndtering, fordi der i sagens natur ikke er frembragt noget affald, som skal håndteres.

Ankestyrelsen fastslår herudover, at kommunerne ikke lovligt må gå længere, end formålet tilsiger, hvilket blandt andet indebærer, at kommunen ikke må prøve at fremme, at borgerne overdrager genbrugsgenstande til kommunen i stedet for til andre aktører på markedet for genbrugsgenstande. I den forbindelse har Ankestyrelsen også fundet frem til, at kommuner lovligt kan sælge genstandene til private og erhvervsdrivende med henblik på, at genstandene genbruges. Salget skal imidlertid ske til markedspris.

Bech-Bruuns kommentarer
Ankestyrelsens udtalelser sætter nogle klare rammer for, hvordan kommunerne kan drive genbrugsbutikker, og hvordan de får varer på hylderne. Selvom kommunerne næppe bør investere i strøgbutikker eller gennemføre kampagner med henblik på, at borgerne får præferencer for kommunale genbrugsbutikker i stedet for eksempelvis velgørende organisationer, løser Ankestyrelsens udtalelse den praktiske udfordring med at sondre mellem genstande, som er affald og genstande, som er afleveret med henblik på direkte genbrug. Hvis borgerne afleverer en genstand på genbrugspladsen, vil kommunen som det klare udgangspunkt være berettiget til at klargøre den med henblik på salg i den kommunale genbrugsbutik.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik